Een beet­je spe­len

Auto Review - - NIEUWS -

Uit­bun­dig kun­nen de jong­ste mo­del­len van Su­ba­ru niet wor­den ge­noemd. De nieu­we Im­pre­za (zie pa­gi­na 56) is een keu­ri­ge ver­schij­ning, maar op­zien­ba­rend? Neuh. Lief­heb­bers van tech­niek ko­men veel be­ter aan hun trek­ken bij Su­ba­ru: met boxer­mo­to­ren, vier­wiel­aan­drij­ving en het slim­me Ey­eSight, is het voor tech­no­lo­gie-nerds al­tijd weer lik­ke­baar­den bij het door be­hou­dend­heid zo ei­gen­wij­ze merk. Toch we­ten ze bij Su­ba­ru maar al te goed hoe een mooie au­to er­uit ziet, zo wordt be­we­zen met de Viziv Per­for­man­ce Con­cept. De de­sig­ners heb­ben een speel­se sport­sedan op joe­kels van wie­len ge­zet, die met zijn flink uit­ge­klop­te spat­bor­den, een vloei­end af­lo­pen­de dak­lijn en een kor­te ach­ter­par­tij on­ze han­den op el­kaar weet te krij­gen. En de Viziv lijkt he­le­maal geen ver­re-toe­komst­mu­ziek, maar een stu­die­mo­del waar­van de pro­duc­tie op elk ogen­blik kan star­ten. Wie het ge­duld niet meer kan be­wa­ren: waar­schijn­lijk komt de Viziv in 2020 daad­wer­ke­lijk op de markt. Te­gen die tijd is de hui­di­ge WRX STi in­der­daad aan ver­van­ging toe …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.