GRONDIG AFGESTOFT

Auto Review - - NIEUWS -

Hoe­wel de Da­cia Dus­ter al weer acht jaar mee­draait, oogt hij in on­ze ogen al­les­be­hal­ve stof­fig. Dat zijn blijk­baar veel men­sen met ons eens, want we­reld­wijd bracht Da­cia tot dus­ver maar liefst twee mil­joen Dus­ters aan de prijs­be­wus­te man en vrouw. Toch vond het Roe­meen­se merk het nu wel tijd voor een op­vol­ger, maar die blijft met zijn de­sign heel dicht bij het ori­gi­neel. Als je goed kijkt, zie je dat de nieu­we Dus­ter wel se­ri­eu­zer en ro­buus­ter oogt. Het front met de strak­ke mo­tor­kap en de stoe­re skid­pla­te geeft de au­to een Land Rover-ach­ti­ge uit­stra­ling, ter­wijl de ach­ter­lich­ten weer aan Jeep doen den­ken. Stan­daard staat de Dus­ter van­af nu op 17-inch licht­me­taal, wat één maatje stoer­der is dan voor­heen. De voor­ruit is 10 cm naar vo­ren ver­plaatst en de au­to is in zijn ge­heel 15 cm lan­ger ge­wor­den, wat meer bin­nen­ruim­te be­looft. Die bin­nen­ruim­te wordt op­ge­fleurd door een vol­le­dig nieuw dash­board, waar­bij Da­cia mooi­e­re kunst­stof­fen heeft toe­ge­past dan we tot dus­ver van het merk ge­wend wa­ren. Daar­naast ver­wach­ten we dat de au­to le­ver­baar wordt met di­ver­se mo­der­ne ge­maks- en vei­lig­heids­snuf­jes die voor­heen aan de neus van de Dus­ter-rij­der voor­bij­gin­gen. Aan het on­der­stel heeft Da­cia niet al te veel ge­sleu­teld, maar over de mo­to­ren rep­pen de Roe­me­nen met geen woord. Goe­de kans daar­om dat we daar ge­woon ou­de be­ken­de TCe- en dCi-mo­to­ren te­gen­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.