CONCLUSIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Met on­ze er­va­rin­gen met de vo­ri­ge Clio R.S. in ons hoofd, had­den we het idee dat de Re­nault de ze­ge in de­ze test voor het grij­pen had. En daar­bij dach­ten we niet al­leen aan de rij­ei­gen­schap­pen, maar ook aan zijn krach­ti­ge mo­tor, zijn snel­le EDC-trans­mis­sie en zijn vijf­deurs car­ros­se­rie. Maar de te­gen­val­len­de rem­men, het ho­ge ver­bruik en de ma­ti­ge af­wer­king gooi­en roet in het eten. Bo­ven­dien zijn de dy­na­mi­sche ei­gen­schap­pen er niet be­ter op ge­wor­den. De Mini scoort voor­al op pun­ten die voor de mees­te ko­pers van een hot hatch van se­cun­dair be­lang zijn: een goed com­fort, een fraaie af­wer­king en een goe­de vei­lig­heids­uit­rus­ting. Oké, de aan­drijf­lijn is ook aan­ge­naam, maar op dy­na­misch ge­bied valt hij toch te­gen. De Abarth is een leuk stuk speel­goed, al was het maar van­we­ge zijn aan­doen­lijk-rau­we uit­stra­ling. Daar­naast zijn de pres­ta­ties ze­ker niet ver­keerd en op de sla­lom is het Ita­li­aan­se rug­zak­je wa­ter­vlug. Het com­fort is ech­ter spij­ker­hard en de ruim­te ach­ter­in mag geen naam heb­ben. Hoe­wel Peu­ge­ot bij de 208 GTi by Peu­ge­ot Sport nau­we­lijks com­pro­mis­sen heeft ge­slo­ten, blijkt het een pri­ma all­roun­der. Zijn rij­ei­gen­schap­pen zijn echt om te smul­len, en ook de pres­ta­ties zijn uit­ste­kend. Bo­ven­dien blijkt de prijs-kwa­li­teits­ver­hou­ding op or­de. We heb­ben een win­naar!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.