34 Li­fe­sty­le-suv’s Land Rover Ran­ge Rover Ve­lar, Mer­ce­des GLE

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­tin Ur­ban­ke, Jaap Pe­ters · Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

Ran­ge Rover bouw­de al suv’s voor­dat de term über­haupt be­dacht werd. In­mid­dels is er veel con­cur­ren­tie en zit­ten ze ook in En­ge­land niet stil. De Ve­lar is de nieuw­ste pres­ti­gi­eu­ze Ran­ge Rover. Hij neemt het op te­gen de Mer­ce­des GLE Cou­pé.

De naam Ve­lar is ou­der dan je zou ver­wach­ten: het eer­ste pro­to­ty­pe van Ran­ge Rover, waar­mee de ont­wik­ke­laars ve­le de­cen­nia ge­le­den nog on­op­val­lend door de Brit­se stra­ten re­den, had die naam al. Nie­mand as­so­ci­eer­de Land Rover toen nog met de luxe li­fe­sty­le-suv’s die ze te­gen­woor­dig bou­wen. Dat is nu wel an­ders, al heeft Land Rover de ter­rein­kwa­li­tei­ten van zijn mo­del­len nooit uit het oog ver­lo­ren. Ook de Ve­lar kan bui­ten het as­falt din­gen die geen con­cur­rent hem na­doet. Hij wordt ge­po­si­ti­o­neerd tus­sen de com­pac­te best­sel­ler Evo­que en de prij­zi­ge Ran­ge Rover Sport. Dat is slim van de Brit­ten, want met de Ve­lar cre­ë­ren ze in fei­te een nieuw seg­ment waar nog geen en­kel an­der merk in ge­do­ken is, zo­dat hij in fei­te geen con­cur­ren­tie heeft. De Mer­ce­des GLE Cou­pé is wel­is­waar ge­lijk ge­prijsd, maar is wel 10 cen­ti­me­ter lan­ger. Je kunt zijn vorm­ge­ving ex­tra­va­gant noe­men, of spuug­le­lijk, wij zijn on­der­tus­sen niet te be­roerd om nog eens te ver­tel­len dat de SsangYong Ac­ty­on de eer­ste au­to was met zo’n ra­re dak­lijn. De Mer­ce­des treedt in de­ze test aan met een 258 pk ster­ke drie­li­ter V6­tur­bo­die­sel. Ook de Ve­lar heeft zo’n mo­tor, maar die le­vert 300 pk.

IN-/EXTERIEUR De Ran­ge Rover heeft een hy­per­mo­dern in­te­ri­eur.

Als je de­ze twee au­to’s naast el­kaar zet, val­len de ver­schil­len in leng­te nau­we­lijks op. Maar de Mer­ce­des ziet er wel for­ser uit – lom­per is mis­schien wel een be­ter woord. Ho­ger is hij so­wie­so. Dank­zij zijn ge­strek­te lijn doet de Ve­lar eer­der aan een cros­sover den­ken, al is de scheids­lijn tus­sen een cros­sover en een suv te­gen­woor­dig klein. De Ve­lar deelt zijn on­der­stel met de Ja­gu­ar XE, XF en F-Pa­ce. Pas op de weeg­schaal is te zien dat chas­sis en car­ros­se­rie gro­ten­deels uit alu­mi­ni­um be­staan. Dat le­vert ge­wichts­voor­deel op: de Ve­lar is 250 ki­lo lich­ter dan de Mer­ce­des met zijn sta­len car­ros­se­rie. Dat scheelt al een slok op een bor­rel, bo­ven­dien is de tor­sie­stijf­heid van de car­ros­se­rie uit­ste­kend. Ver­ras­send ge­noeg biedt de GLE Cou­pé zo­wel voor- als ach­ter­in meer ruim­te. Bo­ven­dien mag de Mer­ce­des een aan­han­ger trek­ken van 3,5 ton, ter­wijl de Ve­lar niet ver­der komt dan 2,5 ton. De Ve­lar heeft dan weer een gro­te­re kof­fer­ruim­te, die dank­zij de la­ge tild­rem­pel bo­ven­dien ge­mak­ke­lij­ker toe­gan­ke­lijk is. Bo­ven­dien kun je de ach­ter­bank met de af­stands­be­die­ning in drie de­len neer­klap­pen. De ach­ter­bank van de GLE is in twee on­ge­lij­ke de­len neer­klap­baar. Als je dat doet, ont­staat een vlak­ke laad­vloer. Bij de be­die­ning slaat Land Rover een nieu­we weg in: de knop­pen zijn bij­na al­le­maal uit het in­te­ri­eur ge­ban­nen. Vrij­wel al­le func­ties wor­den aan­ge­stuurd via twee tou­chs­creens van 10 inch. Het ziet er niet al­leen mo­dern uit, het werkt ook nog eens goed. Je moet even wen­nen aan de me­nu­s­truc­tuur van het InControl-mul­ti­me­dia­sys­teem, en ook de twee draai-/druk­knop­pen bij het on­der­ste tou­chs­creen ver­gen eni­ge ge­wen­ning. Maar wie een­maal ver­trouwd is met de Ran­ge Rover­lo­gi­ca, zal het een bij­zon­der fijn sys­teem

vin­den. De uit­schui­ven­de por­tier­gre­pen zijn leuk be­dacht, de op­ti­o­ne­le Ac­ti­vi­ty Key (een wa­ter­dich­te arm­band ter ver­van­ging van de sleu­tel – han­dig bij het spor­ten) is zelfs een han­di­ge en prak­ti­sche gim­mick. Niet dat de Mer­ce­des daar mach­te­loos te­gen­over staat. Maar ook hier moet je even wen­nen aan een aan­tal za­ken, zo­als de ge­com­bi­neer­de hen­del voor de ver­lich­ting en de rui­ten­wis­sers. De me­nu­s­truc­tuur van het Co­mand-sys­teem is in het be­gin las­tig te door­gron­den, maar wie be­kend is met het sys­teem in an­de­re Mer­ce­des-mo­del­len, kan er goed mee uit de voe­ten. De GLE heeft ook een wat uit­ge­brei­de­re vei­lig­heids­uit­rus­ting en wint daar­door het eer­ste hoofd­stuk.

COM­FORT Het ni­veau van bei­de au­to’s is bui­ten­ge­woon hoog.

Dit hoofd­stuk be­gint met een licht voor­deel voor de Mer­ce­des: de test­au­to heeft niet al­leen iso­le­rend glas aan boord, maar is ook voor­zien van lucht­ve­ring. Daar be­taal je na­tuur­lijk wel ex­tra voor. On­danks de 21-inch wie­len is het com­fort toch uit­ste­kend voor el­kaar en bin­nen­in hoor je niet veel van wat zich bui­ten de au­to af­speelt. Bo­ven­dien zijn de stan­daard (!) sport­stoe­len erg com­for­ta­bel en groot. De Ran­ge Rover slaat hard te­rug. Ook hij heeft lucht­ve­ring en adap­tie­ve dem­pers, maar je hoeft er geen cent voor bij te be­ta­len. De com­fort­stoe­len zijn wel op­ti­o­neel, maar je kunt ze dan ook op 20 ma­nie­ren in­stel­len en ze bie­den ver­war­ming, ver­koe­ling én mas­sa­ge. Ver­der is de zij­de­ling­se steun veel be­ter voor el­kaar dan bij de GLE. Het rij­com­fort is even­eens voor­tref­fe­lijk. Ook op dit on­der­deel moet de GLE zijn meer­de­re er­ken­nen in de Ve­lar. Als we al­le pun­ten op­tel­len, en dat zijn er veel, sprok­ke­len bei­de au­to’s er pre­cies even­veel bij el­kaar.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De Ve­lar de­clas­seert de GLE in al­le op­zich­ten.

Dit hoofd­stuk is al een ge­lo­pen ra­ce als je al­leen al het ver­mo­gen van de Ran­ge Rover ver­ge­lijkt met dat van de Mer­ce­des. Naast meer ver­mo­gen heeft de Ve­lar ook een la­ger ge­wicht. In de prak­tijk maakt de Brit on­ze ver­moe­dens waar: hij tikt van­af stil­stand 6 se­con­den eer­der de 180 km/h aan. Ook met zijn top­snel­heid over­treft hij de GLE met ge­mak: 241 te­gen 226 km/h. Dan moet je wel de op­ti­o­ne­le 20-inch wie­len be­stel­len. Met 18 inch is het bij 220 km/h voor­bij voor de Ran­ge Rover. Mis­schien wel be­lang­rij­ker is dat de Ve­lar ook een stuk zui­ni­ger is dan de GLE Cou­pé. On­ze test­au­to neemt ge­noe­gen met 9,1 li­ter die­sel in ruil voor 100 ge­re­den ki­lo­me­ters. Met 18-inch wie­len zou dat na­tuur­lijk min­der ge­weest zijn. De acht­traps au­to­maat van ZF heeft geen zeil­func­tie, die het ver­bruik nog ver­der had kun­nen be­per­ken. De au­to­maat van de GLE heeft een ver­snel­ling meer én een zeil­func­tie, en toch is het test­ver­bruik met 10,9 l/100 km schrik­ba­rend

hoog. Daar­bij lijkt de mo­tor zich, on­danks een ri­ant koppel van 620 Nm, veel meer te moe­ten in­span­nen dan de tur­bo­die­sel­mo­tor in de Ve­lar (700 Nm). Niet al­leen het ho­ge ge­wicht, ook de 315 mm bre­de ach­ter­ban­den gooi­en in dit hoofd­stuk roet in het eten. De Ve­lar wint het dan ook met ge­mak.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN Ook met zijn rij­ei­gen­schap­pen maakt de Ve­lar in­druk.

De bre­de 21-inch wie­len en de ac­tie­ve rol­sta­bi­li­sa­tie zor­gen er­voor dat de GLE zich vlot door het sla­lom­par­cours be­weegt. Op ho­ge­re snel­heid re­a­geert de au­to ech­ter niet op rich­tings­ver­an­de­rin­gen zo­als de be­stuur­der zou wil­len. Dat lukt de Ran­ge Rover, hoe­wel hij meer over­helt, een stuk be­ter. Hij volgt de stuur­be­ve­len ge­wil­lig op en draait bij koers­ver­an­de­rin­gen hoog­uit een beet­je in met zijn kont. De Mer­ce­des kan hem niet vol­gen op het hand­ling­par­cours. De vlot­te ron­de­tijd is me­de een ver­dien­ste van de goe­de rem­men van de Ve­lar. Al­weer winst voor de Ran­ge Rover dus.

MI­LI­EU/KOS­TEN De Ve­lar en de GLE mo­gen voor­lo­pig nog over­al rij­den.

Bei­de au­to’s kos­ten een klein ver­mo­gen. Ze ha­len dan ook niet zo­veel pun­ten in dit slot­hoofd­stuk. Bij de ba­sis­prijs tel­len we nog de meer­prijs van tal­rij­ke op­ties op, zo­dat de Ran­ge Rover uit­komt op 99.118 eu­ro en de Mer­ce­des zelfs op 106.366 eu­ro. Het ho­ge ge­wicht speelt de Mer­ce­des par­ten bij de we­gen­be­las­ting. Waar­schijn­lijk den­ken ze bij de Be­las­ting­dienst in Apel­doorn: “Kocht ie­der­een maar een GLE Cou­pé 350d, dan hoef­den we ons geen zor­gen te ma­ken over on­ze der­tien­de maand.” Want je be­taalt liefst 677 eu­ro per kwar­taal. Niet dat de Ve­lar een koopje is, maar 603 eu­ro is een iets klei­ne­re aan­slag op je bank­re­ke­ning. Om­dat al­le­bei de au­to’s over de mo­dern­ste mi­li­eu­be­spa­ren­de tech­niek be­schik­ken, hoef je voor­lo­pig niet bang te zijn dat je au­to uit de bin­nen­stad wordt ge­weerd. De Ran­ge Rover en de Mer­ce­des vol­doen aan de EU 6-norm, heb­ben een roet- en een oxi­da­tie­fil­ter en een SCR-ka­ta­ly­sa­tor.

De Ve­lar heeft een ele­gan­te uit­stra­ling. De por­tier­gre­pen zit­ten in de car­ros­se­rie ver­bor­gen.

Hy­per­mo­dern: twee tou­chs­creens van 10 inch en een di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um.

Op 20 ma­nie­ren in­stel­ba­re voor­stoe­len, ook ach­ter­in ont­breekt het je aan niets.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.