Naar Duits voor­beeld

De Maz­da6 is op veel pun­ten ver­be­terd. Het doel was om het vlag­gen­schip meer ‘premium’ te ma­ken: de Ja­pan­ner moest meer op de Duit­se mid­den­klas­sers gaan lij­ken. Dit is het re­sul­taat.

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Bart Smak­man

Maz­da6

In Au­toRe­view pro­be­ren we het woord ‘premium’ te ver­mij­den. Het is een af­ge­zaag­de term, elk au­to­merk ge­bruikt het om zijn nieu­we mo­del­len aan te prij­zen. Maar voor de rij-im­pres­sie van de ver­nieuw­de Maz­da6 ma­ken we even een uit­zon­de­ring. Premium was na­me­lijk het ul­tie­me doel van de ont­wer­pers en tech­ni­ci: de au­to moet net zo luxe, duur en ste­vig aan­voe­len als een Au­di, BMW of Mer­ce­des. De lat ligt dus hoog.

ÜBER­HOL­PRES­TI­GE

Premium-au­to’s heb­ben wat de Duit­sers Über­hol­pres­ti­ge noe­men: ze dwin­gen res­pect af op de lin­ker­baan van de snel­weg. De ver­nieuw­de Maz­da6 is ook een be­hoor­lijk im­po­san­te ver­schij­ning. De gril­le be­gint la­ger en het gaas er­in is die­per ge­plaatst. Dit heeft iets duis­ters. Voort­aan loopt de ver­chroom­de om­lijs­ting van de gril­le he­le­maal door tot on­der de kop­lam­pen. De­ze zit­ten op hun beurt in bre­de­re units, die bo­zer ogen. De knip­per­lich­ten zijn prie­men­de, ho­ri­zon­ta­le licht­stre­pen. Aan de ach­ter­kant staan de wij­zi­gin­gen even­eens in het te­ken van stoer­doe­ne­rij: de mond­stuk­ken van de uit­laat zijn ver­groot en ver­der op de hoe­ken van de au­to ge­plaatst.

NIEUW DASH­BOARD

Maz­da’s drang naar premium heeft een hoog­waar­dig in­te­ri­eur op­ge­le­verd. We zien een nieuw dash­board, nieu­we voor­stoe­len en een nieu­we ach­ter­bank. Dit is de eerste Maz­da met stoel­ven­ti­la­tie. Het mul­ti­me­dia­scherm bo­ven op het dash­board is wel­is­waar gro­ter dan voor­heen (nu 20 cen­ti­me­ter dia­go­naal), maar Maz­da doet niet mee met de ac­tu­e­le trend van reus­ach­ti­ge dis­plays. Ook een hy­per­mo­dern di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um ont­breekt – ach­ter het stuur van de Maz­da6 zit­ten ver­trouw­de ron­de klok­ken. De be­stuur­der en bij­rij­der re­ge­len de tem­pe­ra­tuur met duur aan­voe­len­de draai­knop­pen. So­wie­so voe­len veel scha­ke­laars en op­per­vlak­ken heel pret­tig aan. On­der aan de deur­pa­ne­len en in de voe­ten­bak­ken stui­ten we wel op hard plas­tic, maar daar zit het ook bij de pre­mi­um­mer­ken. De meest chi­que uit­voe­ring van de Maz­da6 Se­dan en Sport­break is de Sig­na­tu­re. Hier­bij krijg je heer­lijk zacht aan­voe­len­de su­è­de af­wer­king, nap­pa­leer op de stoe­len en sier­pa­ne­len van echt hout. Plus een rand­lo­ze bin­nen­spie­gel en don­ke­re he­mel­be­kle­ding. Net als bij Au­di, BMW en Mer­ce­des is de lijst met le­ver­ba­re vei­lig­heids­sys­te­men lang. Adap­tie­ve crui­se­con­trol ge­kop­peld aan ver­keers­bord­her­ken­ning, een rij­baan­as­sis­tent en led-kop­lam­pen met adap­tie­ve bocht­ver­lich­ting zijn al­le­maal stan­daard. Het beeld van de even­eens stan­daard ach­ter­uit­rij­ca­me­ra is wel een beet­je blok­ke­rig. Te­gen meer­prijs krijg je een 360-gra­den­ca­me­ra en een au­to­ma­tisch nood­rem­sys­teem voor in de stad. Ook her­kent de 6 ver­keer van op­zij en ver­keer in de do­de hoek.

AL­TIJD VIER CI­LIN­DERS

Tech­nisch be­wan­delt Maz­da een an­de­re weg dan som­mi­ge premium-aan­bie­ders. Zo heeft het ba­sis­mo­del van de BMW 3-se­rie een 1,5-li­ter ben­zi­ne­mo­tor met maar drie ci­lin­ders. Daar maakt Maz­da zich niet schul­dig aan, al­le mo­to­ren heb­ben vier ci­lin­ders met een ge­za­men­lij­ke in­houd van twee li­ter of meer. Je kunt kie­zen uit drie ben­zi­ne­mo­to­ren: de 2.0 Sky­Ac­tiv-G is er met 145 of 165 pk, maar je kunt ook gaan voor de 194 pk ster­ke 2.5 Sky­Ac­tiv-G. Maz­da noemt zijn die­sels Sky­Ac­tiv-D en le­vert ze met 150 of 184 pk. Al­le mo­to­ren zijn on­der han­den ge­no­men en le­ve­ren meer kop­pel bij la­ge­re toe­ren­tal­len. Het top­punt van trek­kracht is de 184 pk ster­ke die­sel­mo­tor met 445 Nm. Dit staat pa­raat van­af 2000 toe­ren, maar je plukt er al eer­der de vruch­ten van. Wel­ke mo­tor je ook kiest, in al­le ge­val­len ligt de top­snel­heid bo­ven de 200 km/h. Als je met de hand scha­kelt, duurt de sprint van 0 tot 100 km/h nooit lan­ger dan 10 tel­len. De ver­sies met au­to­maat zijn een se­con­de lang­za­mer.

Het on­der­stel van de Maz­da6 kan zich me­ten met de bes­te.

HAND­BAK OF AU­TO­MAAT

Dat brengt ons bij de keu­ze tus­sen een hand­ge­scha­kel­de ver­snel­lings­bak of een au­to­maat. Bij een za­ken­au­to van Au­di, BMW of Mer­ce­des geef je het scha­ke­len graag uit han­den. Dat is wel zo com­for­ta­bel en hun au­to­ma­ti­sche trans­mis­sies zijn stuk voor stuk ge­wel­dig. De au­to­maat in de Maz­da6 ver­dient eer­der een 7 dan een 9. Als je het gas­pe­daal diep in­trapt voor een vlie­gens­vlug­ge in­haal­ac­tie, moet je te lang wach­ten op een re­ac­tie. De hand­bak voelt wel spor­tief aan. De sla­gen die je met de pook maakt, zijn kort en krach­tig.

PUIK ON­DER­STEL

Het on­der­stel van de Maz­da6 kan zich me­ten met de bes­te. Me­de dank­zij de ver­nieuw­de wiel­op­han­ging, een soe­pe­ler ve­ring en iets gro­te­re schok­dem­pers, rijdt hij ge­wel­dig. De au­to ligt ste­vig op de weg en on­ef­fen­he­den – va­ri­ë­rend van kui­len tot ver­keers­drem­pels – wor­den soe­pel ver­werkt. De be­stu­ring springt er­uit: zo­dra je het stuur uit de mid­den­stand draait, wor­den je be­ve­len nauw­keu­rig op­ge­volgd. Dat geeft de au­to in al­le om­stan­dig­he­den een fijn stuur­ge­voel. Zo­als het hoort bij een premium-au­to, is het muis­stil aan boord. Tot slot de prijs. Met een ba­sis­prijs van 36.990 eu­ro is die ook be­hoor­lijk premium. De Sport­break is nog eens 1500 eu­ro duur­der. Die­sel­rij­ders zijn nog veel duur­der uit, want de voor­de­lig­ste Sky­Ac­tiv-D kost zelfs 43.490 eu­ro. Dat maakt de ver­nieuw­de Maz­da 6 en­ke­le dui­zen­den eu­ro’s duur­der dan zijn voor­gan­ger, maar daar staat een com­ple­te­re uit­rus­ting te­gen­over. De meest luxe Sig­na­tu­re-uit­voe­ring met dat fraaie su­è­de op het dash­board, be­gint bij 44.240 eu­ro. Voor dat geld koop je ook een BMW 3-se­rie, Au­di A4 of Mer­ce­des C-klas­se, maar dan heb je een ba­sis­mo­del dat nog niet op en top premium is.

De chroom­lijst loopt tot on­der de kop­lamp bij de ver­nieuw­de Maz­da6. De knip­pen­lich­ten zit­ten aan de bo­ven­zij­de.

Door­dat het gaas die­per in de gril­le ligt, steekt het Maz­daem­bleem met Duit­se trots naar vo­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.