CONCLUSIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Het ge­zeg­de wil dat het een­zaam is aan de top. Maar als we naar de uit­slag van deze test kij­ken, blijkt het te­gen­over­ge­stel­de waar. Het is drin­gen om de winst, on­der de streep zit tus­sen de num­mer 1 en de num­mer 4 nog geen 100 pun­ten ver­schil. Op­val­lend is dat de Al­fa Ro­meo Stel­vio in twee hoofd­stuk­ken de mees­te pun­ten ver­gaart: in Mo­tor/trans­mis­sie en Rij­ei­gen­schap­pen laat hij zien dat de lief­heb­ber van goed stu­ren­de au­to’s het bes­te bij de Al­fa-dea­ler kan aan­klop­pen. De Mer­ce­des doet de bes­te za­ken in de hoofd­stuk­ken In-/ex­te­ri­eur en Kos­ten/mi­li­eu. Dan blijft al­leen het teston­der­deel Com­fort nog over. Dat wordt een ge­mak­ke­lij­ke prooi voor de Au­di. En de nieu­we Vol­vo XC60? Die zit zijn te­gen­stan­ders op al­le teston­der­de­len dicht op de hie­len, maar het lukt ’m niet om de Au­di en de Mer­ce­des te over­tref­fen. Al zul­len de Vol­vo­dea­lers zich daar waar­schijn­lijk geen en­ke­le zor­gen over hoe­ven te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.