VZR

Auto Review - - VZR -

De Ver­e­ni­ging voor Za­ke­lij­ke Rij­ders be­har­tigt de be­lan­gen voor men­sen die ki­lo­me­ters ma­ken voor hun werk. Dat gaat niet al­leen op voor lea­se­rij­ders, maar ook voor ge­brui­kers van be­drijfs­wa­gens of men­sen die in hun pri­vé­au­to za­ke­lijk rij­den. De VZR biedt op de si­te veel in­for­ma­tie over tal van on­der­wer­pen die haar le­den aan­gaat. Zo ook over af­koop­re­ge­lin­gen en au­to­re­ge­lin­gen. Werk­ge­vers vin­den er een blauw­druk voor een goe­de au­to­re­ge­ling. Wan­neer er gro­te pro­ble­men ont­staan, staat de VZR de be­trok­ken le­den bij met ad­vies en hulp. Zo kun je via de VZR een se­cond opi­ni­on voor scha­de­ge­val­len la­ten uit­voe­ren en kan de ver­e­ni­ging je hel­pen wan­neer een ge­schil voor de rech­ter moet wor­den uit­ge­voch­ten. Zo heeft de ver­e­ni­ging al me­nig zaak voor le­den ge­won­nen en pre­ce­den­ten ge­scha­pen. Voor meer in­for­ma­tie en om lid te wor­den van de ver­e­ni­ging kijk je op www.vzr.nl. Van­af een Nor­mal Mem­ber­ship (29,- eu­ro per jaar) krijg je 4x per jaar Au­toRe­view op­ge­stuurd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.