AU­DI RS2

€ 32.950

Auto Review - - MARKETPLAATS -

Met vol­bloed sport­wa­gens heb ik niet zo­veel. Ik vind het leu­ker als au­to­mer­ken met on­ver­wach­te mo­del­len aan het ex­pe­ri­men­te­ren slaan. In mijn jeugd kocht ik een au­to­blad waar­in de re­dac­teu­ren een road­trip door Duits­land maak­ten met een Re­nault Saf­ra­ne Bac­ca­ra Bi­tur­bo en een Au­di RS2. Wat was ik ja­loers op hen, dat ze met zul­ke bij­zon­de­re ver­sies van stan­daard­mo­del­len hun god­de­lij­ke gang kon­den gaan. Heel ro­man­tisch is de ont­staans­ge­schie­de­nis van de RS2 niet: de ver­ko­pen van de Au­di 80 Avant vie­len te­gen, Au­di had er te veel ge­bouwd. Te­ge­lijk had Por­sche hal­ver­we­ge de ja­ren ne­gen­tig gro­te fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men. Bei­de mer­ken maak­ten van de nood een deugd: sa­men pro­du­ceer­den ze de al­ler­snel­ste sta­ti­on­wa­gon die toen te koop was. Por­sche boog zich over de vijf­ci­lin­der mo­tor en wist er, on­der meer door er een KKK­tur­bo op te schroe­ven, 316 pk uit te ha­len. De sprint van 0 naar 100 in 5,4 se­con­den was des­tijds on­wer­ke­lijk. De RS2 woog ‘maar’ 1600 ki­lo en dank­zij de stan­daard vier­wiel­aan­drij­ving hoef­de je niet bang te zijn dat de au­to merk­waar­di­ge pi­rou­et­tes zou gaan ma­ken. Te­ge­lijk werd het com­fort niet uit het oog ver­lo­ren, zo­dat je best da­ge­lijks in je RS2 kunt rij­den. Van de 2891 ge­bouw­de exem­pla­ren staat er nog een op Markt­plaats.nl ook. Hier met die sleu­tel! (Jaap Pe­ters)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.