Bent­ley R-Ty­pe Con­ti­nen­tal (1952) vs. Bent­ley Con­ti­nen­tal GT

Tus­sen de nieu­we Con­ti­nen­tal GT en de his­to­ri­sche R-Ty­pe Con­ti­nen­tal zit meer dan 60 jaar ver­schil. In de­ze pe­ri­o­de is bij Bent­ley al­les ver­an­derd – en toch ook weer niet.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger, Igor Stuif­zand

In een laag maar ge­staag tem­po rol­len een Ben­tay­ga, een Fly­ing Spur en een Con­ti­nen­tal Con­ver­ti­ble aan ons voor­bij. Op de­ze pro­duc­tie­lijn zal over en­ke­le da­gen ook de eer­ste nieu­we Con­ti­nen­tal GT ge­bouwd wor­den. Aan het ein­de van de lo­pen­de band, vlak bij de stren­ge kwa­li­teits­con­tro­le, krij­gen we de kans om een exem­plaar uit de voor­se­rie van­bin­nen en -bui­ten te be­kij­ken. De au­to is ge­spo­ten in de op­val­len­de lak­kleur Oran­ge Fla­me, wat van de nieu­we cou­pé een spec­ta­cu­lai­re ver­schij­ning maakt. Maar toch be­kruipt ons op de­ze lo­ca­tie en op dit mo­ment het ge­voel dat er iets niet he­le­maal klopt ... En­ke­le Bent­ley-me­de­wer­kers slaan ons grijn­zend ga­de. En dan zien wij hem ook staan: 5,20 me­ter au­to­ge­schie­de­nis, met een sier­lijk ge­bo­gen dak­lijn, opu­len­te spat­bor­den, een mach­ti­ge ver­chroom­de gril­le en smal­le wie­len, die aan de ach­ter­zij­de schuil­gaan ach­ter ge­stroom­lijn­de dek­sels. Dit is de va­der al­ler Con­ti­nen­tals, een cou­pé op ba­sis van de Bent­ley R-Ty­pe waar­van er bij car­ros­se­rie­bou­wer H.J. Mul­li­ner & Co. slechts 208 exem­pla­ren zijn ge­bouwd. Lief­heb­bers zijn be­reid een for­tuin voor de R-Ty­pe Con­ti­nen­tal te be­ta­len; tij­dens een vei­ling van RM Auc­ti­ons in de zo­mer van 2016, werd een exem­plaar af­ge­ha­merd op maar liefst 1.870.000 dol­lar.

CAR­TE BLAN­CHE

Tus­sen al­le mo­der­ne mo­del­len die de pro­duc­tie­lijn van Bent­leys fa­briek in het En­gel­se Cre­we af rol­len, maakt de R-Ty­pe Con­ti­nen­tal op­mer­ke­lijk ge­noeg een heel mo­der­ne in­druk. Meest­al heb­ben klas­sie­ke au­to’s de groot­ste moei­te om zich staan­de te hou­den tus­sen hun mo­der­ne na­ko­me­lin­gen, maar de ui­ter­lij­ke ver­want­schap­pen tus­sen de klas­sie­ker uit 1952 en de nieu­we Con­ti­nen­tal GT zijn evi­dent. Des­on­danks oogt Bent­leys jong­ste cou­pé fris en mo­dern en heb­ben de ont­wer­pers geen met over­dre­ven re­tro ele­men­ten door­spek­te ka­ri­ka­tuur van de klas­sie­ke R-Ty­pe Con­ti­nen­tal ge­maakt. Bent­leys de­sign­chef Ste­fan Siel­aff loopt sa­men met ons een rond­je om de au­to: “We heb­ben op­nieuw ge­ko­zen voor ron­de kop­lam­pen. Daar­in schuilt het ge­vaar dat de au­to ogen als van een Ja­pans ani­me-fi­guur­tje krijgt. Dat is wat we beslist niet wil­den. Het­zelf­de geldt voor de led-dag­rij­ver­lich­ting. Te­gen­woor­dig zie je de meest fan­ta­sie­rij­ke lichtslin­gers op au­to’s ver­schij­nen, maar der­ge­lij­ke uit­spat­tin­gen kan Bent­ley zich niet ver­oor­lo­ven. Be­schei­den­heid past de au­to veel be­ter.” Het is goed te zien dat Bent­ley te­gen­woor­dig car­te­blan­che heeft bij de ont­wik­ke­ling van een ei­gen merkiden­ti­teit. Na­dat Bent­ley in 1931 werd op­ge­kocht door Rolls-Roy­ce, ver­loor het ooit zo il­lus­te­re sport­wa­gen­merk – dat vier keer op Le Mans won – snel zijn unie­ke ka­rak­ter. Uit­ein­de­lijk was een Bent­ley niets an­ders dan een Rolls-Roy­ce met een an­de­re gril­le er­op. Pas in de ja­ren ne­gen­tig van de vo­ri­ge eeuw ga­ven de ge­zag­heb­bers het merk weer wat ruim­te om zich van Rolls-Roy­ce te on­der­schei­den, voor­al op tech­nisch vlak. Mo­del­len als de Mul­s­an­ne en de Tur­bo R ga­ven de su­per­de­luxe li­mou­si­ne een spor­tief ka­rak­ter. Bent­ley was te­rug van weg­ge­weest, en werd uit­ein­de­lijk door Volks­wa­gen op­ge­kocht. Sinds­dien heeft Bent­ley weer al­le ruim­te om zijn ei­gen mo­del­len te ont­wik­ke­len, en met groot suc­ces. Ook op het cir­cuit, want in 2003 werd de vijf­de ze­ge op Le Mans ge­boekt.

’S WE­RELDS SNEL­STE

De ui­ter­lij­ke ge­lij­ke­nis­sen mo­gen dan tref­fend zijn, on­der­huids heb­ben de klas­sie­ke R-Ty­pe Con­ti­nen­tal en de nieu­we Con­ti­nen­tal GT niets met el­kaar ge­meen. De klas­sie­ke cou­pé is ge­ba­seerd op het zwa­re lad­der­chas­sis van de R-Ty­pe, waar­op H.J. Mul­li­ner een ge­stroom­lijn­de Fast­back-car­ros­se­rie heeft ge­plaatst. Ove­ri­gens was Mul­li­ner maar een van de car­ros­se­rie­bou­wers waar ko­pers van de Con­ti­nen­tal bij kon­den aan­klop­pen; zij

koch­ten in we­zen al­leen het rol­len­de chas­sis met de mo­tor en de trans­mis­sie, en lie­ten ver­vol­gens door de spe­ci­a­list van hun keu­ze een pas­sen­de car­ros­se­rie ont­wer­pen en bou­wen. Park Ward is een an­de­re plaat­wer­ker die meer­de­re Con­ti­nen­tals heeft mo­gen aan­kle­den. Be­gin ja­ren vijf­tig was de Bent­ley R-Ty­pe Con­ti­nen­tal een van 's we­relds snel­ste pro­duc­tie­au­to’s. Voor­in lag een zes­ci­lin­der lijn­mo­tor met een in­houd van 4566 cm3, op­ge­voerd tot een ver­mo­gen van 155 pk. Daar­mee wist de au­to een top­snel­heid van on­ge­veer 190 km/h te be­rei­ken. Te­gen­woor­dig draait een wil­le­keu­ri­ge ge­zins­au­to daar zijn hand niet voor om, maar be­gin ja­ren vijf­tig zag de we­reld er nog heel an­ders uit. Snel­we­gen wa­ren zeld­zaam, de tech­ni­sche mo­ge­lijk­he­den wa­ren nog lang niet zo uit­ge­breid als nu en Bent­ley kon zich de ont­wik­ke­ling van een krach­ti­ge­re mo­tor sim­pel­weg niet ver­oor­lo­ven. Te­gen­woor­dig kan Bent­ley wer­ken met een veel gro­ter bud­get dan des­tijds. We ma­ken een vreug­de­spron­ge­tje als de mo­tor­kap van de nieu­we Con­ti­nen­tal GT wordt ge­o­pend. Hier ligt op­nieuw een zes­li­ter W12-mo­tor, die wordt aan­ge­vuurd door twee tur­bo’s. Op­nieuw kan de Con­ti­nen­tal zich voe­gen bij de snel­ste au­to’s van de­ze pla­neet, want met 635 pk en 900 Nm aan koppel is een top­snel­heid van 333 km/h bin­nen be­reik – waar­bij de 100 km/h in 3,6 se­con­den be­reikt is. Vier­wiel­aan­drij­ving en een lucht­ge­veerd on­der­stel met adap­tie­ve schok­dem­pers be­ho­ren tot de tech­ni­sche mo­ge­lijk­he­den van de 21ste eeuw. De klas­sie­ke R-Ty­pe Con­ti­nen­tal moest het nog stel­len met een zwa­re star­re ach­ter­as met blad­ve­ren.

WIT LICHT

Dat de we­reld de laat­ste 65 jaar is ver­an­derd, laat ook het in­te­ri­eur van de R-Ty­pe zien. Naar oud En­gels ge­bruik is niet be­knib­beld op de ma­te­ri­a­len, want het dik­ke leer, het hoog­po­lig ta­pijt en het glan­zend ge­po­li­toer­de hou­ten dash­board zijn van de best denk­ba­re kwa­li­teit. Naar de maat­sta­ven van de ja­ren vijf­tig is

het in­stru­men­ta­ri­um zeer com­pleet en er is zelfs een ra­dio aan boord. Maar in ver­ge­lij­king met de he­den­daag­se Con­ti­nen­tal GT, maakt het ge­heel toch een een­vou­di­ge in­druk. Wan­neer we ons ach­ter het klei­ne sport­stuur van de nieu­we cou­pé vlei­en, valt ons oog met­een op de drie klei­ne in­stru­men­ten, cen­traal in het in­stru­men­ta­ri­um. Ste­fan Siel­aff heeft naast ons plaats­ge­no­men en drukt op een knop. We zien dat het pa­neel met de drie ron­de me­ter­tjes om zijn as be­gint te draai­en, waar­bij een 12,3-inch beeld­scherm te­voor­schijn komt. “Dit laat zien dat we veel waar­de hech­ten aan tra­di­ties en on­ze heri­ta­ge, maar dat dit niet ten kos­te gaat van de func­ti­o­na­li­teit”, licht Siel­aff toe, ter­wijl hij door de me­nu’s van het in­fo­tain­ment­sys­teem bla­dert. “Kijk, nog zoi­ets. De au­to heeft sfeer­ver­lich­ting waar­bij de ko­per vrij kan kie­zen uit ze­ven ver­schil­len­de kleu­ren. Op die ma­nier heeft de ei­ge­naar van de Con­ti­nen­tal GT de mo­ge­lijk­heid zijn ei­gen stem­pel op het in­te­ri­eur­ont­werp te druk­ken.” Toch zijn we be­nieuwd wat Siel­aff zelf zou kie­zen. “Ik ben een pu­rist. Wit­te ver­lich­ting zou mijn voor­keur heb­ben.” Pre­cies wat we zelf dach­ten ... We stap­pen weer uit en lo­pen nog een rond­je om de au­to. We be­kij­ken de ach­ter­lich­ten die de­zelf­de vorm heb­ben als de eind­pij­pen van het uit­laat­sys­teem, we la­ten on­ze hand glij­den langs de sub­tie­le vou­wen in het plaat­werk bo­ven de ach­ter­wie­len, be­dis­cus­si­ë­ren de breed­te van de gril­le en gun­nen de kop­lam­pen nog een laat­ste blik. Nu pas valt ons op dat er in de licht­units een kris­tal­re­li­ëf is ver­werkt, als­of het du­re ju­we­len zijn. Siel­aff is dui­de­lijk trots op de nieu­we Con­ti­nen­tal GT: “In de ja­ren vijf­tig was de R-Ty­pe Con­ti­nen­tal een zeer mo­der­ne en on­ge­lo­fe­lijk snel­le au­to, met een beeld­scho­ne car­ros­se­rie die per­fect in pro­por­tie was. Een stijl­vol sta­te­ment voor de al­ler­rijk­ste au­to­mo­bi­lis­ten ter we­reld. Het ka­rak­ter van de R-Ty­pe heb­ben we te­rug wil­len la­ten ko­men in de nieu­we Con­ti­nen­tal GT.” Mis­si­on­ac­com­plis­hed.

Prach­tig dash­board, am­bach­te­lijk ge­maakt van het mooi­ste hout.

De sub­tie­le vou­wen bo­ven de ach­ter­wie­len van de nieu­we Con­ti­nen­tal GT gaan al meer dan 60 jaar te­rug in de tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.