Volks­wa­gen T-Roc

Volks­wa­gen maakt rui­me, za­ke­lij­ke au­to’s die niet per se be­kend staan als ‘leuk’. Met de T-Roc doet het merk een dap­pe­re po­ging om een kleur­rij­ke, vlot­te en mis­schien zelfs leu­ke suv in klein­for­maat op de markt te bren­gen. Dat het ei­gen­lijk een ko­pie is v

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Bart Smak­man

De T-Roc en de Au­di Q2 lij­ken op el­kaar en zijn vrij­wel even groot. Dat klinkt als dub­bel werk voor de Volks­wa­gen­groep, maar wij zijn er blij mee. We vin­den de Q2 een van de leuk­ste Au­di’s, maar met een ba­sis­prijs van ruim der­tig­dui­zend eu­ro is hij wel duur. Daar­om komt de T-Roc als ge­roe­pen: zo’n olij­ke Volks­wa­gen rij je al voor 25.995 eu­ro … De eer­ste me­ters met de T-Roc voe­len een beet­je on­wen­nig. Dat heeft niets te ma­ken met de be­die­ning, want die is net zo lo­gisch als bij de Golf. Wat ons het vreem­de ge­voel be­zorgt, is dat Volks­wa­gen nu pas met een klei­ne suv op de markt komt. Al vier jaar lang doet Re­nault goe­de za­ken met de Cap­tur en Volks­wa­gen boort die markt nu pas aan. Om de ver­war­ring com­pleet te ma­ken: de T-Roc is niet eens een di­rec­te con­cur­rent voor de Cap­tur. Daar­voor is hij te groot en te duur. De T-Roc is be­doeld als al­ter­na­tief voor de Toyo­ta C-HR en de Opel Mok­ka X. De ech­te klei­ne suv van Volks­wa­gen heet T-Cross en laat niet lang meer op zich wach­ten. Waar­om heeft Volks­wa­gen de T-Roc dan in het le­ven ge­roe­pen? Voor de men­sen die lie­ver een leu­ke suv ko­pen, dan een prak­ti­sche. Kort­om: met de T-Roc geeft Volks­wa­gen ‘leuk’ een kans.

MET DE T VAN TI­GU­AN

Hoe leuk is de T-Roc nu he­le­maal? Zijn naam is in elk ge­val ver­ma­ke­lijk, want al­le woor­den met een hoofd­let­ter T zijn gaaf: T-rex, T-bo­ne steak en Mr. T, de ac­teur die B.A. Bara­cus speelt in TheA-Team. Het woord ‘Roc’ doet daar nog een schep­je bo­ven­op. We den­ken aan de ga­ve ac­tie­film TheRock met Sean Con­ne­ry en Ni­co­las Ca­ge. Maar ook rock-'n-roll en de ge­spier­de ac­teur Dway­ne 'The Rock' Jo­hn­son schie­ten ons te bin­nen. Als Volks­wa­gen de T-Roc een nog man­ne­lij­ker naam had wil­len ge­ven, dan zou hij Strip­club-cross­mo­tor­bar­be­cue­bier­pul he­ten. Het de­sign van de T-Roc met bre­de voor­kant en ron­de vou­wen bo­ven de wiel­kas­ten is ook leuk, mits je hem in een vro­lij­ke kleur en met een dak in een con­tras­te­ren­de tint be­stelt. Dan krij­gen de haai­en­vin­ach­ti­ge C-stij­len de­zelf­de kleur als de car­ros­se­rie, maar wor­den de A-stij­len sa­men met het dak ge­spo­ten. Dit geeft de T-Roc zo’n fris voor­ko­men, dat Volks­wa­gen het ei­gen­lijk ver­plicht zou moe­ten stel­len. Een leuk de­tail is led­dagrij­ver­lich­ting in de vorm van een ba­ga­ge­la­bel. Hij doet ook dienst als knip­per­licht. Zo her­ken je een T-Roc ook als ie­mand hem toch in het grijs be­stelt …

STY­LE OF SPORT

Van­bin­nen is de T-Roc ook aan te kle­den met een vro­lij­ke kleur. Je kunt de strook die de ven­ti­la­tie­roos­ters, het in­stru­men­ta­ri­um en het gro­te tou­chs­creen met el­kaar ver­bindt, la­ten uit­voe­ren in het geel, blauw of rood. De mid­den­con­so­le en de por­tie­ren krij­gen dan ook ge­kleur­de ran­den. In com­bi­na­tie met

het tou­chs­creen dat is af­ge­dekt met een fraaie glas­plaat en een vlak dash­board met vrij zicht naar vo­ren, ziet het in­te­ri­eur er strak en fris uit. He­laas vindt Volks­wa­gen be­spa­ren ook leuk, want de toe­ge­pas­te plas­tics zijn bik­kel­hard. Van de bin­nen­ruim­te wor­den we ook vro­lijk. De be­stuur­der en bij­rij­der heb­ben veel ruim­te in de breed­te en de hoog­te en ook op de ach­ter­bank hoef je niet bang te zijn dat je je hoofd stoot. Op de twee­de zit­rij houdt al­leen de been­ruim­te niet over. Na wat puz­ze­len ko­men we tot de conclusie dat twee vol­was­sen van 1,83 me­ter lang com­for­ta­bel ach­ter el­kaar kun­nen zit­ten. De ba­ga­ge­ruim­te is fors (445 li­ter) en wan­neer je de rug­leu­ning in twee on­ge­lij­ke de­len neer­klapt, ont­staat een prak­ti­sche vlak­ke laad­vloer. Voor de T-Roc stapt Volks­wa­gen af van zijn in­ge­bur­ger­de uit­voe­rings­na­men zo­als Com­fort­line en High­li­ne. In plaats daar­van kun je kie­zen uit de Sty­le en de Sport. Bij de T-Roc Sty­le ligt de na­druk op de oh’s en ah’s, met 16-inch licht­me­taal, wit­te sfeer­ver­lich­ting, ver­chroom­de sier­de­len en het eer­der­ge­noem­de ge­kleur­de dak en dash­board. Adap­tie­ve crui­se­con­trol, par­keersen­so­ren en com­fort­stoe­len ma­ken ook deel uit van de Sty­le-uit­voe­ring. Bij de T-Roc Sport ligt de na­druk op stoer­doe­ne­rij, wat wil zeg­gen dat je alu­mi­ni­um pe­da­len, ro­de rem­klau­wen, 17-inch licht­me­taal, ro­de sfeer­ver­lich­ting en don­ke­re ra­men in de ach­ter- por­tie­ren krijgt. In de Sport zit je op sport­stoe­len en is het in­stru­men­ta­ri­um di­gi­taal. Fr­ap­pant de­tail: de na­vi­ga­tie­kaart kan op het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um ver­schij­nen, of op het cen­tra­le dis­play, maar niet op bei­de te­ge­lijk.

STOE­RE HOB­BY’S

Re­cla­mes op te­le­vi­sie doen ons ge­lo­ven dat men­sen die een gro­te suv ko­pen stoe­re hob­by's heb­ben zo­als ab­sei­len en ki­te­sur­fen. Het fij­ne aan een klei­ne suv zo­als de T-Roc is dat je als ko­per weg­komt met een klei­ne spor­tie­ve uit­spat­ting zo­als hon­derd me­ter ren­nen om de bus te ha­len. Voor de snel­weg­avon­tu­riers wordt de T-Roc ge­le­verd met een 1,0-li­ter tur­bom­o­tor met drie ci­lin­ders en 115 pk.

Scha­ke­len doe je lek­ker zelf. Voor de wild­kam­peer­ders is de T-Roc 2.0 TSI 4Mo­ti­on voor­han­den. De­ze ver­sie met 190 pk, 320 Nm, DSG-au­to­maat en vier­wiel­aan­drij­ving brengt je op af­ge­le­gen plek­ken waar de ster­ren­he­mel het mooist is. Van de ge­baan­de pa­den tre­den wordt mak­ke­lijk ge­maakt door de draai­knop met ter­rein­pro­gram­ma’s. Het com­fort heeft am­per te lij­den on­der het gro­te, stoe­re en op­ti­o­ne­le 19-inch licht­me­taal. Dwars­ri­chels, scheu­ren en put­dek­sels wor­den keu­rig weg­ge­fil­terd. Daar staat te­gen­over dat op een glooi­en­de weg de car­ros­se­rie soms over­dre­ven gaat dei­nen. In boch­ten helt hij ech­ter am­per over. De be­stu­ring is licht maar voor­spel­baar, zo­dat je de au­to een­vou­dig kunt plaat­sen. De 2.0 TSI is vol­doen­de krach­tig en de au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling is op wei­nig fou­ten te be­trap­pen. De prijs van de vier­wiel­aan­ge­dre­ven ver­sie is ech­ter niet mals: 37.291 eu­ro. He­laas kun­nen we tij­dens de eer­ste ken­nis­ma­king nog niet met de T-Roc 1.0 TSI (van­af 25.995 eu­ro) rij­den, maar on­ze goe­de hoop is dat zijn 115 pk ver­mo­gen en 200 Nm trek­kracht vol­doen­de zijn. Plan B is de in de­cem­ber te ver­schij­nen 1.5 TSI met 150 pk en 250 Nm voor 29.445 eu­ro. Over goe­de hoop ge­spro­ken: Volks­wa­gen zegt elek­trisch rij­den hoog in het vaan­del te heb­ben, maar de nieu­we T-Roc is niet le­ver­baar met een vol­le­dig elek- tri­sche of plug-in hy­bri­de aan­drijf­lijn. De ver­sies met die­sel­mo­tor zijn daar­en­te­gen al wel aan­ge­kon­digd voor maart 2018 ...

DRUK­TE VAN BE­LANG

De T-Roc ver­schijnt op het mo­ment dat Hyun­dai, Kia, Seat, Cit­ro­ën, Opel en Sko­da ook een nieu­we com­pac­te suv op de markt bren­gen. Wat dat be­treft is de au­to-in­du­strie net een vrien­din­nen­groep die te­ge­lijk zwan­ger raakt: el­ke maand ziet een nieuw kleintje het le­vens­licht. De moe­ders slaan met­een aan het ver­ge­lij­ken: kan die van jou al zelf­stan­dig af­rem­men voor voet­gan­gers? Heef­tie een ra­dio met DAB+? Bij de klei­ne Volks­wa­gen is het ant­woord op al­les ‘ja’, want hij be­schikt over bij­na al­le mo­der­ne vei­lig­heids­sys­te­men. Hij rijdt zelfs au­to­noom in de fi­le. Want hoe leuk de Wolfs­bur­gers het ook wil­len ma­ken met de T-Roc, het blijft wel een nuch­te­re en vei­li­ge Volks­wa­gen.

Al­le woor­den met een hoofd­let­ter T zijn gaaf: T-rex, T-bo­ne steak en Mr. T, de ac­teur die B.A. Bara­cus speelt in The A-Team.

Zo’n bre­de C- stijl is wel mooi, maar zorgt ook voor een be­hoor­lij­ke do­de hoek. Het over­zich­te­lij­ke in­te­ri­eur dat we ken­nen van de Golf ziet er veel vlot­ter uit in het blauw. Het bes­te van twee we­rel­den: een groot tou­chs­creen met fy­sie­ke draai­knop­pen...

Is je schoon­moe­der slecht ter been? Je schuift haar zo ho­ri­zon­taal ach­ter in de T- Roc.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.