LA­CHEN VOOR HET VOGELTJE

Auto Review - - LIFESTYLE - 349 eu­ro | www.nest.com

Nest heeft een op­vol­ger voor zijn be­wa­kings­ca­me­ra uit­ge­bracht: de Nest Cam IQ. Er zit nu een 4K­sen­sor in. Die wordt niet ge­bruikt om stan­daard een 4K­beeld te strea­men, maar om di­gi­taal in te zoo­men zon­der kwa­li­teits­ver­lies. Leuk, maar nog span­nen­der is de soft­wa­re­kant. Als de camera een ge­zicht ziet, wordt daar­op in­ge­zoomd en krijg je de eer­ste keer de vraag of je weet wie het is. In het ver­volg wordt die per­soon au­to­ma­tisch her­kend. Als je ge­zichts­her­ken­ning wilt ge­brui­ken, moet je wel een abon­ne­ment ne­men op Nest Awa­re. Dat kost 10 eu­ro per maand en zon­der zo’n abon­ne­ment kun je de beel­den tot maxi­maal drie uur te­rug­kij­ken. Dat is voor een be­vei­li­gings­sys­teem veel te kort en dus ga je schoor­voe­tend ak­koord met de maan­de­lijk­se kos­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.