Por­sche Cay­en­ne S

Wat heb­ben de keu­ken­ma­chi­nes Mul­ti­pro, Ma­gimix en MUM54251 ge­meen met de nieu­we Por­sche Cay­en­ne? Dat het fan­tas­ti­sche al­les­kun­ners zijn die je nooit te­leur­stel­len, wat je ook van ze vraagt. Maar ook dat je waar­schijn­lijk maar twin­tig pro­cent van hun kun­ne

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

Je kent ze wel, van die keu­ken­ma­chi­nes die vol­gens de re­cla­me van ie­der­een een chef-kok ma­ken. Gooi de juis­te be­no­digd­he­den bij el­kaar en ze be­rei­den een fan­tas­tisch ge­recht. Ook hel­pen ze je taar­ten bak­ken waar­bij je je vin­gers af­likt en ze mixen heer­lij­ke smoot­hies waar­van je slank en sterk wordt. Zo’n ding móét je ge­woon heb­ben. Een­zelf­de ge­voel be­kruipt ons wan­neer we de pers­map van de nieu­we Cay­en­ne door­ne­men. Por­sche heeft al­les uit de kast ge­haald om zijn nieu­we suv zo­wel op de au­to­bahn, op boch­ti­ge berg­we­gen als in het ter­rein op­ti­maal te la­ten pres­te­ren. Ooit werd de Cay­en­ne ver­ket­terd en ver­guisd, voor­al door de die­hard 911-fans. Maar de reus­ach­ti­ge suv werd dé best­sel­ler van het merk en bracht ge­noeg geld in het laatje om Por­sche als fa­bri­kant, en de 911 als mo­del te la­ten over­le­ven. En on­danks zijn af­me­tin­gen draagt de Cay­en­ne on­mis­ken­baar het spor­tie­ve Por­sche-DNA. Voor de vol­le­dig nieu­we Cay­en­ne die wij op Kre­ta proef­rij­den, geldt dit meer dan ooit. De au­to staat op het­zelf­de licht­ge­wicht plat­form als de Pa­na­me­ra en het koets­werk is vol­le­dig van alu­mi­ni­um. On­danks een uit­ge­brei­de­re stan­daard­uit­rus­ting is de Cay­en­ne hier­door tot wel 65 kg af­ge­val­len.

HARDBLAZEN

Door­dat de car­ros­se­rie 6,3 cm lan­ger en bij­na een cen­ti­me­ter la­ger is ge­wor­den, oogt de nieu­we Cay­en­ne ele­gan­ter dan voor­heen. Ook de ach­ter­kant ziet er min­der plomp uit. Daar­op prij­ken soort­ge­lij­ke ach­ter­lich­ten als op de kont van de nieu­we Pa­na­me­ra en de 911. De gril­le oogt door zijn vo­lu­mi­neu­ze lucht­in­la­ten juist wat mas­sie­ver dan vroe­ger. Daar­en­te­gen zien de kop­lam­pen er juist wat ran­ker uit. Ge­ble­ven is de on­mis­ken­ba­re sig­na­tuur met vier led-pit­jes. Ook van­bin­nen is de Cay­en­ne nu strak­ker vorm­ge­ge­ven. Het dash­board met zijn di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um en het bre­de, ge­ïn­te­greer­de mul­ti­me­dia­scherm ziet er schit­te­rend uit, even­als de tun­nel­con­so­le met de smartpho­ne-ach­ti­ge be­die­ning. Ui­ter­aard be­schikt het mul­ti­me­dia­sys­teem – af­han­ke­lijk van de uit­rus­ting van de au­to – over een breed sca­la aan in­fo­tain­ment- en con­nec­ti­vi­teits­mo­ge­lijk­he­den. De be­die­ning is even wen­nen, maar na een tijd­je kan een kind de was doen. Over de af­wer­king niets dan lof. De ma­te­ri­a­len zijn su­bliem, en al­les wat er­uit­ziet als alu­mi­ni­um, voelt ook aan als alu­mi­ni­um, en niet als zil­ver­kleu­rig plas­tic. Het on­ver­wacht war­me weer op Kre­ta vormt voor het ven­ti­la­tie­sys­teem aan­lei­ding om een wed­strijd­je hardblazen te be­gin­nen. Ril­lend zet­ten we de aan­ja­ger een paar tand­jes la­ger. Hard bla­zen, dat kun­nen de twee tur­bo’s van de Cay­en­ne S ook. Ze zijn tus­sen de twee ci­lin­der­ban­ken van de 2,9-li­ter V6 ge­plaatst – gun­stig voor de warm­te­huis­hou­ding en het zwaar­te­punt – en hel­pen de mo­tor aan een res­pec­ta­be­le 440 pk. Voor het koppel van 550 new­ton­me­ter – be­schik­baar van­af 1800 tpm – hoeft hij zich even­min te scha­men. Al met al is het goed voor een hon­derd­sprint van 4,9 se­con­den. Hard sprin­ten gaat ge­paard met een agres­sie­ve uit­laat­brul, die schel­ler wordt naar­ma­te het toe­ren­tal toe­neemt. Hoe­wel het al­le­maal met schijn­baar ge­mak gaat, biedt het ac­ce­le­ra­tie­ver­mo­gen bij zo’n mas­to­dont een ge­wel­di­ge snel­heids­be­le­ving. Het scha­ter­la­chen stond ons re­gel­ma­tig na­der dan het huilen, zul­len we maar zeg­gen.

VER­MA­KE­LIJK ZWIEPERTJE

Van­af 100 km/h heb je nog 165 ki­lo­me­ters per uur te gaan tot de top­snel­heid. Dat zijn er veel, maar ze vlie­gen voor­bij, want al na 18,6 tel­len zit je op 200 km/h ... He­laas heb­ben we op Kre­ta geen weg ge­von­den waar­op we zo­ver kun­nen gaan. Het boch­ti­ge we­gen­net biedt daar­en­te­gen al­le kans om de an­de­re ta­len­ten van de Cay­en­ne uit te pro­be­ren. On­danks de ve­le stei­le hel­lin­gen en scher­pe boch­ten, maakt de ver­nieuw­de acht­traps Tip­tro­nic-au­to­maat geen mo­ment het ‘laat­mij-maar-ge­voel’ in ons los. Na­tuur­lijk is het leuk om zelf de scha­kel­flip­pers ter hand te ne­men en Max Ver­stap­pen­tje te spe­len, maar nood­za­ke­lijk is het niet. Ze­ker als je de Sportof Sport Plus-rij­mo­dus se­lec­teert, is de bak su­pe­ra­lert. In die laat­ste stand voel je de scha­kel­mo­men­ten dui­de­lijk, maar nor­ma­li­ter ver­loopt het scha­ke­len vol­le­dig schok­vrij. Bij el­ke op- of neer­waart­se hel­ling wordt het juis­te ver­zet ge­ko­zen en tel­kens knal je met het groot­ste ge­mak om­hoog of om­laag. In krap­pe haar­speld­boch­ten ver­baast de au­to ons met zijn han­del­baar­heid en stuur­p­re­ci­sie. Gre­tig duikt hij de bocht in, hel­len doet-ie nau­we­lijks en met de rij­mo­dus in Sport Plus kun je de dik­ke Cay­en­ne-kont een

Dat de Cay­en­ne zich laat rij­den als een sport­wa­gen, wil niet zeg­gen dat je con­ti­nu zit te stui­te­ren.

ver­ma­ke­lijk zwiepertje la­ten ma­ken. Lang le­ve Por­sche Dy­na­mic Chas­sis Con­trol en le­ve de vier­wiel­be­stu­ring (op­tie). Ook me­nig Bloe­men­daal­se ou­der zal er blij mee zijn, want de draai­cir­kel nam af van 12,1 tot 11,5 me­ter. Dat scheelt bij het par­ke­ren voor de ba­sis­school weer wat stoep­rand­scha­des aan de 19-inch licht­me­ta­lo’s. Daar­over ge­spro­ken, vol­gend jaar wordt er een ma­noeu­vreer­as­sis­tent le­ver­baar die waar­schuwt als de wie­len tij­dens het par­ke­ren de trot­toir­band drei­gen te ra­ken. Voor dit sys­teem gaat een meer­prijs gel­den, even­als voor de nacht­zicht­as­sis­tent, de spoor­as­sis­tent, de adap­tie­ve crui­se­con­trol en de blin­de­hoek­de­tec­tie. Beet­je ka­rig.

MILLIMETERS

Door­dat de au­to zo licht­voe­tig aan­voelt, ver­geet je snel hoe groot hij is. Tot­dat we in een Kre­ten­zisch dorp­je met de neus op de millimeters wor­den ge­drukt. We moe­ten ons in krap­pe straat­jes een weg ba­nen tus­sen voort­suk­ke­len­de, in het zwart ge­kle­de ou­de da­me­tjes, scheef ge­par­keer­de pick-ups en stok­ou­de Dats­uns. Een an­der mo­ment waar­op we ons re­a­li­se­ren dat de Cay­en­ne be­paald geen mi­di-cros­sover is, is tij­dens

hard af­rem­men. Dat gaat recht, snel en kort, toch voel je dat er flink wat ge­wicht tot staan moet wor­den ge­bracht. Met de rem­schij­ven is trou­wens ook nog iets bij­zon­ders aan de hand: er zit een spe­ci­a­le coa­ting op die vol­gens Por­sche zorgt voor meer fric­tie, en voor juist min­der slij­ta­ge en rem­stof. Dat de Cay­en­ne zich laat rij­den als een sport­wa­gen, wil niet zeg­gen dat je con­ti­nu zit te stui­te­ren. In te­gen­deel, door de toe­pas­sing van stan­daard drie­ka­mer­lucht­ve­ring (aan­ge­stuurd door een elek­tri­sche in­stal­la­tie van 48 volt), on­der­gaan de in­zit­ten­den de reis niet al­leen in al­le ruim­te en stil­te, maar ook in een sur­plus aan veer­com­fort. De eni­ge on­heb­be­lijk­heid waar­op we het on­der­stel kun­nen be­trap­pen, is dat het een tik­je ra­fe­lig re­a­geert als het weg­dek plot­se­ling sterk ver­slech­tert. Ge­luk­kig her­vindt het lucht­ve­rings­sys­teem zich vrij snel, waar­na het on­ge­re­geld­he­den gro­ten­deels weg­fil­tert. Voor de vorm pro­be­ren we de au­to ook nog even uit in het ter­rein. We kie­zen de of­froad­stand, waar­na de lucht­ve­ring de au­to 5,5 cm om­hoog pompt. We se­lec­te­ren de gra­vel-stand en on­ver­stoor­baar baant de au­to zich een weg over los ge­steen­te. Die­pe kui­len slikt het on­der­stel ach­te­loos. In Ne­der­land zul je de­ze ca­pa­ci­teit vrij­wel nooit be­nut­ten. Hoog­stens zul je een keer­tje de mod­der-mo­dus kie­zen. Bij­voor­beeld wan­neer je bij de bi­o­lo­gi­sche boer je dier­vrien­de­lijk vet­ge­mes­te en vroeg­tij­dig over­le­den Ibe­ri­co-var­ken gaat op­ha­len. Het beest past in z’n ge­heel – of in kar­bo­na­des, spa­re­ribs en sau­cij­zen – pro­bleem­loos in de 770 li­ter gro­te ba­ga­ge­ruim­te. En dan maar ho­pen dat je de­sign­vrie­zer thuis net zo ruim is als de Cay­en­ne ...

Met dank aan de lucht­ve­ring staat de Cay­en­ne ook op on­ver­hard zijn mannetje. Het in­te­ri­eur oogt strak­ker dan voor­heen en is schit­te­rend af­ge­werkt. Het enor­me mul­ti­me­dia­scherm is fraai op­ge­no­men in het dash­board.

De tun­nel­con­so­le kent een smartpho­ne­ach­ti­ge be­die­ning, de fy­sie­ke knop­pen voe­len ge­de­gen aan.

19- inch licht­me­taal is stan­daard, ach­ter met bre­de­re ban­den dan vóór.

De in­houd van de ba­ga­ge­ruim­te nam toe tot 770 li­ter. Ge­noeg voor de va­kan­tie­ba­ga­ge van een heel ge­zin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.