BMW M5 TOURING

Auto Review - - Markplaats -

Hier­bo­ven noem­den we de Mer­ce­des E 55 AMG nog een beest, maar dat trek­ken we te­rug. Ver­ge­le­ken met de M5 van de E61-ge­ne­ra­tie is die E-klas­se een knuf­fel­beer. Op toe­ren klinkt de door BMW Mo­tor­sport ge­kie­tel­de ti­en­cilin­der van deze Vijf als een uit de hand ge­lo­pen de­ath me­tal-con­cert. Daar­bij ver­bleekt het ge­luid van mo­der­ne For­mu­le 1-au­to’s tot on­be­dui­dend ge­bor­rel. Rus­tig en com­for­ta­bel toe­ren kan ook, want de ze­ven­traps­au­to­maat scha­kelt vroeg op. Bij tus­sen­sprints op de au­to­bahn moet je de au­to een beet­je hel­pen door hand­ma­tig een paar tand­jes te­rug te flip­pe­ren, want de V10 houdt van toe­ren ma­ken. Véél toe­ren ma­ken, tot 8250 stuks aan toe. En dan ver­zwelgt hij as­falt als Hol­le Bol­le Gijs pa­pier. Het leu­ke is dat je de au­to ook ge­woon op de par­keer­plaats van de su­per­markt kunt zet­ten, zon­der dat er bos­jes pu­bers om­heen ko­men staan. Ver­vol­gens slokt de ba­ga­ge­ruim­te met ge­mak al je week­bood­schap­pen op. Min­stens zo pret­tig is dat de E61 veel lich­ter en com­pac­ter aan­voelt dan hij is. Dat maakt hem tot een pri­ma au­to voor al­le­dag, al is je ben­zi­ne­boek­hou­der het daar waar­schijn­lijk niet mee eens. Maar die snoer je de mond door te zeg­gen dat deze ex­clu­sie­ve­ling niet af­schrijft, maar juist meer waard wordt. Zorg er­voor dat hij niet in de te­gen­aan­val kan gaan met een hand­vol snel­heids­boe­tes op jouw naam ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.