As­ton Mar­tin DB11 V8

Ten op­zich­te van de ver­sie met twaalf ci­lin­ders, le­ver je slag­vo­lu­me en ver­mo­gen in. Toch is de nieu­we As­ton Mar­tin DB11 V8 een wel erg ver­lei­de­lij­ke au­to ge­wor­den.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger, Igor Stuif­zand

Maak niet de ver­on­der­stel­ling dat de nieu­we ba­sis­ver­sie van de As­ton Mar­tin DB11 tot stand is ge­ko­men op drin­gend ad­vies van de ac­coun­tant. Na­tuur­lijk is de 608 pk ster­ke bi­tur­bo-V12 veel duur­der dan de nieu­we V8, en dat zie je te­rug in de prijs die voor de DB11 V8 wordt ge­vraagd. Door­dat de au­to nu voor een gro­te­re groep ver­mo­gen­de lief­heb­bers be­reik­baar is, zal dat on­ge­twij­feld ef­fect heb­ben op de ver­koop­cij­fers – en dus op de eind­ba­lans van As­ton Mar­tin. Exac­te be­dra­gen com­mu­ni­ceert As­ton Mar­tin niet, maar ga uit van een ba­sis­prijs rond de 230.000 eu­ro voor de ver­sie met V8. De V12 is meer dan 40.000 eu­ro duur­der. Er be­staan ech­ter ve­le an­de­re re­de­nen waar­om er­voor ge­ko­zen is de DB11 van een V8-mo­tor te voor­zien.

WOR­TELS

Met de komst van de DB11 V8 luidt As­ton Mar­tin de twee­de fa­se van de sa­men­wer­king met het Duit­se Daim­ler-con­cern in. Ter­wijl bij de DB11 V12 ge­bruik wordt ge­maakt van in Stuttg­art ont­wik­kel­de soft­wa­re, vind je in de mo­tor­ruim­te van de nieu­we in­stap-DB11 een V8-mo­tor met Duit­se wor­tels. Het gaat om de vier­li­ter bi­tur­bo-V8 uit de Mer­ce­des-AMG GT, die wij ken­nen als een af­ge­train­de, com­pro­mis­lo­ze sport­mo­tor. Bij As­ton Mar­tin den­ken ze dat de V8 juist heel goed past bij het voor­na­me ka­rak­ter van de DB11. Het ge­mo­di­fi­ceer­de smeer­sys­teem met een con­ven­ti­o­ne­le car­ter­pan, een nieu­we in­laatspruit­stuk, een min­der luid­ruch­tig uit­laat­sys­teem en her­schre­ven soft­wa­re voor het mo­torm­a­na­ge­ment heb­ben de ra­cy V8 be­scha­ving bij­ge­bracht. De DB11 moest da­ge­lijks in­zet­baar zijn. Al­leen wan­neer met vol­le be­las­ting wordt ge­ac­ce­le­reerd, laat de mo­tor nog ho­ren waar zijn oor­sprong ligt. As­ton Mar­tin past de acht­traps au­to­maat van ZF uit de DB11 V12 ook in de V8 toe. De trans­mis­sie scha­kelt zo­als je van een gran tu­ris­mo mag ver­wach­ten: snel, tref­ze­ker en soe­pel. Per­fect voor lan­ge rit­ten over het Eu­ro­pe­se net­werk van snel­we­gen. Bij de­ze lan­ge snel­le rit­ten doet de DB11 V8 vrij­wel niet on­der voor zijn duur­de­re twaalf­ci­lin­der­broe­der. Hij is nau­we­lijks tra­ger, springt zui­ni­ger met de brand­stof om, boet niet in op com­fort, bouwt zijn krach­ten prach­tig op en klinkt mis­schien nog wel lek­ker­der. Dat de V8 bij­na 100 pk min­der le­vert dan de V12, merk je nau­we­lijks. Zo­wel op pa­pier als in de prak­tijk weet de acht­ci­lin­der gro­te in­druk te ma­ken.

GE­PER­FEC­TI­O­NEERD

En dan volgt een weg waar­op de rech­te me­ters op de vin­gers van een hand te tel­len zijn. Hier is de DB11 V8 zelfs een­vou­dig in staat om af­stand te ne­men tot de twaalf­ci­lin­der. Er rust na­me­lijk 115 ki­lo min­der op de voor­wie­len. Dit komt niet al­leen de ge­wichts­ver­de­ling van de au­to ten goe­de, maar ook zijn dy­na­mi­sche ei­gen­schap­pen. In­stu­ren gaat met meer scherp­te en pre­ci­sie ge­paard, ter­wijl je een be­te­re te­rug­kop­pe­ling krijgt. Max Szwaj, ont­wik­ke­lings­chef bij As­ton Mar­tin, ver­klapt ons dat de ex­tra dy­na­miek niet en­kel het re­sul­taat is van de an­de­re ge­wichts­ver­de­ling. “We heb­ben van de ge­le­gen­heid ge­bruik­ge­maakt het on­der­stel van de DB11 ver­der te per­fec­ti­o­ne­ren. Met na­me de ach­ter­wiel­op­han­ging is flink ver­an­derd. Niet al­leen de ge­o­me­trie is aan­ge­past, er zijn ook nieu­we la­ger­bus­sen en

Op een boch­ti­ge weg is de DB11 V8 een­vou­dig in staat om af­stand te ne­men tot de twaalf­ci­lin­der.

dik­ke­re sta­bi­li­sa­tor­stan­gen ge­mon­teerd.” Al­le ver­be­te­rin­gen blij­ven bo­ven­dien niet voor­be­hou­den aan de DB11 V8. Ook de V12-ver­sie zal er bin­nen­kort van pro­fi­te­ren. De stap­jes die de ach­ter­kant op de grens of op slecht as­falt op­zij wil­de zet­ten, zijn dank­zij de aan­pas­sin­gen aan het on­der­stel ge­ë­li­mi­neerd. Maar af­ge­zien van de on­der­huid­se aan­pas­sin­gen heeft As­ton Mar­tin niet ge­tornd aan het prach­ti­ge func­ti­o­ne­le in­te­ri­eur. Net als de V12 biedt de DB11 V8 een ver­lei­de­lij­ke mix van ele­gan­tie, da­ge­lijk­se bruik­baar­heid en ge­wel­di­ge pres­ta­ties.

De V8-mo­tor van AMG maakt een uit­laat­ge­luid met een Brit­se tong­val.

De DB11 V8 is her­ken­baar aan de don­ke­re ach­ter­lich­ten. Koe­l­o­pe­nin­gen in de mo­tor­kap ont­bre­ken. As­ton Mar­tin heeft al­le elek­tro­ni­ca van Daim­ler op zeer ele­gan­te wij­ze we­ten te ver­pak­ken.

Di­gi­taal klas­siek: het in­stru­men­ta­ri­um kun je naar be­lie­ven con­fi­gu­re­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.