Au­di RS 5 Cou­pé

Aan het ver­mo­gen van de Au­di RS 5 werd niets ver­an­derd: dat bleef 450 pk. Maar de heer­lij­ke V8 ver­dween. Waar moet je dan over op­schep­pen te­gen je vrien­den? Bij­voor­beeld over het enor­me kop­pel en het pui­ke nieu­we on­der­stel.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: El­mar Sie­pen, Jaap Pe­ters

Het blijft een on­der­werp waar­mee je in­druk kan ma­ken in de kroeg: het ver­mo­gen van je au­to. In dat op­zicht be­leeft de ko­per van een Au­di RS 5 slech­te tij­den: hij moet mel­den dat zijn nieu­we sport-Au­di er geen paar­den­kracht bij heeft ge­kre­gen. Met 450 pk le­vert de RS 5 pre­cies even­veel ver­mo­gen als zijn voor­gan­ger. Maar soms is niet het ver­mo­gen, maar het kop­pel door­slag­ge­vend voor goe­de pres­ta­ties. En dat nam enorm toe: de ou­de, vrij ade­men­de 4,2-li­ter V8 kwam tot 430 Nm, de nieu­we 2,9-li­ter V6 met twee tur­bo’s schopt het tot 600 Nm. Een aan­zien­lijk ver­schil van 170 Nm. Bo­ven­dien is de sprint van 0 naar 100 km/h al in 3,9 se­con­den vol­bracht. Daar­mee ligt de RS 5 op het ni­veau van een Por­sche 911 Car­re­ra S met Sport Chro­no-pak­ket.

UITRAZEN

Op pa­pier kun je de zor­gen om de sta­tus bij je vrien­den dus al een beet­je weg­ne­men, maar als je ze mee­neemt voor een roughride, zal hun kri­tiek snel ver­stom­men. Al­leen als ze kla­gen over het ge­luid van de mo­tor, moet je ze maar even la­ten uitrazen. Wat de ou­de at­mos­fe­ri­sche V8 liet ho­ren, was fe­no­me­naal. De 2,9-li­ter V6 met dub­be­le tur­bo kan ook best een keel op­zet­ten, maar het is toch an­ders. Voor­uit, punt ge­maakt, tijd om de dy­na­mi­sche ei­gen­schap­pen te tes­ten. Al bij 1900 tpm komt het vol­le­di­ge kop­pel vrij, dat be­schik­baar blijft tot 5000 tpm. Als je het gas­pe­daal vol­le­dig naar de vloer be­weegt, word je na een kor­te aar­ze­ling in je stoel ge­drukt. Lan­ge men­sen zul­len dan mer­ken dat de sport­stoe­len met ge­ïn­te­greer­de hoofd­steu­nen ge­rust wat gro­ter had­den mo­gen zijn. De acht­traps au­to­maat wis­selt blik­sem­snel van ver­snel­ling en zorgt bij rus­ti­ger snel­he­den voor een be­schei­den toe­ren­tal. Het ver­bruik blijft vol­gens de boord­com­pu­ter dan keu­rig on­der de 9 li­ter. Met een on­rus­ti­ge rech­ter­voet moet je op ruim 4 li­ter meer re­ke­nen. De top­snel­heid is als van­ouds be­grensd op 250 km/h, maar kan wor­den ver­hoogd naar 280 km/h. Een­maal on­der­weg op boch­ti­ge we­gen – hier en daar met wat ga­ten, maar dat mag de pret niet druk­ken – blijkt hoe goed Au­di het on­der­stel heeft af­ge­stemd. Het is vol­le­dig nieuw en heeft nu een vijf­vou­dig ge­lei­de ach­ter­wiel­op­han­ging. Niet al­leen is het on­der­stel ui­terst com­mu­ni­ca­tief op ho­ge snel­heid, het houdt ook ruim­te over voor com­fort. De ga­ten die af en toe op ons pad kwa­men, wer­den net­jes glad­ge­stre­ken. Als het ge­re­gend heeft, komt de stan­daard vier­wiel­aan­drij­ving van pas. Wie wil, kan bo­ven­dien een op­ti­o­neel sport­dif­fe­ren­ti­eel voor de ach­ter­as bij­be­stel­len. Mocht je nog een com­pac­te sport­wa­gen in je bin­nen­spie­gel zien die je pro­beert bij te hou­den, dan kun je hem dank­zij deze hulp­mid­de­len mooi ach­ter je la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.