WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Het is lang ge­le­den dat ik een cij­fer kreeg voor een toets of werk­stuk en te­gen­woor­dig word ik zel­den be­loond met een cij­fer. Mijn pas­ta met zelf­ge­maak­te to­ma­ten­saus van gis­ter­avond ver­dient een dik­ke tien, maar dat telt ei­gen­lijk niet. Dat ik van­daag na­denk over cij­fers en sco­res heeft al­les te ma­ken met de­ze ver­ge­lij­ken­de test. Zo­als al­tijd be­oor­de­len we de au­to’s op tien­tal­len on­der­de­len en rolt er na het op­tel­len van al­le pun­ten een win­naar uit. In dit ge­val is dat de Ti­gu­an. Maar het gaat me te ver om de Maz­da CX-5 als ‘ver­lie­zer’ te be­stem­pe­len. Hoe­wel hij de min­ste pun­ten be­haalt, is het te­ge­lij­ker­tijd toch een heel goe­de au­to. De an­de­re twee suv’s zijn sim­pel­weg nog be­ter. Dat weer­houdt mij er ech­ter niet van om voor de CX-5 te kie­zen. Hij heeft Maz­da’s ei­gen­zin­ni­ge Sky­Ac­tiv-mo­tor, een fijn scha­ke­len­de hand­bak en een span­nend ont­werp met licht­units zo ve­nij­nig kij­kend als half dicht­ge­kne­pen tij­ge­rogen. Mis­schien moe­ten we weer ge­woon cij­fers gaan ge­ven zo­als vroe­ger op school: een 9 voor de Volks­wa­gen Ti­gu­an, een 8,5 voor de Nis­san Qas­h­qai en een 8 voor de Maz­da CX-5.

Bart Smak­man

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.