Rui­me, zui­ni­ge ge­zins­au­to voor 11 mil­le

Zo­als zo veel Ne­der­lan­ders koos col­le­ga Daan een poos­je ge­le­den voor een spaar­die­sel. Die was niet duur, su­per­zui­nig en tij­de­lijk we­gen­be­las­ting­vrij. On­langs werd zijn Sko­da Fa­bia Com­bi ge­sand­wicht en af­ge­schre­ven. Wat is een goed al­ter­na­tief als je iets

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

“Op weg naar kan­toor stond er op de snel­weg plot­se­ling fi­le, maar ge­luk­kig wis­ten de au­to­mo­bi­list di­rect ach­ter mij en ik­zelf op tijd af te rem­men. Ik was nog maar net van de schrik be­ko­men, of er kwam als­nog een flin­ke klap van ach­te­ren. Twee au­to’s ach­ter mij had ie­mand zijn rem­pe­daal níet op tijd kun­nen vin­den. Zo werd ik als­nog ge­raakt, bo­ven­dien klap­te ik ach­ter op de au­to voor mij.” Ge­luk­kig voor Daan en de an­de­re be­trok­ke­nen de­den de air­bags en al­le an­de­re pas­sie­ve-vei­lig­heids­sys­te­men hun werk en raak­te nie­mand ern­stig ge­wond. Daans Sko­da Fa­bia Com­bi 1.2 TDI Gr­een­li­ne kwam er minder goed van­af. Na de snel­weg-sand­wich staat hij nu met treu­rig neer­han­gen­de air­bags en een ern­stig ge­ha­vend ui­ter­lijk bij een scha­de­be­drijf. Het oor­deel van de scha­de-expert: to­tal loss. Wat is een goed al­ter­na­tief voor de ge­sneu­vel­de Fa­bia?

KINDERWAGENS EN GI­TA­REN

Hoe­wel de Fa­bia voor die oor­ver­do­ven­de klap nog pri­ma voort­knor­de, keek Daan af en toe stie­kem naar een an­de­re au­to. Sinds eni­ge tijd is hij va­der en in zijn vrije tijd speelt hij in een band. “Ik sleep heel wat af met kinderwagens en an­de­re ba­by­meuk en ook moet ik re­gel­ma­tig ver­ster­kers en elek­tri­sche gi­ta­ren mee­ne­men. En dan was de Fa­bia af en toe toch een beet­je te krap.” Ver­der ver­trouwt Daan ons toe dat het drie­ci­lin­der spaar­die­sel­tje met vol­le be­pak­king soms niet voor­uit te bran­den was. Dus be­hal­ve meer ruim­te, wil hij ook graag iets meer po­wer. Vraag is of het met Daans wen­sen nog ver­stan­dig is om die­sel te blij­ven rij­den. Er zijn im­mers ook best veel zui­ni­ge ben­zi­ne-au­to’s op de markt en die zijn na­tuur­lijk stuk­ken goed­ko­per in de we­gen­be­las­ting. En wat te den­ken van lpg? Dat kost per li­ter grof­weg maar half zo­veel als ben­zi­ne. Oké, je be­taalt voor een au­to met een g3-sys­teem ook iets meer mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting en het ver­bruik neemt ook met een pro­cent of tien toe. Een an­de­re al­ter­na­tief is een au­to met een hy­bri­de aan­drijf­lijn. Als je een beet­je be­wust rijdt, is die net zo zui­nig als een au­to met een die­sel­mo­tor, maar je hoeft veel minder we­gen­be­las­ting te be­ta­len.

DE UIT­DA­GING

Bij het ver­ge­lij­ken van de kos­ten van de ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ven kij­ken we al­leen naar de kos­ten die je maan­de­lijks in je por­te­mon­nee voelt en die voor ie­der­een het­zelf­de zijn. Dat be­te­kent dat we ons be­per­ken tot de brand­stof­kos­ten en de we­gen­be­las­ting. On­der­houd en af­schrij­ving la­ten we dus bui­ten be­schou­wing, even­als de ver­ze­ke­rings­pre­mie. Die laat­ste voor­al om­dat de bij­be­ho­ren­de voor­waar­den af­han­ke­lijk van de ge­ko­zen dek­king en in­di­vi­du­e­le kor­tings­per­cen­ta­ges zeer sterk uit­een­lo­pen. Om de brand­stof­kos­ten uit te re­ke­nen, gaan we uit van het ge­mid­del­de prak­tijk­ver­bruik en niet van de fa­brieks­op­ga­ve. Ver­der han­te­ren we de ge­mid­del­de lan­de­lij­ke ad­vies­prij­zen voor au­to­brand­stof­fen. Voor die­sel is dat 1,39 eu­ro, voor ben­zi­ne 1,68 eu­ro, en lpg blijkt af­ge­rond 89 cent per li­ter te kos­ten. Uit­gaand van een prak­tijk­ver­bruik van on­ge­veer 1 op 21,5 en 20.000 ki­lo­me­ter per jaar, kost een Sko­da Fa­bia Com­bi 1.2 TDI Gr­een­li­ne maan­de­lijks zo’n 90 eu­ro aan we­gen­be­las­ting en 106 eu­ro aan die­sel. De uit­da­ging is om op Markt­plaats.nl voor maxi­maal zo’n 11.000 eu­ro een au­to te vin­den die maan­de­lijks niet heel veel meer uit het huis­houd­bud­get snoept dan die 196 eu­ro per maand, maar wel vlot­ter én rui­mer is dan de Fa­bia. Dat laat­ste wordt nog las­tig, want de com­pac­te Sko­da heeft een for­se kof­fer­bak (505 tot 1485 li­ter).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.