HAL­VER­WE­GE

Auto Review - - NIEUWS -

In­mid­dels is de Ma­can al­weer vier jaar in pro­duc­tie. In die tijd heeft hij zich ont­wik­keld tot best­ver­koch­te Por­sche. Om de we­reld­wij­de be­lang­stel­ling in de au­to op peil te hou­den, heeft de au­to een be­schei­den hal­ver­we­ge-car­ri­è­re­fa­ce­lift on­der­gaan. Daar­van val­len de on­der­ling ver­bon­den ach­ter­lich­ten het meest in het oog. Zo­wel voor als ach­ter wordt led­ver­lich­ting toe­ge­past. Min­der be­schei­den zijn de ver­an­de­rin­gen op het ge­bied van mul­ti­me­dia, con­nec­ti­vi­teit en in­fo­tain­ment. Het aan­raak­scherm is in al­le rich­tin­gen ge­groeid en heeft nu een dia­me­ter van 11 inch, waar­bij de uit­stroom­ope­nin­gen van de kli­maat­re­ge­ling ver­huis­den naar een plek­je on­der het dis­play. Het stan­daard Con­nect Plus-sys­teem legt ver­bin­ding met He­re Cloud en werkt met ‘zwerm­da­ta’ die af­kom­stig zijn van an­de­re voer­tui­gen met een soort­ge­lijk sys­teem. Ver­be­te­rin­gen aan het on­der­stel zijn er ook. Zo staat de Ma­can op bre­de­re ban­den om de 20- of 21-inch ach­ter­wie­len. Voor­ruit­ver­war­ming en een io­ni­sa­tor ter ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit aan boord, be­ho­ren tot de op­ti­o­ne­le mo­ge­lijk­he­den. Net als een fi­le­hulp die se­mi-au­to­noom stuurt en au­to­ma­tisch ac­ce­le­reert en af­remt, ove­ri­gens. Met de komst van de ver­nieuw­de Por­sche Ma­can keert de die­sel­ver­sie de­fi­ni­tief niet meer te­rug. Prij­zen zijn nog niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.