Ver­koop­cij­fers

De laat­ste maan­den zijn we over­spoeld met nieu­we com­pac­te cros­sovers. Voor­als­nog gaat de Re­nault Cap­tur ech­ter een­zaam aan kop in dit seg­ment. Hoe­lang houdt-ie dat nog vol?

Auto Review - - INHOUD -

Tot en met ok­to­ber van dit jaar zijn er ruim 6300 Cap­turs ver­kocht. Daar­mee staat hij op de 11de plaats in de na­ti­o­na­le au­to­hit­pa­ra­de. De Nis­san Qas­h­qai ver­laat in on­ge­veer de­zelf­de aan­tal­len de show­room. De strijd om de ti­tel Best­ver­koch­te Cros­sover van Ne­der­land wordt dus nog span­nend. Con­cen­tre­ren we ons ech­ter op het com­pac­te B-seg­ment, dan is de Cap­tur de on­ge­kroon­de cros­sover-ko­ning. Best op­mer­ke­lijk, als je be­denkt dat het mo­del al­weer sinds 2013 mee­loopt. Wel­is­waar kreeg de au­to eer­der dit jaar een fa­ce­lift, maar veel had die niet om het lijf. Ken­ne­lijk is de Ne­der­land­se au­to­k­o­per nog niet uit­ge­ke­ken op de com­pac­te Frans­man. De vol­gen­de com­pac­te cros­sover in de lijst is de Peu­ge­ot 2008. In het to­taal­klas­se­ment be­zet hij de 23ste plek. Hij loopt dan ook ruim 1800 stuks ach­ter op zijn land­ge­noot. Toch is het maar de vraag of de Cap­tur 2018 on­be­vreesd te­ge­moet kan zien.

TUR­BO VS. ON­GE­BLA­ZEN

Sterk punt van de lijst­aan­voer­der is zijn prijs. Van­af zo’n 19 mil­le heb je al een Cap­tur, en dan heeft hij een 0,9-li­ter drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor­tje on­der de kap. Met 90 pk is dat geen kracht­pat­ser, toch le­vert hij net wat meer ver­mo­gen dan de in­stap­pers van de con­cur­ren­tie. Bo­ven­dien heeft de Cap­tur een ho­ger koppel, waar­door hij vrij le­ven­dig aan­voelt. Bij de on­ge­bla­zen drie­ci­lin­ders van au­to’s als de Opel Cros­s­land X of de Peu­ge­ot 2008 vraag je je soms af of de mat niet on­der het gas­pe­daal ge­scho­ven is. Bij dit twee­tal moet je voor een wat aan­ge­na­mer mo­tor­ka­rak­ter toch een stap­je ho­ger in de prijs­lijst. Wat heet ‘stap­je’, dan ben je al­gauw 4 mil­le meer kwijt … Tekst: Gert Weg­man Het­zelf­de ‘pro­bleem’ kent de Kia Sto­nic (van­af 18.185 eu­ro). De goed­koop­ste va­ri­an­ten van de Hyun­dai Ko­na en Seat Aro­na zijn wel voor­zien van een tur­bom­o­tor, maar die kos­ten dan ook rond de 22 mil­le. Ga je de au­to’s ver­vol­gens een beet­je leuk aan­kle­den, dan is de grens van 25.000 eu­ro zó ge­pas­seerd. Over aan­kle­den ge­spro­ken, ook daar­mee heeft de Cap­tur van­af het be­gin sterk ge­scoord. Zo­wel van­bui­ten als van­bin­nen kun je de au­to naar ei­gen in­zicht op smaak bren­gen. Maar in­mid­dels heeft de con­cur­ren­tie dat truc­je ook ont­dekt. Ster­ker nog, de Cit­ro­ën C3 Air­cross gaat hie­rin nog een paar stap­pen ver­der dan zijn land­ge­noot. Maar ook door­gaans be­hou­den­de mer­ken als Kia en Hyun­dai la­ten met de Sto­nic en de Ko­na zien dat ze het cus­to­mi­zen on­der de knie heb­ben. Bij de Opel Cros­s­land X, de Su­zu­ki Ig­nis en de Seat Aro­na kun je ook wel het een en an­der aan­pas­sen, maar zo ver als bij de C3 Air­cross strek­ken de mo­ge­lijk­he­den bij lan­ge na niet. Zo­als ge­zegd gaat de Cap­tur voor­als­nog on­be­dreigd aan kop. Als we ech­ter naar de cij­fers van ok­to­ber kij­ken, gaan de Opel Cros­s­land X (sinds de zo­mer op de markt), de Cit­ro­ën C3 Air­cross en de Kia Sto­nic een mooie toe­komst te­ge­moet. Ook de Aro­na en de Ko­na dich­ten wij een suc­ces­vol­le toe­komst toe. Maar zo­als wel va­ker, komt de groot­ste drei­ging waar­schijn­lijk uit Wolfs­burg. Dit­maal in de vorm van de Volks­wa­gen T-Cross. De­ze cros­sover op ba­sis van de nieu­we Po­lo is het broer­tje van de Seat Aro­na en ziet be­gin 2018 het le­vens­licht. Hoe dan ook we­ten we ze­ker dat de top tien er over een aan­tal maan­den to­taal an­ders uit­ziet dan het lijst­je hier­naast. Wordt ver­volgd.

We be­twij­fe­len of de Peu­ge­ot 2008 zijn twee­de plaats bin­nen het seg­ment vast­houdt. De Opel Cros­s­land X hijg­de hem af­ge­lo­pen maand al in de nek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.