Su­ba­ru Im­pre­za

Su­ba­ru heeft het al ja­ren moei­lijk in de la­ge lan­den. Tus­sen het neus­peu­te­ren en kof­fie­drin­ken door bren­gen de Ne­der­land­se Su­ba­ru-ver­ko­pers jaar­lijks niet meer dan zo’n 800 au­to’s aan de man. De ge­heel nieu­we Im­pre­za moet wat meer reu­ring in de show­room b

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Klaus Uck­row, Gert Weg­man

Voor Su­ba­ru geldt een beet­je het­zelf­de ver­haal als voor Honda. Heel groot zijn de mer­ken hier nooit ge­weest, toch ken­den en­ke­le mo­del­len een trou­we scha­re lief­heb­bers. Maar na de CO2-fixa­tie kwam de klad er­in. Honda pluk­te ten­min­ste nog een tijd­je de vruch­ten van de Ci­vic Hy­brid, maar Su­ba­ru had geen ant­woord op de vraag naar fis­caal gun­sti­ge lea­se­au­to’s. Zo werd de la­ge­bij­tel­lings­boot vol­le­dig ge­mist. Ster­ker nog, Su­ba­ru’s wer­den ex­tra hard ge­trof­fen door de CO2-taks. De boxer­mo­to­ren van het merk heb­ben im­mers nooit uit­ge­blon­ken in zui­nig­heid. Daar komt nog bij dat ze door de stan­daard vier­wiel­aan­drij­ving en het bij­be­ho­ren­de ex­tra ge­wicht niet één, maar wel twee slok­jes meer lus­ten dan de mees­te con­cur­ren­ten. Wie denkt dat het roer nu ri­gou­reus om gaat, heeft het mis. Ver­wacht dan ook geen klei­ne drie­ci­lin­ders met tur­bo on­der de Im­pre­za-kap en denk ook maar niet dat Su­ba­ru voort­aan vol­staat met al­leen voor­wiel­aan­drij­ving. Wat er dan wel an­ders is? Nou, ei­gen­lijk al­les. De na­gel­nieu­we Im­pre­za lijkt ui­ter­lijk mis­schien nog vrij sterk op zijn voor­gan­ger, maar hij is van kop tot staart an­ders. De neus en de mo­tor­kap lig­gen la­ger, wat de au­to een ge­strek­ter sil­hou­et geeft. In­der­daad is de Im­pre­za 4 cen­ti­me­ter lan­ger ge­wor­den en in de breed­te is hij even­eens 4 cen­ti­me­ter ge­groeid. Dat zorgt voor meer bin­nen­ruim­te; zo­wel op schou­der- als op knie­hoog­te heb­ben de in­zit­ten­den meer be­we­gings­vrij­heid. De in­houd van de ba­ga­ge­ruim­te is slechts mar­gi­naal toe­ge­no­men. In de nor­ma­le op­stel­ling van de ach­ter­bank kun­nen er vijf ex­tra li­ter­pak­ken melk mee. Leg je de bank plat, dan kun je één bood­schap­pen­krat meer mee­ne­men dan vroe­ger. Door­dat de ach­ter­klep en de laad­ruim­te al­le­bei bre­der zijn ge­wor­den, is het laad­ge­mak toe­ge­no­men.

GEEN HARD­LO­PER

Wan­neer we klaar zijn met de kof­fer­bak­in­spec­tie sig­na­le­ren we nog dat ook de

Met de­ze Im­pre­za zul je geen klin­ker van zijn plek krij­gen.

ach­ter­kant sub­tiel is ge­ë­vo­lu­eerd. Voor de gro­te­re wij­zi­gin­gen moe­ten we on­der­huids zijn. Zo staat de au­to, net als de XV, op het glo­balplat­form van Su­ba­ru. Hier­voor wordt gro­ten­deels ho­gesterk­tes­taal ge­bruikt, wat niet al­leen voor een la­ger ge­wicht, maar ook voor een sterk ver­be­ter­de tor­sie­stijf­heid zorgt. Hoe­wel Su­ba­ru voor de huis-tuin-en-keu­ken-Im­pre­za’s geen tur­bo­tech­niek uit de ho­ge hoed heeft ge­to­verd, zijn de mo­to­ren wel de­ge­lijk aan­ge­pakt. Zo­wel de 1.6 als de 2.0 is voor 80 pro­cent nieuw. Bij de groot­ste van het twee­tal leidt dit tot een ge­wichts­be­spa­ring (12 kg) en een ver­mo­gens­stij­ging. De twee­li­ter le­vert nu 156 in plaats van 150 pk, het koppel be­draagt nog al­tijd 196 Nm. Maar he­laas komt de­ze mo­tor niet naar Ne­der­land en Bel­gië. Wij moe­ten het doen met de 1.6, die 114 pk en 150 new­ton­me­ter ge­ne­reert. On­danks het op­ge­ge­ven trek­ge­wicht van 1200 kg lijkt de­ze Su­ba­ru ons daar­mee geen ty­pi­sche ca­ra­van­trek­ker. Ster­ker nog, met een hon­derd­sprint van 12,4 se­con­den is hij ook zon­der sleur­hut aan de haak geen hard­lo­per. Met zijn niet-ge­rin­ge ei­gen ge­wicht van 1358 kg heeft hij al moei­te ge­noeg. Ui­ter­aard is de per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving ge­ble­ven, zij het dat de­ze is ge­com­ple­teerd met tor­que­vec­to­ring­con­trol. In boch­ten ge­draagt de Im­pre­za zich voor­beel­dig en vrij­wel fool­p­roof. Daar­aan draagt ook het ver­laag­de zwaar­te­punt een steen­tje bij. Het on­der­stel kan dui­de­lijk veel meer aan dan de scha­me­le 114 pk die de 1.6 on­der de kap heeft. De Ja­pan­ner spoort als een trein en van over­hel­len is nau­we­lijks spra­ke. De mul­ti­l­in­kop­han­ging zorgt daar­naast voor een pret­tig veer­ge­drag en de ex­tra dik­ke rui­ten hou­den on­ge­wenst la­waai bui­ten de deur. Met het com­fort is dan ook wei­nig mis. Op de prijs­lijst zul je te­ver­geefs naar een hand­ge­scha­kel­de Im­pre­za zoe­ken. Su­ba­ru le­vert zijn C-seg­men­ter uit­slui­tend met een con­ti­nu va­ri­a­be­le trans­mis­sie. Door­dat

hie­rin ze­ven ver­snel­lin­gen zijn voor­ge­pro­gram­meerd, wordt het ty­pi­sche cvt-ka­rak­ter enigs­zins ge­ca­mou­fleerd, maar he­le­maal weg is het niet.

GLADJES

De vorm­ge­ving van het in­te­ri­eur kent veel scher­pe lij­nen en hoe­ken en oogt wat rom­me­lig, maar de af­wer­king is net­jes. De Im­pre­za ver­schijnt in drie uit­voe­rin­gen: Pu­re, Com­fort en Premium. In de duur­ste ver­sie zijn de mees­te op­per­vlak­ken met zach­te ma­te­ri­a­len be­kleed en hier en daar is de boel ‘op­ge­sjiekt’ met lak­zwar­te ac­cen­ten. Hard plas­tic vind je al­leen nog in de meest ver­bor­gen hoe­ken. Het le­ren meu­bi­lair in de Premium oogt gladjes en dat is het ook. Ge­luk­kig is de pro­fi­le­ring van de stoe­len in or­de, an­ders zou je bij el­ke rem­ma­noeu­vre van je plek glib­be­ren. Al­le uit­voe­rin­gen van de Im­pre­za heb­ben be­hal­ve vier­wiel­aan­drij­ving en een au­to­maat stan­daard Ap­ple CarPlay en An­droid Au­to, een DAB+-ra­dio, blue­toot­h­con­nec­ti­vi­teit, rui­ten­wis­sers met re­gen­sen­sor en au­to­ma­ti­sche kli­maat­re­ge­ling. Even­eens stan­daard is het vei­lig­heids­pak­ket met de il­lus­te­re naam Ey­eSight. Dat om­vat een do­de­hoek- waar­schu­wing, een waar­schu­wing voor aan­rij­dings­ge­vaar met krui­send ver­keer bij ach­ter­uit­rij­den, een groot­licht­as­sis­tent, adap­tie­ve crui­se­con­trol, een aan­rij­dings­waar­schu­wing en een nood­re­mas­sis­tent. De Com­fort voegt hier on­der meer mee­draai­en­de led-kop­lam­pen, een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra, ge­schei­den kli­maat­re­ge­ling en sleu­tel­lo­ze toe­gang aan toe. In de Premium word je zo­als ge­zegd ver­wend met le­ren stoel­be­kle­ding, een na­vi­ga­tie­sys­teem en een elek­trisch ver­stel­ba­re be­stuur­ders­stoel. Aan de bui­ten­kant is de Premium her­ken­baar aan zijn 18-inch licht­me­ta­len wie­len, de Com­fort moet het met een maatje klei­ner doen. De Pu­re staat op sta­len wie­len met een dia­me­ter van 16 inch. Met een in­stap­prijs van 27.595 eu­ro vin­den we de Im­pre­za Pu­re geen koopje. De Com­fort doet daar nog 3800 eu­ro bo­ven­op en komt op 31.395 eu­ro. De luxe Premium staat voor 34.595 eu­ro in de prijs­lijst. Die ste­vi­ge be­dra­gen zijn voor een be­lang­rijk deel te­rug te voe­ren op de re­la­tief ho­ge CO2-uit­stoot van 140 g/km. Ver­ge­lijk dat eens met de 107 gram van de vijf­deurs Golf 1.0 TSI (110 pk) met DSG of de 122 gram van een Mé­ga­ne TCe 130 met EDC-ver­snel­lings­bak. Niet voor niets zijn de­ze Eu­ro­pe­a­nen nau­we­lijks duur­der of zelfs goed­ko­per, ter­wijl de pres­ta­ties op een dui­de­lijk ho­ger ni­veau lig­gen. Dan moet je wel een erg gro­te fan van vier­wiel­aan­drij­ving of boxer­mo­to­ren zijn om toch voor de Im­pre­za te kie­zen.

Een scherp ge­lijnd, enigs­zins druk dash­board. In de top­ver­sie be­schik je over le­ren meu­bi­lair.

Veel been­ruim­te ach­ter­in, de hoof­druim­te is ge­mid­deld.

Aan weers zij­den van de bin­nen­spie­gel zit­ten de camera’s van het vei­lig­heids­sys­teem Ey­eSight.

Ach­ter de gro­te ach­ter­klep gaat een ba­ga­ge­ruim­te van 385 li­ter schuil. Uit te brei­den tot 1290 li­ter.

Ook een adap­tie­ve crui­se­con­trol is stan­daard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.