HEIM­WEE

Auto Review - - NIEUWS -

Niet al­leen de nos­tal­gist mij­mert over de goe­de ou­de tijd waar­in Mit­su­bis­hi de vloer aan­veeg­de met de con­cur­ren­tie in het WRC en Le Dakar. Het Ja­pan­se merk lijkt zelf ook heim­wee te heb­ben naar de­ze o zo suc­ces­rij­ke pe­ri­o­de, waar­in Tom­mi Mäk­ki­nen vier keer op rij ral­ly­kam­pi­oen werd met de Lan­cer EVO, en de meest gru­we­lij­ke mon­ster­ral­ly van al­le­maal maar liefst twaalf keer in Ja­pan­se han­den te­recht­kwam. Kijk maar eens goed naar de e-Evolution Con­cept, waar­van het sil­hou­et sterk doet den­ken aan die van de Pa­je­ro Evolution uit de Dakar-ral­ly. Ver­der is het stu­die­mo­del een bon­te mix van ele­men­ten die af­kom­stig zijn van ter­rein­wa­gens, shooting bra­kes, su­per­sport­wa­gens en pro­to­ty­pes uit de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig, waar­bij de gi­gan­ti­sche wie­len, de im­po­ne­ren­de gril­le en de zwe­ven­de C-stij­len het meest in het oog sprin­gen. Daar gaan we in de toe­komst vast meer van zien. Ach­ter de vier por­tie­ren, waar­van de ach­ter­ste exem­pla­ren van het zelf­moord­mo­del zijn, is ruim­te voor vier in­zit­ten­den, die ie­der hun ei­gen kuip­stoel krij­gen toe­be­deeld. De be­stuur­der moet het stel­len met een half stuur­tje, zo­dat hij on­be­lem­merd zicht heeft op de bre­de beeld­scher­men voor zijn neus. De e-Evolution is vol­ge­la­den met hy­per­mo­der­ne tech­no­lo­gie. Zo den­ken com­pu­ters mee met de be­stuur­der, en ge­ven ze ad­vie­zen en tips over de na­de­ren­de rou­te. Van­zelf­spre­kend is de e-Evolution elek­trisch aan­ge­dre­ven. De voor­wie­len wor­den door een en­ke­le elek­tro­mo­tor van ki­lo­watts voor­zien, bei­de ach­ter­wie­len heb­ben elk hun ei­gen kracht­cen­tra­le. Ge­zien de gro­te bo­dem­vrij­heid is de e-Evolution ook ge­schikt voor of­froad­ge­bruik. Het ac­cu­pak­ket maakt deel uit van de bo­dem­par­tij, wat het zwaar­te­punt laag houdt en de rij­ei­gen­schap­pen van de au­to ten goe­de komt. Als het aan ons ligt, zou een pro­duc­tie­ver­sie van de e-Evolution (mocht die er ko­men) een mooi eer­be­toon zijn aan zo­wel de ou­de WRC­suc­ces­sen als al­le Dakar-over­win­nin­gen van Mit­su­bis­hi. Ho­pe­lijk denkt het Ja­pan­se merk, dat dit jaar zijn 100ste ver­jaar­dag viert, er pre­cies het­zelf­de over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.