Au­di A8

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jür­gen Voigt, Jaap Pe­ters

In de nieu­we Au­di A8 is het le­ven com­for­ta­be­ler, vei­li­ger en aan­ge­na­mer. Je kunt nu zelfs met je au­to in ge­sprek. Door de ve­le voor­zie­nin­gen zou je bij­na uit het oog ver­lie­zen dat je ook nog met de au­to kunt rij­den.

De Au­di A8 is meer dan een rij­den­de su­per­com­pu­ter.

Om uit­ge­breid in te gaan op al­le nieu­we tech­niek in de Au­di A8, is een ver­haal van 4 pa­gi­na’s ei­gen­lijk niet vol­doen­de. Je zou er een boek over kun­nen vol­schrij­ven. Ster­ker, mis­schien zou je er wel drie boe­ken aan kun­nen wij­den: DeAu­diA8Tri­lo­gie. Dat gaan we toch maar niet doen. La­ten we bij het be­gin be­gin­nen: de af­me­tin­gen. De ge­wo­ne A8 is 5,17 me­ter lang, de ver­leng­de ver­sie zelfs 5,30 me­ter (meer­prijs: ruim 3000 eu­ro). De car­ros­se­rie is niet meer vol­le­dig van alu­mi­ni­um, er is nu ook staal, mag­ne­si­um en car­bon toe­ge­past. Dat de A8 zwaar­der is ge­wor­den, komt voor­al door al­le nieu­we com­fort- en vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen. Voor­al op het ge­bied van au­to­noom rij­den, zet de A8 gro­te stap­pen. Zo kan hij al vol­le­dig zelf­stan­dig uit de voe­ten in de fi­le, tot een snel­heid van 60 km/h. Het eni­ge pro­bleem is dat de wet­ge­vers nog niet toe­staan dat de au­to zelf rijdt. Maar Au­di zegt dat het sys­teem goed ge­noeg werkt om de ver­ant­woor­de­lijk­heid vol­le­dig aan al­le camera’s en com­pu­ters over te la­ten. De be­stuur­der kan an­de­re din­gen gaan doen. Even­eens nieuw is de park pi­lot, waar­mee je de A8 via je smartpho­ne zelf­stan­dig kan la­ten in­par­ke­ren op een par­keer­plaats of in de ga­ra­ge bij je huis. De A8 heeft nog veer­tig an­de­re vei­lig­heids­sys­te­men – als we die al­le­maal zou­den be­schrij­ven, had­den we het eer­ste deel van on­ze tri­lo­gie al ge­vuld.

LASERSCANNER

Tij­dens het au­to­noom rij­den con­tro­leert een be­stu­rings­een­heid, die Au­di zFAS heeft ge­noemd, per­ma­nent de ge­ge­vens die het via sen­so­ren bin­nen krijgt. Naast de ra­dar­sen­so­ren, een camera en ul­tra­so­ne sen­so­ren ge­bruikt Au­di ook een laserscanner. De A8 laat de be­stuur­der dus niet aan zijn lot over en weet al­tijd wat er rond­om de au­to ge­beurt. Je kunt zelfs met hem spre­ken, want de spraak­be­die­ning be­grijpt een aan­tal zin­nen en geeft soms ook ant­woord. De A8 heeft bo­ven­dien een vol­le­dig nieuw be­die­nings­con­cept, waar­bij de

tra­di­ti­o­ne­le knop­pen vrij­wel ver­dwe­nen zijn. Al­les ge­beurt via twee gro­te tou­chs­creens en het mul­ti­func­ti­o­ne­le stuur. Ook hier is weer een term voor be­dacht: MMI Touch Re­spon­se. Als je het tou­chs­creen aan­raakt, krijg je het­zelf­de ge­voel als bij het in­druk­ken van een ge­wo­ne knop. Dat maakt de be­die­ning ge­voels­ma­tig een stuk een­vou­di­ger. Je zult niet stan­te pe­de in de smie­zen heb­ben hoe al­le na­vi­ga­tie-, mu­ziek- en com­mu­ni­ca­tie­func­ties wer­ken, maar het went toch be­hoor­lijk snel.

NIEU­WE TY­PE-AAN­DUI­DING

Het lijkt wel als­of al­les om con­nec­ti­vi­teit draait, maar de A8 is meer dan een rij­den­de su­per­com­pu­ter. De af­wer­king is bij Au­di al­tijd al heel goed voor el­kaar ge­weest, maar bij de A8 heeft het merk zich­zelf nog eens over­trof­fen. De ma­trix-led­ver­lich­ting werkt per­fect: dank­zij la­ser­tech­niek reikt de licht­straal ge­voels­ma­tig tot aan het ein­de van de we­reld. Als er te­gen­lig­gers op­doe­men, dimt het licht au­to­ma­tisch. De A8 staat in de­cem­ber in de show­room. Hij is dan le­ver­baar met twee 3,0-li­ter V6-mo­to­ren (een ben­zi­ne en een die­sel), die al­le­bei stan­daard met vier­wiel­aan­drij­ving en een acht­traps au­to­maat wor­den ge­le­verd. Star­ten ge­beurt niet meer via de start­mo­tor, maar via een elek­trisch sys­teem van 48 volt. Daar­mee is de A8 een hy­bri­de-au­to ge­wor­den, al kan hij geen me­ter puur elek­trisch rij­den. Het is wel mo­ge­lijk om tot snel­he­den van 160 km/h met een uit­ge­scha­kel­de brand­stof­mo­tor berg­af­waarts te rij­den. Au­di in­tro­du­ceert bij de A8 ook nieu­we ty­pe­aan­dui­din­gen. On­ze test­au­to heet A8 50 TDI, maar er is ook een ben­zi­ne­ver­sie le­ver­baar met 340 pk, die A8 55 TFSI heet en niet meer 3.0 TFSI. De TDI-mo­tor le­vert 286 pk en heeft een koppel van 600 Nm. Het EU-ver­bruik van 5,6 l/100 km haal je bij lan­ge na niet: als je je best doet, mag je al blij zijn als je on­der de 10 li­ter blijft. De TFSI-mo­tor is ook al zo fijn, hij is nau­we­lijks min­der stil dan de die­sel­mo­tor. Hoe­wel de A8 geen licht­ge­wicht is, voelt hij wel zo aan. Dat komt door de op­ti­o­ne­le vier­wiel­be­stu­ring, die de Au­di on­ver­wacht ge­mak­ke­lijk door boch­ten laat rij­den zon­der dat de be­stu­ring kunst­ma­tig aan­voelt. Een adap­tief on­der­stel in com­bi­na­tie met lucht­ve­ring zorgt voor een ex­cel­lent com­fort. Van­af vol­gend jaar is de A8 ook le­ver­baar met een ac­tief on­der­stel dat de weg ‘leest’ en dus kan zien wel­ke on­ef­fen­he­den je te­gen­komt. Per wiel kan de ve­ring en dem­ping wor­den aan­ge­past. In een la­ter sta­di­um is de A8 met meer mo­tor­va­ri­an­ten le­ver­baar. Een er­van is de V8 TDI met twee tur­bo’s, die goed is voor 435 pk. De V8-TFSI is de te­gen­han­ger op ben­zi­ne en le­vert 460 pk. De A8 L e-tron, een plug-in hy­bri­de, kan 50 ki­lo­me­ter elek­trisch rij­den en is van­af 2019 ook op te la­den zon­der laad­ka­bel. Een A8 on­der de 100.000 eu­ro is niet mo­ge­lijk: de 50 TDI kost 105.185 eu­ro, de 55 TFSI 107.385 eu­ro.

Hy­per­mo­dern: geen knop­pen, twee tou­chs­creens in de mid­den­con­so­le, een vir­tu­al cock­pit en een mul­ti­func­ti­o­neel stuur.

Als je het tou­chs­creen aan­raakt, voelt het als­of je ge­woon knop­pen in­drukt. Mooi ge­daan.

Meer hoofd- en been­ruim­te, gro­te­re por­tie­ren. Is dat nog niet vol­doen­de? Dan kun je de 13 cm lan­ge­re A8 L be­stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.