NIET-VERLENGDE LI­MOU­SI­NE

Auto Review - - NIEUWS -

Dat er na de hatch­back­ver­sie van de nieu­we Mer­ce­des A-klas­se spoe­dig an­de­re car­ros­se­rie­va­ri­an­ten zou­den vol­gen, was slechts een kwes­tie van af­wach­ten. Het is ech­ter niet de (in Eu­ro­pa com­mer­ci­eel in­te­res­san­te) B-klas­se, CLA of GLA die nu wordt ont­huld, maar een ge­heel nieuw mo­del: de A-klas­se Li­mou­si­ne. Wat moe­ten we dáár nu weer mee? Bij ons staat de be­lang­stel­ling voor com­pac­te vier­deurs se­dans im­mers op net zo’n laag pit­je als de in­te­res­se in de Pa­k­is­taan­se cric­ket-le­a­gue. Met de­ze klas­sie­ke se­dan­ver­sie van de A gaat Mer­ce­des zijn geld dan ook bui­ten West-Eu­ro­pa ver­die­nen. Con­cur­ren­ten zijn de in de VS suc­ces­vol­le Au­di A3 Li­mou­si­ne en de voor Chi­na be­stem­de vier­deurs BMW 1-se­rie. Spe­ci­aal voor de Chi­ne­se markt, waar de been­leng­te kort is maar de ima­go­ge­voe­lig­heid groot, heeft Mer­ce­des een A-klas­se L ont­wor­pen. De­ze ver­sie heeft een wiel­ba­sis van 2789 mm. Dat is 6 cen­ti­me­ter méér dan de hatch­back en de Eu­ro­pe­se Li­mou­si­ne tus­sen voor- en ach­ter­as heb­ben. Vol­gens Mer­ce­des heeft de vier­deurs A een bo­ven­ge­mid­del­de hoof­druim­te op de ach­ter­bank, wat de­ze au­to be­ter ge­schikt maakt voor per­so­nen­ver­voer dan de hatch­back. In de kof­fer­ruim­te past een vracht van 420 li­ter. In eerste in­stan­tie ko­men er twee uit­voe­rin­gen: de A 200 en A 180 d Li­mou­si­ne, in bei­de ge­val­len met een au­to­ma­ti­sche ze­ven­traps trans­mis­sie. Wat ze gaan kos­ten, we­ten we nog niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.