Beau­ty met Brit­se al­lu­re

Auto Review - - NIEUWS -

Wauw, is dit de Maz­da6 van de na­bije toe­komst? Of komt Maz­da met een ex­tra chic mo­del bó­ven de 6? Hoe dan ook is de­ze Vi­si­on Cou­pé wat ons be­treft één van de al­ler­mooi­ste con­cept cars van de laat­ste tijd. De vier­deurs cou­pé doet licht­jes den­ken aan de As­ton Mar­tin Rapi­de, maar voor­al de neu­spar­tij van de Vi­si­on Cou­pé vin­den wij ei­gen­lijk v eel fraai­er. De vraag is al­leen of de­ze niet te scherp is om aan de ei­sen v oor voet­gan­gers­vei­lig­heid te vol­doen. Ver­der is het ont­werp juist heel glad, zo zien we geen por­tier­gre­pen en van ech­te bui­ten­spie­gels is ook geen spra­ke. Van­bin­nen zien we in de ba­sis het­zelf­de ont­werp als bij de Maz­da Kai Con­cept (el­ders op de­ze pa­gi­na’s), al­leen is in de Vi­si­on Cou­pé veel don­ker ge­vlamd hout toe­ge­past. Over een even­tu­e­le pro­duc­tie­ver­sie en de tech­niek van de­ze schoon­heid laat Maz­da niets l os. Zou de fa­bri­kant stie­kem wer­ken aan een mo­der­ne, mi­li­eu­vrien­de­lij­ke ver­sie van de ro­ta­tie­mo­tor, al dan niet ge­ïn­te­greerd in een hy­bri­de aan­drijf­lijn? Het zou na­tuur­lijk kun­nen, maar w e ver­wach­ten eer­der dat ook hier de bij­na in­tro­duc­tie­rij­pe Sky­Ac­tiv-X-tech­niek zijn op­wach­ting gaat ma­ken. Net zo­als we den­ken dat de Vi­si­on Cou­pé Maz­da’s de­sign­rich­ting voor de ko­men­de ja­ren aan­geeft. En dat stemt ons tot vreug­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.