MISKEND TA­LENT

Auto Review - - NIEUWS -

Over­al ter we­reld heeft de Honda Jazz ve­le con­su­men­ten­prij­zen ge­won­nen, en ze­ker in Groot-Brit­tan­nië is de au­to on­ge­kend po­pu­lair. In de La­ge Lan­den ver­loopt de ver­koop ech­ter al ja­ren vrij moei­zaam. Wel­licht dat de re­cen­te fa­ce­lift daar ver­an­de­ring in kan aan­bren­gen, want daar­mee ziet de on­ge­kend rui­me Jazz er weer lek­ker uit. Bo­ven­dien gaat de ui­ter­lij­ke op­waar­de­ring hand in hand met de in­tro­duc­tie van een nieu­we mo­tor­va­ri­ant. Be­hal­ve de be­ken­de 1,3-li­ter met 102 pk kun je nu ook kie­zen voor een 130 pk ster­ke 1.5-li­ter i-VTEC. Hoe hoog het kop­pel is, ver­meldt het pers­be­richt niet, maar we kun­nen ons voor­stel­len dat je de Jazz 1.5 iets scha­kel­lui­er kunt rij­den dan de 1.3, die nog­al om toe­ren vraagt. Wie he­le­maal geen zin heeft om in zo’n tand­wiel­kast te roe­ren, be­stelt te­gen meer­prijs na­tuur­lijk de cvt-ver­sie. Ei­gen­lijk had­den we ge­hoopt dat de ver­nieuw­de Jazz le­ver­baar zou wor­den met de 1,0-li­ter drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor uit de nieu­we Ci­vic, maar daar­van is voor­als­nog geen spra­ke. Na de fa­ce­lift ver­toont de Jazz wel ui­ter­lij­ke over­een­kom­sten met zijn gro­te broer. De don­ke­re gril­le en de pro­mi­nen­te lucht­hap­pers ma­ken van de Jazz in­eens een stoer kar­re­tje. Aan de ach­ter­kant gaat het er iets min­der uit­bun­dig aan toe, ten­zij je de Dy­na­mic Gra­de met spor­tie­ve dif­fu­ser kiest. Deze be­schikt ver­der over led-kop­lam­pen, mist­lam­pen aan de voor­kant, zij­skirts, een ach­ter­spoi­ler en zwar­te licht­me­ta­len wie­len. De be­stuur­der wordt on­der meer ver­wend met een le­ren stuur en een le­ren pook­knop, ver­der is het in­te­ri­eur op­ge­vro­lijkt met oran­je stik­na­den in de be­kle­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.