RE­NAULT TA­LIS­MAN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Als we een schoon­heids­prijs zou­den uit­rei­ken, had de Re­nault hem ge­won­nen. Je her­kent hem uit dui­zen­den aan zijn bij­zon­der vorm­ge­ge­ven kop­lam­pen en zijn dy­na­mi­sche sil­hou­et. Zelfs Volks­wa­gen lijkt bij het ont­werp van de Ar­te­on heel goed ge­ke­ken te heb­ben naar de cre­a­tie van Lau­rens van den Ac­ker. Dank­zij het tou­chs­creen werd het aan­tal knop­pen op het dash­board flink be­perkt, maar het sys­teem re­a­geert niet al­tijd even fijn­ge­voe­lig op aan­ra­kin­gen. De be­stuur­der en de bij­rij­der heb­ben in de Re­nault de min­ste be­we­gings­vrij­heid. De au­to heeft een vrij la­ge car­ros­se­rie en ook de ruim­te voor je voe­ten is be­perk­ter dan in on­der meer de Insignia. Wel zit je lek­ker­der in de Ta­lis­man dan in de Kia Op­ti­ma. De vei­lig­heids­uit­rus­ting is niet he­le­maal op or­de: de op­ti­o­ne­le nood­re­mas­sis­tent remt niet he­le­maal af tot stil­stand.

RO­DE LANTAREN

Als de be­stuur­der zelf op de rem trapt, staat de au­to met kou­de en war­me rem­men na ruim 34 me­ter stil. Het hel­de­re druk­punt en het pre­cie­ze pe­daal­ge­voel is be­ter voor el­kaar dan bij de con­cur­ren­tie. Van de lang­za­me ron­de­tijd is het vroeg en ri­gou­reus in­grij­pen­de ESP de oor­zaak. Dank­zij de op­ti­o­ne­le vier­wiel­be­stu­ring hoef je in krap­pe boch­ten niet te kla­gen over sou­ples­se, maar al te dy­na­mi­sche am­bi­ties wor­den door het ESP in de kiem ge­smoord. De 160 pk ster­ke mo­tor is ge­kop­peld aan een wat tra­ge zes­t­raps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling en weet tot 140 km/h goe­de pres­ta­ties neer te zet­ten. Als het har­der moet, krijgt de 1,6-li­ter mo­tor er moei­te mee. Het test­ver­bruik ligt met 6,6 l/100 km een li­ter ho­ger dan dat van de Au­di. Hoe­wel stan­daard adap­tie­ve schok­dem­pers wor­den ge­mon­teerd, re­a­geert de Ta­lis­man met z’n 19-inch wie­len nog­al lomp op dwars­ri­chels. Dat merk je bij­voor­beeld als je vorst­scha­de in het as­falt te­gen­komt. De uit­rus­ting van de Re­nault is com­pleet, maar hij blinkt ver­der ner­gens echt in uit en komt niet ver­der dan plaats 5.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.