Hyun­dai Ko­na

De af­ge­lo­pen ja­ren wer­den Hyun­dais steeds be­ter en vol­was­se­ner. He­laas bleef er ook een zweem van saai­heid om de mo­del­len han­gen. Met de jo­lig aan­ge­kle­de Ko­na wil­len de Ko­re­a­nen dat ima­go door­bre­ken, maar stie­kem is de au­to ook hart­stik­ke se­ri­eus.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

De Hyun­dais i10, i20 en i30 be­ha­len stee­vast pri­ma re­sul­ta­ten in ver­ge­lij­ken­de tests. Voor­al op het ge­bied van rij­ei­gen­schap­pen, uit­rus­ting, af­wer­king en pres­ta­ties sco­ren ze veel pun­ten. Maar als het gaat om uit­stra­ling en vorm­ge­ving del­ven ze vaak het on­der­spit. Te kleur­loos, te saai, te wei­nig in­spi­re­rend. Als je se­ri­eus wilt mee­doen in het snel­groei­en­de seg­ment van de com­pac­te suv’s, kun je je dat niet ver­oor­lo­ven. Hier is het van het groot­ste be­lang dat je je on­der­scheidt van de mas­sa, want de con­cur­ren­tie is enorm. Kort­om, bij de vorm­ge­ving en in­rich­ting van de Ko­na moest Hyun­dai het over een leu­ke­re boeg gooi­en. De­ze taak werd op­ge­pakt door Pe­ter Schrey­er en Luc Don­c­ker­wol­ke, man­nen die on­der meer ico­nen als de Au­di TT en de Lam­borg­hi­ni Mur­ciéla­go op hun naam heb­ben staan.

Er gaapt een prijs­gat van 13 mil­le tus­sen de Ko­na 1.0 en de Ko­na 1.6.

GÉÉN STO­NIC-KLOON

Al met al is de Hyun­dai Ko­na (ge­noemd naar een dis­trict van Ha­waï) een op­val­len­de ver­schij­ning ge­wor­den, waar­bij een veel­heid aan licht­units, kunst­stof stoer­heids­ac­cen­ten en chroom­rand­jes om aan­dacht vra­gen. We heb­ben het idee dat de ont­wer­pers voor de kop­lam­pen in­spi­ra­tie heb­ben op­ge­daan bij Cit­ro­ën en dat ze tij­dens het ont­werp van de ach­ter­licht­units al even aan de vrij­dag­mid­dag­bor­rel za­ten. De ach­ter­kant is nog­al een druk­ke be­doe­ning ge­wor­den, maar als ge­heel staat er een leu­ke, on­der­schei­den­de au­to. Wat ons be­treft oogt de Ko­na een stuk span­nen­der dan zijn con­cern­ge­noot in de­zelf­de klas­se, de Kia Sto­nic. Ook tech­nisch zijn de au­to’s zeer ver­schil­lend. Ei­gen­lijk is de drie­ci­lin­der 1,0-li­ter tur­bom­o­tor de eni­ge ge­meen­schap­pe­lij­ke de­ler. In een tijd dat de plat­form­stra­te- gie geldt als hét evan­ge­lie van al­le fa­brieks­boek­hou­ders, komt dat wat vreemd over. Een be­lang­rij­ke re­den voor de­ze keus moet je zoe­ken in de groe­ne am­bi­ties van Hyun­dai. An­ders dan de bo­dem­plaat van de Sto­nic is die van de Ko­na al voor­be­reid op de toe­pas­sing van een elek­tri­sche aan­drijf­lijn. Die staat voor vol­gend jaar op de rol, en dat geldt ook voor een twee­tal die­sel­mo­to­ren. Tot die tijd moe­ten we het doen met twee ben­zi­ne­mo­to­ren. De al ge­noem­de drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor met 120 pk en een even­eens ge­bla­zen vier­ci­lin­der met een in­houd van 1,6 li­ter en een ver­mo­gen van 177 pk. De klein­ste van de twee is ge­kop­peld aan een hand­ge­scha­kel­de zes­bak en voor­wiel­aan­drij­ving, ter­wijl je bij de Ko­na 1.6 al­tijd aan een ze­ven­traps­au­to­maat en vier­wiel­aan­drij­ving vast­zit. Een ge­a­van­ceer­de­re ach­ter­as met on­af­han­ke­lijk ge­veer­de wie­len krijg je op de koop toe.

PRIJS­GAT

Het zal nie­mand ver­ba­zen dat er tus­sen de twee mo­tor­va­ri­an­ten be­hal­ve een groot ver­schil in ver­mo­gen ook een fors prijs­ver­schil zit. Voor de ba­sis-Ko­na hoef je niet meer dan 21.995 eu­ro aan de dea­ler over te ma­ken. De­ze iDri­ve-ver­sie staat op sta­len wie­len en ver­der heeft-ie on­der meer een hand­be­dien­de air­co, crui­se­con­trol, elek­trisch be­dien­de zij­rui­ten, een spoor­as­sis­tent en hill­star­tas­sist aan boord. De 1.6 T-GDI (stan­daard in Fas­hi­on-trim) moet een ste­vi­ge 34.995 eu­ro kos­ten. Er gaapt dus een prijs­gat van 13.000 eu­ro tus­sen de goed­koop­ste Ko­na en het in­stap­mo­del met 1,6-li­ter mo­tor. Katsjing zei de CO2-kas­sa. Dat ver­schil loopt te­rug tot 8,5 mil­le als je de 1.0 T-GDI ook op­waar­deert tot het Fas­hi­on-uit­rus­tings­ni­veau. Dan kost de au­to 26.495 eu­ro en ver­went hij zijn be­rij­der met on­der meer 17-inch licht­me­taal, een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra, vol­au­to­ma­ti­sche air­co, een na­vi­ga­tie­sys­teem met Ap­ple CarPlay en een re­gen­sen­sor. De su­per­de­luxe Premium voegt daar ex­tra­va­gan­te za­ken als 18-inch licht­me­ta­len wie­len, een head-up dis­play, elek­trisch ver­stel­ba­re stoe­len met ver­war­ming én ven­ti­la­tie, en een ver­warm­baar stuur aan toe. Te­vens be­schik je in de­ze topKo­na over een au­to­noom nood­rem­sys­teem en do­de­hoek­de­tec­tie, za­ken die we graag op al­le au­to’s stan­daard zou­den zien.

STE­VIG GE­VEERD

Ver­ge­le­ken met de bui­ten­kant is het in­te­ri­eur vrij rus­tig vorm­ge­ge­ven. Het ziet er net­jes uit en is keu­rig af­ge­werkt, maar heel fri­vool is het al­le­maal niet. Net als bij de con­cur­ren­tie tref je veel hard plas­tic aan. Toch hoeft het niet saai en grijs te zijn aan boord van de Ko­na, maar dan moet je wel mi­ni­maal de eer­der ge­noem­de Fas­hi­on-ver­sie én de juis­te lak­kleur kie­zen. Vink je Acid Yel­low, Tan­ge­ri­ne Co­met of Pul­se Red aan, dan krijg je er bin­nen­in mat­ching strips, bies­jes en stik­sels bij. Zelfs de gor­dels zijn in kleur uit­ge­voerd. Daar­mee ont­stijgt het Ko­na-in­te­ri­eur de grau­we Ko­re­aan­se mid­del-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.