Voor­bo­de nieu­we 3

Auto Review - - NIEUWS -

Maz­da ver­ras­te on­langs met de Kai Con­cept, een zeer strak ge­lijn­de vijf­deurs hatch­back, met ul­tra­kor­te over­hang ach­ter. Ie­der­een is het er wel over eens dat dit stu­die­mo­del de voor­bo­de is van de nieu­we 3. De hui­di­ge Maz­da3 stamt uit 2013, dus het zal nog wel een paar jaar du­ren voor­dat de pro­duc­tie­ver­sie van de Kai Con­cept hem op­volgt. Met zijn leng­te van 4,42 m en breed­te van 1,86 m is hij dui­de­lijk kor­ter en bre­der dan de 3, en de wiel­ba­sis is 5 cm lan­ger. On­ze gok is dat de au­to daar­door voor­al op de ach­ter­bank meer ruim­te biedt dan de 3. Het in­te­ri­eur is een zeer strak­ke be­doe­ning. Wel­is­waar heeft de be­stuur­der voor zijn neus nog een tra­di­ti­o­neel ogend set­je me­ters, maar daar­naast is er een enorm scherm over de vol­le breed­te van het dash­board voor de weer­ga­ve van on­der meer het na­vi­ga­tie­sys­teem. On­der de kap her­bergt de Kai Con­cept het nieu­we ty­pe mo­tor dat Maz­da al een tijd­je in ont­wik­ke­ling heeft. Het prin­ci­pe van de­ze mo­tor is Sky­Ac­tiv-X ge­doopt en wordt ge­ken­merkt door com­pres­sie­ont­ste­king. Hier­bij komt het meng­sel van brand­stof en lucht in de ci­lin­ders spon­taan tot ont­bran­ding door de com­pres­sie van de zui­ger. De ben­zi­ne­mo­tor is vol­gens Maz­da dan net zo zui­nig als een die­sel, maar dan zon­der de bij­be­ho­ren­de mi­li­euna­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.