DELOREAN DMC-12

€ 45.950

Auto Review - - MARKETPLAATS -

In de­cem­ber blik­ken we mas­saal te­rug op het af­ge­lo­pen jaar. Een van mijn hoog­te­pun­ten is rij­den met een DeLorean DMC­12 voor een uit­ge­breid ver­haal in Clas­sicCars. Al­les aan die au­to vind ik fas­ci­ne­rend: het op­en­top ja­ren 80­de­sign, de voor­uit­stre­ven­de tech­niek met vleu­gel­deu­ren en een car­ros­se­rie van roest­vast staal en de glans­rij­ke film­rol in Back­to­theFu­tu­re. Daar komt nog bij dat het ver­haal ach­ter de au­to er­in gaat als pe­per­koek. Het be­gint met be­den­ker Jo­hn DeLorean, een zwaar­ge­wicht in de Ame­ri­kaan­se au­to­in­du­strie, die zelf het geld bij el­kaar harkt om de com­for­ta­be­le twee­zits sport­wa­gen te ont­wik­ke­len. Ver­vol­gens gaat al­les mis wat mis kan gaan. Het dra­ma ein­digt als Jo­hn DeLorean on­te­recht wordt op­ge­pakt voor drugs­han­del, de fa­briek zijn deu­ren sluit en de mal­len voor de vleu­gel­deu­ren in de oce­aan ver­dwij­nen. On­danks de te­gen­sla­gen zijn er toch pak­weg 9200 DeLo­reans ge­bouwd. Op Markt­plaats.nl wordt er re­gel­ma­tig een aan­ge­bo­den. Ge­luk­kig voor mij was Jo­hn DeLorean een lan­ge man, dus is er re­ke­ning ge­hou­den met lan­ge be­nen. In de prak­tijk is de DMC­12 niet heel snel, of spor­tief hard ge­veerd. Het is juist een com­for­ta­be­le cruiser en dat past mij wel. Voor rij­den met een DMC­12 moet je de tijd ne­men, want zo’n le­gen­da­risch mo­del wordt door ie­der­een her­kend en ie­der­een wil een fo­to ma­ken. En te­recht. (Bart Smak­man)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.