Oud­ge­dien­de nieuw­ko­mers

Auto Review - - NIEUWS -

De­ze maand in ons prij­zen­over­zicht (van­af pa­gi­na 138) en­ke­le op­mer­ke­lij­ke nieuw­ko­mers. Of ei­gen­lijk zijn het he­le­maal geen nieu­we mo­del­len. Het gaat om pro­duc­ten die al ve­le tien­tal­len ja­ren ge­bouwd wor­den. Om pre­cies te zijn in Rus­land. De ene nieuw­ko­mer is bij vrij­wel ie­der­een be­kend, en ken­de en­ke­le ja­ren ge­le­den zelfs nog een klei­ne op­le­ving in de ver­koop­cij­fers dank­zij een tvop­tre­den bij MTV. Een goe­de mar­ke­tingstunt, zo bleek, maar ver­vol­gens staak­te de im­por­teur kort daar­na zijn ac­ti­vi­tei­ten. Het gaat om de La­da Ni­va. In Bel­gië wordt de au­to op­nieuw aan de man ge­bracht, in Ne­der­land zul­len we nog even ge­duld moe­ten heb­ben (of in Bel­gië gaan shop­pen). Het be­drijf dat de Ni­va van­uit Rus­land naar Bel­gië haalt, brengt ook een an­der Rus­sisch pro­duct naar on­ze con­trei­en. Het gaat om de mo­del­len van UAZ. Van UA-wát? De Uly­a­no­vs­ky Av­to­mo­bil­ny Zavod is een fa­bri­kant die in de voor­ma­li­ge Sov­jet-Unie groot werd met de bouw van be­drijfs­wa­gens en of­froa­ders. In de ex-Sov­jet­sta­ten ken­de UAZ de laat­ste de­cen­nia nog wel enig suc­ces, ook al stam­den de mees­te mo­del­len nog uit de com­mu­nis­ti­sche tijd. En nu heb­ben de Rus­sen de am­bi­tie om ook in West-Eu­ro­pa voet aan de grond te krij­gen, met mo­del­len die in de ba­sis al stok­oud zijn. In Ne­der­land wordt UAZ ver­kocht door Ver­beek 4x4 in Zut­phen. De UAZ Hun­ter is een ter­rein­au­to die al in 1971 werd ge­ïn­tro­du­ceerd. Daar­naast is er de UAZ Com­mer­ci­al, een kod­dig ogend be­stel­bus­je met ro­buus­te 4x4-tech­niek, die tij­dens een reis door Oe­kra­ï­ne en Rus­land mijn hart heeft ge­sto­len. Dit bus­je, dat lief­ko­zend Buk­han­ka (het brood) wordt ge­noemd, kreeg bij ons eni­ge be­kend­heid door de mooie do­cu­men­tai­res van Jel­le Brandt Cor­sti­us. Van de Com­mer­ci­al gaat de pro­duc­tie­start zelfs al he­le­maal te­rug naar de ja­ren zes­tig, maar met (enigs­zins) ge­mo­der­ni­seer­de mo­tor­tech­niek en een ver­snel­lings­bak van Hyun­dai, rolt de Com­mer­ci­al in Uly­a­no­vsk nog al­tijd van de band. De mo­dern­ste UAZ is de Pa­tri­ot, ook al wordt dit mo­del in­mid­dels al­weer twaalf jaar ge­bouwd. Maar dank­zij een re­cen­te up­da­te – waar­bij voor­al de kwa­li­teit een enor­me boost heeft ge­kre­gen – moet de­ze vijf­per­soons al­les­kun­ner voor­al in de smaak val­len bij par­ti­cu­lie­ren die een Su­zu­ki Jim­ny te klein vin­den en een twee­de­hands Land Rover te duur. Ver­wacht ove­ri­gens niet dat het met­een storm zal lo­pen bij de UAZ-im­por­teurs in Zut­phen en Ant­wer­pen. Ik denk dat de aan­doen­lij­ke Com­mer­ci­al nog wel eens de in­te­res­se kan gaan wek­ken bij food­truck-ex­ploi­tan­ten die op zoek zijn naar een klas­siek ogend bus­je, maar geen for­tuin wil­len neer­tel­len voor een krak­ke­mik­ki­ge Volks­wa­gen T2. De UAZ Com­mer­ci­al is te koop van­af een klei­ne 13.000 eu­ro, ex­clu­sief be­las­tin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.