Het juis­te pad

Auto Review - - NIEUWS -

Honda gaat zijn ei­gen weg, een weg die nog­al gril­lig is. Voor­al op de­sign­ge­bied heeft het merk ons de laat­ste ja­ren soms heel ge­slaag­de mo­del­len la­ten zien, om ver­vol­gens weer met een au­to te ko­men die je ach­ter de oren laat krab­ben van ont­stel­te­nis. Daar­bij heb­ben we het na­tuur­lijk over de Ci­vic. Om de jong­ste ge­ne­ra­tie op een vrien­de­lij­ke ma­nier te om­schrij­ven, zou­den we in het meest gun­sti­ge ge­val het woord ‘op­val­lend’ wil­len ge­brui­ken. We wa­ren de schok van de Ci­vic am­per te bo­ven, of Honda ver­ras­te ons op de IAA met de al­ler­aar­dig­ste EV Ur­ban Con­cept, een elek­trisch aan­ge­dre­ven pro­to­ty­pe dat een vet­te knip­oog naar de al­ler­eer­ste ge­ne­ra­tie van de Ci­vic is – en zeer waar­schijn­lijk tot pro­duc­tie­mo­del wordt door­ont­wik­keld. In To­kio ver­ras­te Honda ons op­nieuw, met de EV Sports Con­cept. Ook de­ze con­cept car ver­toont op­val­len­de re­tro-stijl­ele­men­ten, zon­der met­een door te gaan als mo­der­ne in­car­na­tie van de klas­sie­ke S800 Cou­pé of CRX. De EV Sports Con­cept is een vin­ger­oe­fe­ning van Honda’s ont­werp­af­de­ling, eni­ge be­moei­e­nis van de tech­ni­ci lijkt er bij de tot­stand­ko­ming van de au­to niet te zijn ge­weest. In het pers­be­richt wordt met geen woord over de aan­drij­ving ge­rept (be­hal­ve dat die elek­trisch zou zijn) en beel­den van het in­te­ri­eur zijn niet vrij­ge­ge­ven. Wat ons be­treft mag Honda daar ge­rust mee ko­men, want net als met de EV Ur­ban la­ten de de­sig­ners van Honda met de EV Sports zien weer het juis­te pad te zijn in­ge­sla­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.