TOEKOMSTGEFLUISTER

Auto Review - - NIEUWS -

Dit heeft Nis­san in pet­to voor 2022: een elek­tri­sche cros­sover met een ac­tie­ra­di­us van 600 ki­lo­me­ter. Het idee is dat je zelf kunt stu­ren, gas­sen en rem­men zo­lang je dat leuk vindt, en je de au­to daar­na in de au­to­no­me stand zet. Dan ver­dwijnt het stuur in het dash­board, ver­dwij­nen de pe­da­len in de vloer en gaat de rug­leu­ning van de voor­stoe­len ver­der naar ach­ter. Zo kun je com­for­ta­bel lig­gend naar bui­ten sta­ren en na­den­ken over de zin van het le­ven. Mocht je ver­vol­gens tot de conclusie ko­men dat het be­stu­ren van au­to’s tot de zin van het le­ven be­hoort, dan roep je een­vou- dig de pe­da­len en het stuur weer te­rug. Met je rech­ter­voet heb je de be­schik­king over 435 pk en 700 Nm. Dit w ordt op­ge­trom­meld door twee elek­tro­mo­to­ren: één voor­in en één ach­ter­in. Er­tus­sen ligt het gro­te ac­cu­pak­ket dat zorgt voor die heer­lij­ke ac­tie­ra­di­us van 600 ki­lo­me­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.