VETTER DAN VET­TE

De ZR-1 is back. En hoe!

Auto Review - - NIEUWS -

Ter­wijl ze bij Jeep hun best doen om de nieu­we Wrangler een beet­je te down­si­zen, is het bij de nieu­we op­perCor­vet­te ou­der­wets ‘van dik hout zaagt men plan­ken’. Lan­ge tijd was on­ze­ker of er van de hui­di­ge Cor­vet­te wel een ZR-1 zou ko­men, maar on­langs werd het of­fi­ci­eel: de ZR-1 is back. En hoe! Ter­wijl de vo­ri­ge top­ver­sie al over een in­druk­wek­kend ver­mo­gen van 642 pk be­schik­te, doet de nieu­we edi­tie daar nog een flin­ke schep bo­ven­op. Met de hulp van een me­cha­ni­sche com­pres­sor en een dub­bel uit­ge­voerd in­jec­tie­sys­teem gor­gelt de nog al­tijd 6,2 li­ter me­ten­de V8 nu 766 pk op. Het koppel neemt met 969 new­ton­me­ter bij­na vracht­wa­gen­di­men­sies aan. De car­ros­se­rie is zo­als van­ouds van kunst­stof, en de mo­tor­kap is deels uit kool­stof­ve­zel ver­vaar­digd. Hier­door kon het ge­wicht be­perkt blij­ven tot een re­la­tief be­schei­den 1598 ki­lo. Dank­zij zijn gun­sti­ge ver­mo­gens- ge­wichts­ver­hou­ding is de ZR-1 in staat tot een top­snel­heid van 337 km/h. Daar kun je de snel­ste Cor­vet­te ooit zelf naar­toe po­ken als je voor de hand­ge­scha­kel­de ze­ven­bak kiest, maar een acht­traps au­to­maat be­hoort ook tot de mo­ge­lijk­he­den. Over de ac­ce­le­ra­tie­tij­den laat Che­vro­let voor­als­nog niets los, maar een hon­derd­sprint van drie se­con­den rond lijkt een be­trouw­ba­re gok. Om te voor­ko­men dat de Ame­ri­kaan­se bij ho­ge snel­he­den op­stijgt, heb­ben de in­ge­ni­eurs een heel ar­se­naal aan spoi­ler­werk ge­mon­teerd. Daar­van springt de gi­gan­ti­sche ach­ter­spoi­ler het meest in het oog. De­ze is er ove­ri­gens in twee va­ri­an­ten. De in twee stan­den ver­stel­ba­re High Wing ge­ne­reert de mees­te down­for­ce (431 kg), bij de Low Wing is de top­snel­heid ho­ger. Min­punt is dat de au­to iets min­der ste­vig aan het as­falt kleeft. Wel­ke vleu­gel je ook kiest, tij­dens lan­ge­re road­trips kun je er so­wie­so een uit­ge­brei­de ham­bur­ger­lunch op ser­ve­ren. De Cor­vet­te ZR-1 wordt ko­mend voor­jaar los­ge­la­ten. Als de au­to ook in Ne­der­land le­ver­baar wordt, zal de prijs waar­schijn­lijk heel wat kauw­werk ver­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.