Af­val­len om bij te blij­ven

Auto Review - - NIEUWS -

Bij een au­to­mo­bie­le icoon moet je bij een nieu­we ge­ne­ra­tie het ui­ter­lijk na­tuur­lijk niet al te dras­tisch wij­zi­gen. Ge­luk­kig heb­ben de ont­wer­pers van de nieu­we Jeep Wrangler zich dan ook keu­rig in­ge­hou­den, al loopt de hui­di­ge ge­ne­ra­tie al 11 jaar mee. Ui­ter­aard zijn de klas­sie­ke spij­len­gril­le en de ron­de kop­lam­pen ge­ble­ven, maar die laat­ste zijn wel voor­zien van mo­der­ne led-tech­niek. On­der­huids zorgt een bre­de toe­pas­sing van alu­mi­ni­um er­voor dat al­le mo­del­va­ri­an­ten lich­ter zijn dan hun voor- gan­gers. Com­bi­neer dat met een 2,0-li­ter tur­bom­o­tor en je weet dat je flink kunt be­zui­ni­gen op de CO2-uit­stoot. Dat scheelt in een aan­tal lan­den – met Ne­der­land voor­op – nog­al in de ver­schul­dig­de be­las­tin­gen en dus de aan­schaf­prijs. Zo is de Wrangler ‘uit­stoot­ge­wijs’ weer he­le­maal bij de tijd. De ver­wach­ting is dat de be­ken­de 3,6-li­ter V6 blijft, maar of de­ze ge­zel­li­ge drin­ke­broer ook in Ne­der­land le­ver­baar wordt, is maar zeer de vraag. Het nieu­we dash­board kent een groot in­fo­dis­play tus­sen de twee gro­te ‘klok­ken’ en cen­traal in het dash­board prijkt een uit de klui­ten ge­was­sen in­fo­tain­ment­scherm. Toch is Jeep er­in ge­slaagd het nieu­we in­te­ri­eur een aan­trek­ke­lij­ke re­tro-uit­stra­ling mee te ge­ven. We ver­trou­wen er­op dat de ter­reinei­gen­schap­pen ook van ‘ou­der­wets’ ni­veau zijn, en dat de hui­di­ge car­ros­se­rie­va­ri­an­ten al­le­maal blij­ven be­staan. Dat be­te­kent dat de klas­sie­ke twee­deurs Jeep ge­zel­schap houdt van de re­la­tief jon­ge vier­deurs ver­sie en dat er daar­naast hard­tops en soft­tops ko­men, even­als een pick-up.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.