VZR CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De Opel Insignia is niet al­leen in ver­ge­lij­king met zijn voor­gan­ger een heel goe­de au­to ge­wor­den. Ook in een di­rec­te con­fron­ta­tie met zijn con­cur­ren­ten maakt hij in­druk, voor­al met zijn goe­de rij­ei­gen­schap­pen en zijn kor­te remweg. De ruim­te is in or­de, net als de prijs­kwa­li­teit­ver­hou­ding. De Insignia be­na­dert de pre­mi­um mo­del­len in dit seg­ment al be­hoor­lijk en haalt een pri­ma der­de plaats. De Au­di A4 wint deze test. Hij heeft er wat op­ties voor no­dig die zijn prijs op­drij­ven, maar dan krijg je een zeer com­for­ta­be­le au­to die wei­nig brand­stof ver­bruikt. Zelfs de prijs valt uit­ein­de­lijk mee. De Sko­da Su­perb be­haalt de twee­de plek. Zijn ruim­te­aan­bod is in­mid­dels le­gen­da­risch en ook zijn gun­sti­ge aan­schaf­prijs is een plus. Hij scoort ech­ter zeer ma­tig op de rem­proe­ven en dat kost hem veel pun­ten. Bij de Kia Op­ti­ma is het de zwak­ke tur­bo­die­sel­mo­tor die hem par­ten speelt. Zijn la­ge kos­ten en uit­ste­ken­de ga­ran­tie­voor­waar­den du­wen de sco­re van de Kia juist weer om­hoog, ze zor­gen er zelfs voor dat hij de Re­nault voor­blijft. Voor de Ta­lis­man zit er niets meer in dan de laat­ste plaats. Met zijn gro­te ba­ga­ge­ruim­te en zijn mooie ont­werp maakt hij in­druk, maar veer­com­fort en rij­ei­gen­schap­pen zijn niet zijn sterk­ste pun­ten en goed­koop is hij ook al niet.

Ook in een di­rec­te con­fron­ta­tie met de con­cur­ren­tie maakt de Insignia in­druk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.