Kin­der­spel

Auto Review - - NIEUWS - Tekst: Car­sten van Zan­ten, Jaap Pe­ters · Fo­to’s: Zbig­niew Ma­zar

Met een mo­dern mild hy­bri­de aan­drijf­sys­teem en lich­te ma­te­ri­a­len is de Su­zu­ki Swift he­le­maal bij de tijd. Ford ver­be­tert zijn vaak be­kroon­de drie­ci­lin­der EcoBoost-mo­tor tel­kens weer. De Fie­sta wist met de­ze mo­tor al ve­le tests te win­nen. Is het kin­der­spel om de Swift te ver­slaan?

De nieu­we Ford Fie­sta is flit­send uit de start­blok­ken ge­scho­ten. Hij ver­koopt uit­ste­kend in Eu­ro­pa. Ook Ne­der­lan­ders kun­nen de Fie­sta waar­de­ren, na de Volks­wa­gen Golf was het de best ver­koch­te au­to in het eerste half­jaar van 2018. Ook in on­ze ver­ge­lij­ken­de tests heeft de Fie­sta al va­ker in­druk ge­maakt. Hij won sinds zijn de­buut een jaar ge­le­den al een keer en be­haalt meest­al een­vou­dig een po­di­um­plek. Te­gen de Su­zu­ki Swift trad de Fie­sta nog niet eer­der aan. De Swift is, net als de Fie­sta, een jaar op de markt. Hij is le­ver­baar als mild hy­brid, wat be­te­kent dat de start­mo­tor fun­geert als ge­ne­ra­tor. Ook bij Ford blij­ven ze hun her­sens kra­ken om de EcoBoost-mo­tor tel­kens weer te ver­be­te­ren.

IN-/EXTERIEUR

Bei­de au­to’s gaan be­hoor­lijk ge­lijk op. Dat bij de Su­zu­ki Swift een laag ge­wicht top­pri­o­ri­teit had, merk je aan al­les. Als je het por­tier opent, voelt hij ve­der­licht aan. De Swift heeft daad­wer­ke­lijk geen gram te veel: hij weegt maar liefst 262 ki­lo min­der dan de Fie­sta. Dat is een enorm ver­schil voor au­to’s rond de 1000 ki­lo. Nog knap­per is dat de Swift meer ruim­te biedt dan de Fie­sta, ook al is hij 20 cen­ti­me­ter kor­ter. Voor­al de hoof­druim­te is be­ter voor el­kaar. De kof­fer­ruim­te van de Swift is wel iets klei­ner dan die van de Fie­sta. Je kunt er 265 tot 947 li­ter kwijt, bij de Fie­sta is dat 292 tot 1093 li­ter. Ook is de Fie­sta flexi­be­ler te ge­brui­ken, met een dub­be­le laad­vloer en een 53 ki­lo ho­ger laad­ver­mo­gen. De Swift is met zijn vei­lig­heids­uit­rus­ting weer he­le­maal bij de tijd, met on­der meer led-kop­lam­pen, adap­tie­ve crui­se­con­trol, bots­waar­schu­wing en een au­to­noom nood­rem­sys­teem. De Fie­sta waar­schuwt ook nog voor na­de­rend ver­keer tij­dens het uit­par­ke­ren. De be­die­ning roept in bei­de au­to’s geen vra­gen op, de Ford is licht in het voor­deel door­dat zijn na­vi­ga­tie­scherm ho­ger ge­plaatst is. De ma­te­ri­a­len zijn ook mooi­er in de Fie­sta, maar de Swift is over­zich­te­lij­ker.

COM­FORT

De Swift is te ste­vig af­ge­stemd. Dat de Swift zo licht is, heeft voor- en na­de­len. Na­deel is dat Su­zu­ki be­zui­nigd heeft op ge­luids­iso­la­tie: zelfs in de stad scheelt het

3 dB in ver­ge­lij­king met de Fie­sta. Bij ho­ge­re snel­he­den loopt het op naar 4 de­ci­bel. Bo­ven­dien hoor je de wind rond de A-stij­len bla­zen en zijn de mo­tor- en af­rol­ge­lui­den dui­de­lijk be­ter hoor­baar. De af­stem­ming van het on­der­stel is ook nét niet he­le­maal wat je wilt. Waar de Fie­sta pri­ma raad weet met al­le on­ef­fen­he­den, geeft de ste­vig af­ge­stem­de Swift ze nog­al droog door. Zelfs klei­ne hob­bels wor­den on­ge­fil­terd door­ge­ge­ven, waar­door de car­ros­se­rie voort­du­rend in be­we­ging blijft. Bij het zit­com­fort gaan bei­de au­to’s vrij­wel ge­lijk op. De stoe­len van de Fie­sta zijn maar iets com­for­ta­be­ler, die van de Swift had­den meer on­der­steu­ning mo­gen bie­den en de leu­ning van de ach­ter­bank mocht min­der recht­op staan.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De Fie­sta kan de Swift niet bij­hou­den. In het vo­ri­ge hoofd­stuk be­spra­ken we de na­de­len van de lich­te Swift, nu ko­men de voor­de­len ter spra­ke. De hy­bri­de-aan­drij­ving zorgt in com­bi­na­tie met de wei­ni­ge ki­lo’s voor in­druk­wek­ken­de pres­ta­ties. Wie dat leuk vindt, kan de ener­gie­stroom van de elek­tro­mo­tor vol­gen via de dis­play in het in­stru­men­ta­ri­um. Dat is ei­gen­lijk niet no­dig, want je merkt gauw ge­noeg dat de elek­tro­mo­tor bij­springt. De Swift krijgt er in­druk­wek­ken­de pres­ta­ties door. Dank­zij een ex­tra kop­pel van 50 Nm is de sprint van 0 naar 100 al in 9,1 se­con­den tot een goed ein­de ge­bracht. Als je daar­na in de Fie­sta stapt, lijkt de we­reld lang­za­mer te draai­en. Hij doet 1,3 se­con­den lan­ger over de sprint. Je merkt dat hij zwaar­der is en 11 pk min­der ver­mo­gen heeft. De ver­schil­len wor­den nog gro­ter bij een in­haal­ac­tie. De Swift pro­fi­teert van

Dat bij de Su­zu­ki Swift een laag ge­wicht top­pri­o­ri­teit had, merk je aan al­les.

De Ford stuurt lek­ker, maar het ho­ge ge­wicht gaat ten kos­te van de dy­na­miek.

Op­ge­ruimd dash­board, logische be­die­ning, me­de dank­zij het gro­te tou­chs­creen. De ma­te­ri­a­len zien er mooi uit.

De vei­lig­heids­uit­rus­ting is voor een com­pac­te au­to om­vang­rijk. Han­dig: dank­zij de­ze strip blij­ven je por­tie­ren kras­vrij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.