Het be­lang van een goe­de au­to­re­ge­ling

Auto Review - - VZR -

De au­to­re­ge­ling zou even­wich­tig en trans­pa­rant moe­ten zijn. Toch leidt hij bij be­drij­ven nog­al eens tot dis­cus­sie of on­vre­de, om­dat er zo­veel on­dui­de­lijk­he­den zijn. Kom je er niet uit, dan geeft de VZR graag voor­lich­ting en ad­vies over dit on­der­werp.

De mees­te au­to­re­ge­lin­gen zijn de laat­ste ja­ren aan­ge­scherpt. De VZR merkt dat ze vaak te veel zijn op­ge­steld van­uit het stand­punt van de werk­ge­ver én dat ze on­dui­de­lijk zijn. Dat leidt tot on­te­vre­den­heid bij de werk­ne­mer. En dat ter­wijl een goe­de au­to­re­ge­ling bij goed werk­ge­ver­schap hoort, vindt de VZR. Daar­om is de ver­e­ni­ging aan de slag ge­gaan. Op ba­sis van ken­nis, er­va­rin­gen en ver­ge­lij­kin­gen zijn nor­men en richt­lij­nen ge­maakt waar­aan een goe­de au­to­re­ge­ling moet vol­doen.

KEURMERK

Wat werk­ge­vers zich niet al­tijd re­a­li­se­ren, is dat een goe­de au­to­re­ge­ling hun geld kan be­spa­ren. Zo kun­nen er af­spra­ken in staan om te car­poo­len, wel­ke brand­stof je moet ge­brui­ken (bij­voor­beeld al­leen zui­ni­ge die­sels) en wat er ge­beurt als de werk­ne­mer van baan wis­selt. Voor de werk­ne­mer kan een goe­de au­to­re­ge­ling be­las­ting­voor­deel op­le­ve­ren, bij­voor­beeld als hij in het bui­ten­land tankt. Deze kos­ten kun­nen van de bij­tel­ling wor­den af­ge­trok­ken. Maar wat is nu een goe­de au­to­re­ge­ling? De VZR heeft een han­di­ge test ont­wik­keld, waar­bij de au­to­re­ge­ling wordt ge­toetst op de meest voor­ko­men­de knel­pun­ten. De VZR kan de au­to­re­ge­ling uit­ge­breid be­oor­de­len, des­ge­wenst on­der­bouwd door een schrif­te­lij­ke rap­por­ta­ge. Bo­ven­dien krijgt de au­to­re­ge­ling een cij­fer op de schaal van 0 tot 10. Heeft een be­drijf al­les net­jes voor el­kaar, dan krijgt de werk­ge­ver het Keurmerk Au­to­re­ge­ling OK. De au­to­re­ge­ling moet ho­ger dan een 7 sco­ren om het keurmerk te ver­die­nen. Hoe kun je als lea­se­rij­der je au­to­re­ge­ling la­ten toet­sen? Je sluit hier­voor een Nor­mal-lid­maat­schap af voor 29 eu­ro. Voor dit be­drag ont­vang je te­vens vier keer Au­toRe­view. Een uit­ge­brei­de per­soon­lij­ke ana­ly­se is ook mo­ge­lijk. Van deze laat­ste mo­ge­lijk­heid wordt veel ge­bruik­ge­maakt door meer­de­re werk­ne­mers, die zich ver­e­ni­gen en meer ze­ker­heid en dui­de­lijk­heid wen­sen. Wil je hier meer over we­ten, neem dan con­tact op met de VZR. Ook werk­ge­vers kun­nen dit doen als ze het Keurmerk Au­to­re­ge­ling OK wil­len ont­van­gen. Ze ge­ven werk­ne­mers dan de ga­ran­tie dat de au­to­re­ge­ling even­wich­ti­ge voor­waar­den be­vat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.