Seat Aro­na

Seat zit in een nuch­te­re fa­se: de vlam­men­de ont­wer­pen uit het ver­le­den ma­ken plaats voor een bij­na Duit­se de­ge­lijk­heid. Dat is slim, want het brengt Seat veel suc­ces. De Ate­ca groei­de in een jaar uit tot een best­sel­ler, ook de com­pac­te Aro­na heeft goe­de p

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

We ge­ven toe: we heb­ben ons zo’n vijf jaar ge­le­den wel eens af­ge­vraagd waar­om Seat nog on­der ons was. Als de Volks­wa­gen-groep zijn jaar­cij­fers pre­sen­teer­de, was dat door­gaans één groot juich­ver­haal, tot Seat aan de beurt was. Van 2008 tot 2014 werd ver­lies ge­maakt. Wat al­tijd goed is voor spe­cu­la­ties over de func­tie van Seat bin­nen de Volks­wa­gen-groep. Het spor­tie­ve ima­go werd over­boord ge­gooid, maar wat was Seat dan wel? Kijk het merk nu eens. Met de Le­on uit 2013 be­gon de ken­te­ring voor­zich­tig, maar sinds vo­rig jaar is er geen hou­den meer aan. De Ate­ca, de eer­ste suv van Seat, werd ge­ïn­tro­du­ceerd en was een groot suc­ces. Ver­vol­gens kwam – na ve­le ja­ren – ein­de­lijk de gloed­nieu­we Ibi­za. En nu is er de Aro­na, een cros­sover op ba­sis van de Ibi­za. In elk po­pu­lair seg­ment in Eu­ro­pa heeft Seat nu een au­to in de aan­bie­ding. Waar­mee het merk er be­ter voor­staat dan ooit. Seat is het eer­ste merk van de Volks­wa­gen-groep dat een wat ho­ger com­pact mo­del aan­biedt. Ko­pers staan er­voor in de rij en de con­cur­ren­ten bui­te­len over el­kaar heen om er een­tje op de markt te bren­gen. El­ke maand rij­den we er min­stens twee: vo­ri­ge maand nog de Cit­ro­ën C3 Air­cross en de Kia Sto­nic, de­ze maand naast de Seat Aro­na ook de Hyun­dai Ko­na. Vreemd is de po­pu­la­ri­teit niet. De ho­ge in­stap in com­bi­na­tie met de be­taal­baar­heid én de luxe waar­van je te­gen­woor­dig ook in klei­ne au­to’s niet hoeft af te zien, is ide­aal voor de doel­groep die nog nieu­we au­to’s koopt. En dat zijn in Ne­der­land de ba­by­boo­mers, de ge­mid­del­de leef­tijd van de au­to­k­o­per is 61 jaar.

GEEN FRATSEN

Er is wei­nig aan te mer­ken op de mo­del­len die Seat ons de laat­ste ja­ren heeft voor­ge­scho­teld. Ook de Aro­na ziet er weer pri­ma uit. Hij heeft een oer­de­ge­lij­ke en wei­nig fri­vo­le uit­stra­ling – Seat is even klaar met de ex­tra­va­gan­te mo­del­len uit de tijd van ster­ont­wer­per Wal­ter de’Sil­va. Als je snel kijkt, kun je hem ver­war­ren met de Ate­ca. De raam­par­tij aan de zij­kant is pre­cies het­zelf­de vorm­ge­ge­ven, met een steil op­lo­pend ach­ter­ste zij­ruit­je. Ook aan de ach­ter­kant is het twee drup­pels wa­ter: de ach­ter­lich­ten zijn op de­zelf­de ma­nier vorm­ge­ge­ven en we zien de­zelf­de grij­ze kunst­stof te­rug, waar­mee

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.