DE BESCHAAFDE FERRARI

Auto Review - - NIEUWS -

Een nieu­we Ferrari zorgt al­tijd voor op­win­ding op on­ze re­dac­tie. De Ca­li­for­nia T, de meest ge­bruiks­vrien­de­lij­ke van al­le pro­duc­ten uit Ma­ra­nel­lo, krijgt een op­vol­ger. De naam is, na het Ame­ri­kaan­se uit­stap­je,weer oer-Ita­li­aans: Portofi­no. Het is een pit­to­resk kust­plaats­je aan de Ita­li­aan­se Ri­vi­è­ra. De kern­woor­den van de nieu­we Ferrari: meer ver­mo­gen, een la­ger ge­wicht, en meer high­tech. De Ca­li­for­nia en Ca­li­for­nia T wa­ren bui­ten­ge­woon slim­me au­to’s: men­sen die wél een Ferrari wil­den, maar niet op al te spor­tief ge­weld za­ten te wach­ten, kon­den dank­zij deze au­to’s ein­de­lijk in Ma­ra­nel­lo te­recht. Ook de Portofi­no – met V8 en sta­len klap­dak – heeft meer het ka­rak­ter van een gran tu­ris­mo dan van een cir­cuit­ra­cer. De Portofi­no is met zijn ui­ter­lijk nog dui­de­lijk ge­ba­seerd op de Ca­li­for­nia T. De ro­de kleur op de fo­to’s heet zeer toe­pas­se­lijk Ros­so Portofi­no. De led-kop­lam­pen zijn nu ho­ri­zon­taal in plaats van ver­ti­caal ge­plaatst. Be­lang­rij­ker is dat aan de bui­ten­kant van de kop­lam­pen een lucht­roos­ter is ge­plaatst dat de lucht de wiel­kui­pen in blaast en de au­to ae­ro­dy­na­mi­scher maakt. De ver naar de bui­ten­kant ge­plaatste ach­ter­lich­ten lij­ken zo over­ge­no­men te zijn uit de Ca­li­for­nia T. De 3,9-li­ter V8 kreeg nieu­we zui­gers en drijf­stan­gen en een nieuw uit­laat­sys­teem. Daar­door le­vert de mo­tor 40 pk meer dan in de Ca­li­for­nia T. De Portofi­no is nu goed voor 600 pk en 760 Nm. De sprint van 0 naar 100 is in 3,5 se­con­den af­ge­raf­feld en de top­snel­heid be­draagt 320 km/h. Dank­zij Va­ria­ble Boost Ma­na­ge­ment wordt in el­ke ver­snel­ling het kop­pel zo­da­nig aan­ge­past dat je nooit last hebt van het be­ruch­te tur­bo­gat. Een elek­tro­nisch dif­fe­ren­ti­eel zorgt er­voor dat al die spor­ti­vi­teit in goe­de ba­nen wordt ge­leid. Voor nood­ge­val­len heeft de Portofi­no een klein ach­ter­bank­je, maar fei­te­lijk is het een twee­zit­ter. De be­stuur­der en zijn pas­sa­gier pro­fi­te­ren van nieu­we, 18-vou­dig elek­trisch ver­stel­ba­re stoe­len, com­fort­ver­ho­gen­de adap­tie­ve dem­pers en een nieuw in­fo­tain­ment­sys­teem met een tou­chs­creen van 10,2 inch.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.