Het laat­ste nieuws uit de au­to­we­reld

Auto Review - - INHOUD -

Het be­rei­den van ver­ras­sin­gen is niet Au­di’s sterk­ste kant, en in die zin valt on­ze mond ook niet open van de gloed­nieu­we A7 Sport­back. Op­nieuw heeft het merk de evo­lu­tie­the­o­rie toe­ge­past, zo­dat de lij­nen van het vo­ri­ge mo­del nog goed her­ken­baar zijn. Daar­naast zien we dui­de­lij­ke over­een­kom­sten met de on­langs ge­pre­sen­teer­de A8. Uit de­ze cock­tail is een A7 ont­staan met veel scher­pe­re lij­nen en hoe­ken in de mo­tor­kap en de gril­le dan voor­heen. Aan de ach­ter­kant zien we net als bij de A8 licht­units die via een led­balk met el­kaar wor­den ver­bon­den. In ver­ge­lij­king met de vo­ri­ge A7 zijn de vor­men vrien­de­lij­ker en ron­der. Op de flan­ken on­der­scheidt het nieu­we mo­del zich van zijn voor­gan­ger door de meer ge­pro­non­ceer­de vouw aan de on­der­kant van de por­tie­ren. De nieu­we A7 Sport­back staat op het­zelf­de plat­form als de A8 en de toe­kom­sti­ge A6. Wat zijn af­me­tin­gen be­treft sluit hij aan bij de hui­di­ge trend on­der nieu­we au­to’s in de ho­ge­re prijs­klas­sen. Dat wil zeg­gen dat hij in al­le rich­tin­gen licht is ge­krom­pen, maar dat de wiel­ba­sis iets is toe­ge­no­men. Met 12 he­le millimeters, maar liefst, wat de af­stand tus­sen voor- en ach­ter­as op 2,93 me­ter brengt. Dat zorgt voor een be­hoor­lij­ke been­ruim­te, maar bin­nen­in ra­ken we toch het meest on­der de in­druk van het dash­board. Al her­ken­nen we ook hier veel van de nieu­we A8. Het in­stru­men­ten­pa­neel be­staat uit de be­ken­de vir­tu­al cock­pit, en op de mid­den­con­so­le tref­fen we twee gro­te tou­chs­creens aan. De MMI-knop heeft het veld ge­ruimd, en veel func­ties kun je be­hal­ve met de tou­chs­creens ook via spraak­stu­ring be­die­nen. Net als de A8 kent de A7 wel een AI-knop. Daar­mee be­dien je on­der meer het au­to­noom in­par­ke­ren en an­de­re Knight Ri­der­ach­ti­ge func­ties, zo­als au­to­noom filerijden. In fe­bru­a­ri staat de nieu­we A7 in de show­room, in wel­ge­teld één mo­tor­va­ri­ant. Met de 3,0-li­ter tur­bo­ben­zi­ne­mo­tor on­der de kap krijgt hij de aan­dui­ding 55 TF SI. De V6 ge­ne­reert een gul­le 340 pk en is goed voor een hon­derd­sprint van 5,5 tel­len en een top­snel­heid van 250 km/h. Een ze­ven­traps au­to­maat en quat­tro-vier­wiel­aan­drij­ving zijn in­be­gre­pen bij de 55 TFSI, even­als lucht­ve­ring. La­ter wor­den er ook be­schei­de­ner mo­to­ri­se­rin­gen le­ver­baar, in com­bi­na­tie met voor­wiel­aan­drij­ving en sta­len schroef­ve­ren. Ver­der wij­zen al­le te­ke­nen er­op dat de A7 er ook als plug-in hy­bri­de komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.