Ver­e­ni­ging Za­ke­lij­ke Rij­ders

Auto Review - - INHOUD -

Elk jaar in ja­nu­a­ri mag je als za­ke­lijk rij­der een keu­ze ma­ken: bij­tel­len over de nieuw­waar­de van je au­to of een maxi­mum van 500 pri­vé­ki­lo­me­ters aan­hou­den. In dat laat­ste ge­val moet je je ad­mi­ni­stra­tie goed op or­de heb­ben. En be­zin eer je be­gint, want de keu­ze voor 2018 staat voor het he­le jaar vast.

Met een ver­so­ber­de kor­tings­re­ge­ling op de bij­tel­ling (4 pro­cent elek­trisch, 22 pro­cent op de rest) ligt het voor de hand dat veel za­ke­lij­ke rij­ders voor 2018 zul­len na­den­ken om niet te gaan bij­tel­len en kie­zen voor de 500 vrije ki­lo­me­ters die ze van de Be­las­ting­dienst mo­gen rij­den. Die laat­ste keu­ze kan fi­nan­ci­eel aan­trek­ke­lijk zijn, maar let op, de over­heid ge­looft je niet op je woord. Laat je de bij­tel­ling val­len, dan be­te­kent dit dat je een bij­zon­der se­cu­re ki­lo­me­te­rad­mi­ni­stra­tie moet gaan bij­hou­den. Be­zin dus voor je be­gint …

STRIK­TE RE­GELS

De Be­las­ting­dienst han­teert stren­ge re­gels, die je niet ge­mak­ke­lijk met een klad­blok­je en pen na­leeft. De ei­sen zijn dui­de­lijk. Wan­neer je kiest voor rit­re­gi­stra­tie, zul je el­ke af­zon­der­lij­ke rit nauw­keu­rig moe­ten re­gi­stre­ren. Met een rit wordt el­ke en­ke­le reis­af­stand tus­sen twee pun­ten be­doeld. Per rit moe­ten de da­tum, de be­gin- en eind­stand van de ki­lo­me­ter­tel­ler, de adres­sen van ver­trek en aan­komst wor­den vast­ge­legd. Maar ook de af­ge­leg­de rou­te, als dit niet de ge­brui­ke­lij­ke rou­te is.. Daar­naast moet per rit aan­ge­ge­ven wor­den of het een za­ke­lij­ke rit of een pri­vé­rit be­treft. Wan­neer je tij­dens een za­ke­lij­ke rit even om­rijdt voor pri­vé- doel­ein­den, moet je de om­rij­ki­lo­me­ters apart no­te­ren. Vroeg je je af waar­om een klad­blok­je en een pen niet vol­doen? Zelfs wan­neer de rit­re­gi­stra­tie re­la­tief een­vou­dig is, moet al­les nauw­keu­rig bij­ge­hou­den wor­den. Maak je met je za­ke­lij­ke au­to al­leen woon-werk­ki­lo­me­ters, dan dien je per werkdag twee rit­ten te re­gi­stre­ren: de rit van je wo­ning naar het werk en de rit te­rug. Rijd je een keer om, om een fi­le te ver­mij­den, een bos bloe­men voor je vrouw te ko­pen of van­we­ge een weg­op­bre­king, dan moet je die aan­ge­pas­te rou­te no­te­ren. De om­weg voor de bos bloe­men moet ge­re­gi­streerd wor­den als een pri­vé­rit. Na­le­ving van de­ze re­gels wordt steeds stren­ger en ze­ker nu de bij­tel­lings­re­ge­ling is ver­so­berd en er ver­wacht wordt dat meer au­to­mo­bi­lis­ten zul­len over­stap­pen van bij­tel­ling naar rit­re­gi­stra­tie, is de Be­las­ting­dienst op zijn qui-vi­ve. Tij­dens con­tro­les van de dienst moet je als au­to­mo­bi­list dui­de­lijk kun­nen aan­ge­ven wat het doel van de rit was wan­neer je de­ze ge­no­teerd hebt als een za­ke­lij­ke rit. Het is dus niet al­leen van be­lang dat je de rit­ten goed en dui­de­lijk re­gi­streert, maar ook dat je een com­ple­te agen­da bij­houdt waar­in je te­rug kunt vin­den waar­om je een be­paald adres hebt be­zocht. De Be­las­ting­dienst raadt ver­vol­gens aan om de re­gi­stra­tie tot en met vijf jaar na af­loop van het be­wus­te ka­len­der­jaar te la­ten be­wa­ren bij de loon­ad­mi­ni­stra­tie van de werk­ge­ver.

CON­TRO­LE

De Be­las­ting­dienst kan op twee mo­men­ten con­tro­le­ren of je aan de ei­sen hebt vol­daan en of het aan­tal pri­vé­ki­lo­me­ters niet is over­schre­den. Dit kan ge­beu­ren bij een be­las­ting­con­tro­le bij de werk­ge­ver of bij een con­tro­le van de in­kom­sten­be­las­ting van de werk­ne­mer. On­langs maak­te de over­heid be­kend om naast de 130 ken­te­ken­re­gi­stra­tie­ca­me­ra’s die langs de snel­we­gen staan nog eens 200 camera’s op flit­s­pa­len langs B-we­gen te mon­te­ren. Het gaat hier ech­ter om zo­ge­naam­de ANPR­ca­me­ra’s die ei­gen­lijk al­leen ge­bruikt mo­gen wor­den om ken­te­kens te re­gi­stre­ren die op een lijst staan van au­to’s die ge­bruikt zijn bij cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten, ge­sto­len zijn of waar­van de ei­ge­naar boe­tes heeft open­staan. Wan­neer

De Be­las­ting­dienst han­teert stren­ge re­gels, die je niet ge­mak­ke­lijk met een klad­blok­je en een pen na­leeft.

een ge­fo­to­gra­feer­de au­to niet op de lijst met ge­zoch­te ken­te­kens voor­komt, moet de in­for­ma­tie on­mid­del­lijk ver­nie­tigd wor­den. Er is ech­ter al wet­ge­ving in de maak die be­paalt dat de ge­ge­vens vier we­ken be­waard mo­gen wor­den. Ook be­schikt de Be­las­ting­dienst zelf over der­ge­lij­ke mo­bie­le camera’s. De­ze wor­den ge­bruikt om men­sen met een be­las­ting­schuld op te spo­ren. Ook in dit ge­val moet de in­for­ma­tie ei­gen­lijk on­mid­del­lijk ver­wij­derd wor­den wan­neer er geen spra­ke is van een hit. Er zijn ech­ter ge­noeg ver­ha­len be­kend waar­bij de Be­las­ting­dienst de in­for­ma­tie ge­bruik­te om aan te to­nen dat er pri­vé­rit­ten als za­ke­lijk wer­den op­ge­ge­ven. Eer­der dit jaar ver­bood de Ho­ge Raad de Be­las­ting­dienst de ANPR-tech­niek te ge­brui­ken om rit­re­gi­stra­ties te con­tro­le­ren. Wan­neer je niet on­om­sto­te­lijk kunt be­wij­zen dat een rit za­ke­lijk was, kan de Be­las­ting­dienst de be­tref­fen­de ki­lo­me­ters bij de pri­vé­ki­lo­me­ters op­tel­len. Wan­neer je ver­vol­gens bo­ven de 500 ki­lo­me­ter komt, zal de Be­las­ting­dienst met te­rug­wer­ken­de kracht als­nog bij­tel­ling re­ke­nen en kan er een ex­tra boe­te bo­ven­op ge­legd wor­den van en­ke­le dui­zen­den eu­ro’s. Ge­noeg re­den dus om eens goed na te den­ken of je echt af­stand wilt doen van de bij­tel­ling.

REGISTRATIESYSTEMEN

Kies je er voor 2018 voor om je ki­lo­me­ters te gaan re­gi­stre­ren in plaats van bij­tel­ling te be­ta­len, dan doe je er goed aan om een rit­re­gi­stra­tie­sys­teem aan te schaf­fen. Dit scheelt veel ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp. Kies je voor een sys­teem met keur­merk, dan weet je ook ze­ker dat de Be­las­ting­dienst ge­noe­gen neemt met de in­for­ma­tie. De sys­te­men hou­den het aan­tal ge­re­den ki­lo­me­ters per rit, de be­gin- en eind­pun­ten van de rit en de rou­te nauw­keu­rig bij. Voor el­ke rit kun je aan­ge­ven of het om een za­ke­lij­ke rit of een pri­vé­rit gaat. Op de si­te van de Ver­e­ni­ging Za­ke­lijk Rij­ders is een lijst met aan­bie­ders te­rug te vin­den. Voor au­to's van fleeto­wners geldt vaak dat er geen pri­vé­ki­lo­me­ters ge­maakt mo­gen wor­den. De­ze be­drij­ven ma­ken in hun wa­gen­park vaak ge­bruik van rit­re­gi­stra­tie- sys­te­men. Wan­neer za­ke­lij­ke au­to’s uit­ge­rust wor­den met der­ge­lij­ke sys­te­men, is het van be­lang dat er goe­de af­spra­ken ge­maakt zijn met de werk­ne­mers die van de au­to’s ge­bruik­ma­ken. Voor­al de pri­va­cy is voor veel werk­ne­mers een bron van zorg, want wat ge­beurt er met de ge­ge­vens en wie mag ze in­zien? Dit moet voor­af goed af­ge­spro­ken wor­den tus­sen de werk­ge­ver en de werk­ne­mer en de af­spra­ken mo­gen niet in strijd zijn met de Wet be­scher­ming per­soons­ge­ge­vens (Wbp). De on­der­ne­mings­raad moet bij gro­te­re be­drij­ven in­stem­ming ge­ven om de­ze ‘kast­jes’ te plaat­sen. Bij klei­ne­re be­drij­ven moe­ten de af­spra­ken ge­maakt wor­den met de in­di­vi­du­e­le werk­ne­mer. Daar­bij kun­nen vra­gen aan bod ko­men als: is er een nood­zaak toe? Wat gaat de werk­ge­ver met de ge­ge­vens doen? Is de pri­va­cy van de werk­ne­mers ge­waar­borgd? En kan de werk­ne­mer de ge­ge­vens in­zien? De VZR heeft als hulp hier­bij een pri­va­cy­re­ge­ling voor rit­re­gi­stra­tiey­ste­men ont­wik­keld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.