PUREMAGIE

Met speels ge­mak over­treft de McLa­ren Sen­na el­ke an­de­re hy­per­car. De au­to is zó on­ge­lo­fe­lijk snel, dat je geen idee hebt wat je al­le­maal mee­maakt.

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Martin Ur­ban­ke, Igor Stuif­zand

Het Cir­cui­to do Esto­ril, vier boch­ten naar links, ne­gen boch­ten naar rechts. De baan heeft een leng­te van 4140,42 me­ter, als je niet van de ide­a­le ra­ce­lijn af­wijkt. Om het cir­cuit te le­ren ken­nen, stap­pen we ach­ter het stuur van een McLa­ren 720S. Als­of we daar­mee on­ze ze­nu­wen on­der con­tro­le krij­gen. Dit is nog maar de warm-up voor wat ons zo di­rect te wach­ten staat: de snel­ste straat­le­ga­le au­to die het Brit­se sport­wa­gen­merk ooit heeft ge­bouwd. De McLa­ren Sen­na is ge­maakt van kool­stof­ve­zel en ach­ter­in ligt een V8-mo­tor met twee tur­bo’s en een ver­mo­gen van 800 pk. Zou je daar­van nog niet on­der de in­druk ra­ken, dan is er nog al­tijd die reus­ach­ti­ge ach­ter­spoi­ler, die de au­to ste­vig op het weg­dek drukt. Dat is blijk­baar pu­re nood­zaak … De McLa­ren Sen­na boezemt diep res­pect in. Hij weegt am­per 1200 ki­lo en is ont­wik­keld met maar één doel voor ogen: maxi­ma­le snel­heid. Al­les draait om de rij­be­le­ving. Naast de Sen­na is zelfs de McLa­ren P1 met zijn ex­tre­me hy­bri­de­tech­niek een prak­ti­sche all­roun­der. Daar­om rui­len we on­ze po­lo­shirts en jeans om voor vuur­vast on­der­goed, een ra­ce-over­all, hand­schoe­nen en een helm. We wor­den met een zes­punts­gor­del in de Sen­na vast­ge­sjord, zo ste­vig dat we nog net kun­nen adem­ha­len – en met on­ze wijs­vin­ger de start­knop kun­nen in­druk­ken. Zo­dra de vier­li­ter V8 tot le­ven komt, draai­en we de elek­tro­ni­ca in het Ra­ce-pro­gram­ma. De Sen­na spant zijn on­der­stel aan door iets in zijn ve­ren te zak­ken, waar­bij het zwaar­te­punt 39 mil­li­me­ter (voor) tot 30 mm (ach­ter) la­ger komt te lig­gen. Al­le sys­te­men staan op scherp. Zelfs het in­stru­men­ta­ri­um kan­telt naar vo­ren, zo­dat al­leen de hoogst nood­za­ke­lij­ke in­for­ma­tie nog is af te le­zen. Het ro­de licht springt op groen. Go!

TI­MI­DE

In de eerste ron­de zijn we nog wat te­rug­hou­dend en bren­gen we de Pi­rel­li-ban­den voor­zich­tig op tem­pe­ra­tuur. Des­on­danks ac­ce­le­reert de Sen­na met zó veel kracht, dat we snel ge­neigd zijn het nog rus­ti­ger aan te doen. In­stu­ren, af­rem­men, voor­zich­tig de trac­tie af­tas­ten en de ide­a­le lijn vin­den – el­ke ma­noeu­vre lijkt ver­traagd te wor­den af­ge­speeld en geeft ge­lijk­tij­dig een enorm ver­trou­wen. Nooit eer­der re­den we in een straat­le­ga­le au­to die zo nauw­keu­rig en met zo­veel te­rug­kop­pe­ling van rich­ting ver­an­dert. Als er een tor on­der een van de voor­wie­len zou wan­de­len, kon je in het stuur voe­len of het een man­ne­tje of een vrouw­tje was. Vol ver­trou­wen smij­ten we de Sen­na in de ein­de­lo­ze Pa­ra­bo­li­ca, tas­ten we de grip af en zien we start/fi­nish als een flits aan ons voor­bij schie­ten. We zien dat de di­gi­ta­le snel­heids­me­ter ra­zend­snel naar 290 snelt en al hard op weg is naar de 300 als we toch écht op de rem­men moe­ten gaan staan. De lucht wordt ons uit de lon­gen ge­perst. Goeie ge­na­de! Ver­ge­le­ken met de­ze bru­te ver­tra­ging – waar­bij je een kracht van 2,1 G te ver­wer­ken krijgt – lijkt de au­to haast ti­mi­de te ac­ce­le­re­ren. Bo­ven­dien la­ten de rem­men zich uit­zon­der­lijk nauw­keu­rig do­se­ren. We ra­ken de apex pre­cies op het juis­te punt en ge­ven weer vol gas. Het gaat de Sen­na al­le­maal zo ge­mak­ke­lijk af. De au­to wacht niet op na­de­re in­struc­ties, maar han­delt

Ex­treem la­ge ach­ter­kant met een gi­gan­ti­sche, ac­tie­ve vleu­gel er­bo­ven­op. Bij 250 km/ h wordt 800 ki­lo neer­waart­se druk ge­ge­ne­reerd.

De kuip­stoe­len van kool­stof­ve­zel we­gen maar 3,5 ki­lo – in­clu­sief be­kle­ding.

De drif­tas­sis­tent maakt de Sen­na op de grens een stuk ge­mak­ke­lij­ker te han­te­ren. Pret ge­ga­ran­deerd!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.