Pa­je­ro rukt niet meer uit

Het be­richt van Mit­su­bis­hi kwam niet als een ver­ras­sing: de Pa­je­ro ver­dwijnt na 36 jaar uit de prijs­lijst. Van­we­ge ons fis­ca­le be­leid kost­te de ter­rein­wa­gen net zo veel als een Por­sche Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo.

Auto Review - - MARKETPLAATS - Tekst: Jaap Pe­ters

De gre­tig­heid waar­mee de Ne­der­land­se over­heid CO2-boe­tes uit­deelt, ver­baast ons tel­kens weer. Voor­al als we de Ne­der­land­se prijs­lijst naast die van Bel­gië leg­gen, valt on­ze mond re­gel­ma­tig open. Bij de Mit­su­bis­hi Pa­je­ro, die goed is voor een for­se CO2-uit­stoot van 245 gram, zijn de ver­schil­len weer eens pijn­lijk. In Bel­gië staat de ter­rein­wa­gen met lan­ge wiel­ba­sis voor 46.340 eu­ro in de prijs­lijst. Bij de Be­las­ting­dienst sloeg de re­ken­ma­chi­ne op tilt toen ze de CO2-boe­te ver­dis­con­teer­den. Op het scherm van de dienst­doen­de amb­te­naar ver­scheen een to­taal­be­drag van 120.425 eu­ro. Ho­pe­lijk heeft die amb­te­naar ver­vol­gens niet su­biet de Schat­kist ge­o­pend om al­le be­las­ting­cen­ten een mooi plek­je te ge­ven. Want de Ne­der­lan­der is wel goed, maar niet gek en is niet be­reid zo­veel geld te be­ta­len. Al sinds 2014 koopt nie­mand hier meer een Pa­je­ro. Let­ter­lijk. Vier jaar ge­le­den schaf­te de laat­ste lief­heb­ber er een­tje aan. Met zo’n exor­bi­tan­te ba­sis­prijs is dat be­grij­pe­lijk, maar het is ook wel jam­mer. De Pa­je­ro is na­me­lijk een ech­te ter­rein­wa­gen en geen suv. Je kunt er écht ver mee ko­men in on­her­berg­za­me ge­bie­den. Niet voor niets schijnt de au­to een sta­tus­sym­bool te zijn in Pa­k­is­tan, een land dat niet be­kend­staat om zijn su­blie­me we­gen­net.

DAKAR-HELD

Als je de ge­schie­de­nis van de au­to be­kijkt, is het best jam­mer dat de Pa­je­ro ver­dwijnt. Hij heeft een aar­di­ge re­pu­ta­tie op­ge­bouwd met zijn on­ver­zet­te­lijk­heid. De Pa­je­ro ver­wierf zijn roem voor­al tij­dens de Dakar-ral­ly, die hij tus­sen 1985 en 2007 liefst twaalf keer op zijn naam schreef. Stép­ha­ne Pe­ter­han­sel zat daar­bij drie keer ach­ter het stuur. In to­taal zijn er vier ge­ne­ra­ties van de Pa­je­ro le­ver­baar ge­weest in Ne­der­land. De laat­ste werd al­leen nog ge­le­verd met een 190 pk ster­ke vier­ci­lin­der tur­bo­die­sel. Voor­al eind ja­ren tach­tig be­leef­de de Pa­je­ro in Ne­der­land pri­ma tij­den. In 1988 werd hij 1375 keer ver­kocht. Van 1990 tot 1997 ver­dween de Pa­je­ro al een tijd uit de prijs­lijst, om sinds zijn co­me­back een mar­gi­na­le rol te ver­vul­len. Ge­luk­kig is Mit­su­bis­hi niet af­han­ke­lijk van Ne­der­land voor goe­de ver­koop­re­sul­ta­ten. We­reld­wijd wist het 3 mil­joen exem­pla­ren van de Pa­je­ro te slij­ten.

MERKWAARDIGE NAAM

De­ge­ne die de naam Pa­je­ro be­dacht, sprak waar­schijn­lijk slecht Spaans. De Spaan­se ver­ta­ling van Pa­je­ro is ruk­ker, van­daar dat de au­to in Spaans­ta­li­ge lan­den Mon­te­ro heet. In het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk heet hij Sho­gun. Mit­su­bis­hi weet nog te mel­den dat de Pa­je­ro in Ne­der­land wel­is­waar ver­dwijnt, maar dat zijn tech­niek voort­leeft in de hui­di­ge Out­lan­der. De­ze plug-in hy­bri­de heeft na­me­lijk ook vier­wiel­aan­drij­ving …

Nieu­we mo­del­len wor­den al­tijd met veel tam­tam aan­ge­kon­digd. Mo­del­len die uit pro­duc­tie gaan, ver­dwij­nen daar­en­te­gen met stil­le trom via de ach­ter­deur. In de ru­briek Uit­zwaai­er bren­gen we die ‘af­dan­ker­tjes’ nog één keer on­der de aan­dacht. In plaats van een plak ca­ke en een bak­kie slap­pe kof­fie. De Pa­je­ro ver­wierf zijn roem voor­al tij­dens de Dakar-ral­ly.

In an­de­re lan­den blijft de Pa­je­ro ge­woon le­ver­baar, maar in Ne­der­land is hij van­we­ge de ho­ge CO2- uit­stoot on­ver­koop­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.