Kerst­ca­deaus op vier wie­len

Auto Review - - INHOUD -

De­cem­ber is ca­deau­maand. Een paar nieu­we sok­ken, een fles whis­ky, cho­co­la­de­let­ters, pe­per­no­ten: we wor­den on­ge­twij­feld weer over­spoeld met obli­ga­te pak­jes. Ei­gen­lijk wil­len wij ge­woon de sleu­tel van on­ze droom­au­to als Sin­ter­klaas-sur­pri­se of on­der de kerst­boom.

De feest­da­gen. Je hebt men­sen die er het he­le jaar naar uit­kij­ken en we­ken van te­vo­ren al be­gin­nen met rij­men, ca­deau­tjes ko­pen en feest­di­ners voor­be­rei­den. Zelfs als je wei­nig met Sin­ter­klaas en de kerst­man op hebt, ont­kom je er niet aan. Al­le bin­nen­ste­den, van Ter­neu­zen tot Ap­pin­ge­dam, zijn ver­sierd met guir­lan­des en licht­jes. Sin­ter­klaas­lied­jes schal­len door de luid­spre­kers, na 5 de­cem­ber met­een ge­volgd door obli­ga­te kerst­num­mers. Hoe meer we er­over na­den­ken, des te meer de moed ons in de schoe­nen zinkt … We zijn niet de eni­gen. Wie niet zo’n zin heeft in de feest­da­gen, ra­den we aan de sketch van Toon Her­mans op Youtu­be te be­kij­ken. Hij komt uit 1974, toen de pie­ten­dis­cus­sie er nog niet was en het gros van de re­dac­tie van Au­toRe­view nog niet op de­ze aard­bol rond­liep. Zijn oordeel is hi­la­risch: Sin­ter­klaas is ‘een on­sym­pa­thiek in­di­vi­du en zijn knecht is ook een zak’. Hans Teeu­wen als Sin­ter­klaas bij De­bi­teu­ren, Cre­di­teu­ren doet het ook al­tijd goed, maar over dat film­pje heeft de Kijk­wij­zer on­ge­twij­feld een oordeel klaar.

DROOMGARAGE

Met de feest­da­gen word je over­spoeld met ca­deau­tjes waar je he­le­maal niet op zit te wach­ten. Wat als je nu je droom­au­to mocht ko­pen, waar­bij geld geen rol speelt? Wij ma­ken re­gel­ma­tig lijst­jes, die soms per week kun­nen ver­schil­len. Jul­lie doen on­ge­twij­feld het­zelf­de. Het mooie is dat een droom­au­to van nu over een paar we­ken al plaats moet ma­ken voor weer een heel an­de­re au­to. Op een ver­lo­ren vrij­dag­mid­dag gin­gen we er eens voor zit­ten. El­ke re­dac­teur ging op Markt­plaats.nl kij­ken of zijn droom­au­to te koop werd aan­ge­bo­den. En zo­als dat gaat bij zo’n ma­ra­thon­ses­sie, kom je weer al­ler­lei mo­del­len te­gen waar­aan je he­le­maal niet had ge­dacht en die tóch heel leuk zijn. Het kost­te dan ook enig speur­werk om on­ze vijf rij­den­de kerst­ca­deaus te vin­den. Zon­der po­li­tiek cor­rec­te bij­be­doe­lin­gen, blijkt de keus van de re­dac­tie be­hoor­lijk in­ter­na­ti­o­naal. De fa­vo­rie­te kerst­au­to van Jaap komt uit Duits­land, hoofd­re­dac­teur Ar­jan heeft een Ame­ri­kaan op zijn ver­lang­lijst­je ge­zet en Bart kiest voor een Noord­Ier met Ame­ri­kaan­se roots. Igor droomt op zijn beurt van een fraaie Brit en Gert wordt warm van een Ita­li­aan­se scho­ne. De be­lang­rijk­ste ge­me­ne de­ler van de keu­ze van de re­dac­tie is spor­ti­vi­teit. Met uit­zon­de­ring van Ar­jan kiest ie­de­re re­dac­teur voor een au­to met een spor­tie­ve in­slag. Al is Jaaps ge­droom­de kerst­ca­deau naast snel ook lek­ker prak­tisch en is Barts fa­vo­riet geen pk­mon­ster. Wij wen­sen al­le lief­heb­bers van de feest­da­gen veel ple­zier toe, en de ha­ters al­le sterk­te. Mis­schien dat je tus­sen de cho­co­la­de­let­ter en de kerst­kal­koen door weer eens aan je droomgarage kunt den­ken, en de tijd vindt voor een dro­om­rond­je Markt­plaats.nl. Wel­licht dat de keu­ze van de re­dac­tie je eni­ge in­spi­ra­tie kan ge­ven. Al staan daar over een maand na­tuur­lijk weer totáál an­de­re au­to’s in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.