Bin­nen­we­gen zijn met de 5008 stie­kem heel leuk.

Auto Review - - BELEVING -

ge­noeg fut om mee te ko­men met de rest van het ver­keer. De top­snel­heid van 188 km/h is niet in­druk­wek­kend, maar vol­doet ui­ter­aard in een land waar je niet harder dan 130 km/h mag. Tot een snel­heid van 140-150 km/h pakt de mo­tor zelfs pri­ma op en blijft de ver­snel­ling voel­baar. In de zes­de ver­snel­ling en op kruis­snel­heid is de Peu­ge­ot aan­ge­naam stil. Voor een vlot­te tus­sen­sprint is het fijn om even een ver­snel­ling te­rug te scha­ke­len, maar nood­za­ke­lijk is het niet. De kop­pe­ling en bak doen hun werk ove­ri­gens pri­ma. Het scha­ke­len gaat licht en met ge­voel. Voor we de snelweg ver­la­ten en bin­nen­door de Py­re­nee­ën be­stor­men, let­ten we nog even op het on­der­stel. On­ze test-5008 is voor­zien van het GT-li­ne­pak­ket. Een van de on­der­de­len daar­van is een wat har­de­re af­stem­ming van ve­ren en dem­pers. Kor­te on­ef­fen­he­den wor­den daar­door dui­de­lijk door­ge­ge­ven en de gro­te wie­len met plat­te ban­den wer­ken daar ver­der aan mee. On­ze voor­keur zou zijn uit­ge­gaan naar het stan­daar­don­der­stel en een wiel­maat­je klei­ner. Toch is het al­ler­minst slecht toe­ven in de 5008. Dat is te dan­ken aan de gro­te stoe­len (met prach­ti­ge le­ren be­kle­ding) die veel com­fort bie­den en het op­val­len­de i-Cock­pit-de­sign, dat voor een aan­ge­na­me rij­po­si­tie zorgt. Bij lan­ge gol­ven in het weg­dek biedt het sport­on­der­stel juist voor­deel: de 5008 blijft hier mooi sta­biel. VER­RAS­SING We ver­la­ten de snelweg hon­derd ki­lo­me­ter on­der Bor­deaux en rij­den bin­nen­door naar de Spaan­se grens. Op de berg­we­gen rond Pau en Lour­des laat de 5008 zich van een kant zien die we niet ver­wacht had­den. De GT-li­ne heeft een sport­knop die het gas­pe­daal op scherp zet en de be­stu­ring wat zwaar­der laat ope­re­ren. Wat moet een ze­ven­zit­ter met een die­sel­mo­tor­tje met 120 pk nou met een sport­knop, vraag je je af. Het ant­woord is ver­ras­send: spor­tief rij­den met de­ze 5008 is juist bij­zon­der leuk. Het ge­brek aan ver­mo­gen zorgt er­voor dat je je best moet doen om de mo­tor in het juis­te toe­ren­ge­bied te hou­den: tus­sen de 1500 en 4000 toe­ren per mi­nuut. Met 500 pk on­der je voet kun je je nog eens een scha­kel­fout­je per­mit­te­ren, maar met 120 pk, scher­pe boch­ten en stei­le hel­lin­gen, wordt el­ke fout kei­hard af­ge­straft. De com­pac­te mo­tor dwingt je vaak en tij­dig te scha­ke­len. Je wordt ge­dwon­gen de weg te le­zen. Tel daar de pri­ma scha­ke­len­de zes­bak, de sport­stand van de stuur­be­krach­ti­ging en het klei­ne sport­stuur­tje bij op en je snapt waar­om de bin­nen­we­gen met de 5008 stie­kem heel leuk zijn. De au­to biedt je al­tijd de keu­ze: lek­ker door­kar­ren of rus­tig toe­ren. De spor­tie­ve rij­stijl heeft wel in­vloed op het ver­bruik. De be­loof­de vier li­ter per 100 km (1 op 25) is niet haal­baar. Te­gen de tijd dat we de stad An­te­que­ra aan de noor­de­lij­ke voet van het El Tor­cal-ge­berg­te be­rei­ken, het laat­ste ob­sta­kel voor het eind­doel, staat de me­ter op 5,4 l/100 km (1 op 18,5). Dat is een flink ver­schil met het EU-ver­bruik, maar la­ten we niet ver­ge­ten dat we meer dan 1000 km spor­tief bin­nen­door re­den en min­stens even­veel ki­lo­me­ter 130 km/h op de klok had­den. Daar­naast rij­den we in­mid­dels al hon­der­den ki­lo­me­ters met het schuif­dak open en de air­co aan. Op de te­rug­weg zou blij­ken dat met de juis­te in­stel­ling een ver­bruik van 4,5 l/100 km (1 op 22,2) mo­ge­lijk is.

EL TOR­CAL

Het El Tor­cal-ge­berg­te is ver­ge­le­ken met de Py­re­nee­ën niet meer dan een ste­nen puist in het Spaan­se land­schap. De weg tus­sen de vreemd ge­vorm­de rot­sen door be­helst de laat­ste etap­pe van on­ze trip. De zon schijnt door het open dak op het zwar­te leer. Het is lek­ker om je nog even aan de na­tuur­lij­ke warm­te te la­ven met de win­ter in Ne­der­land op komst. De Peu­ge­ot 5008 gaat na een ge­moe­de­lijk rit­je door de mid­del­eeuw­se stad An­te­que­ra weer te­rug in de sport­stand en we val­len de laat­ste berg­etap­pe aan met al­le 120 pk’s van de 1.6 HDi op scherp. Wie had dit ver­wacht van een Peu­ge­ot 5008?

Prach­tig di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um, met 'om­ge­keer­de' toe­ren­tel­ler. Ook in het don­ker is de 5008 heel her­ken­baar. Blijft han­dig, par­keer­hulp met 360- gra­den­ca­me­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.