SPORTIEVER ÉN LANG­ZA­MER

Auto Review - - NIEUWS -

Je hoort ons niet zeg­gen dat de Bu­gat­ti Chi­ron een lom­pe dik­zak is. So­wie­so zul je Chi­ron-rij­ders nooit ho­ren kla­gen over de top­snel­heid (420 km/h) van hun hy­per­sport­wa­gen. Maar om nu te be­we­ren dat het de ide­a­le au­to is om de Stel­vi­o­pas of de Trans­fa­g­a­ra­san (zie pa­gi­na 72) mee af te raf­fe­len … nou, nee. Dat we­ten ze bij Bu­gat­ti na­tuur­lijk ook wel en daar­om pre­sen­teert het merk nu de Di­vo, ver­noemd naar de Fran­se cou­reur Al­bert Di­vo. Het is ove­ri­gens geen com­pleet nieuw mo­del, maar een spor­tie­ve­re ver­sie van de Chi­ron. Dan denk je al­gauw aan meer snel­heid, maar in dit ge­val gaat die vlie­ger niet op. Bij 380 km/h is de Di­vo-koek al op, ter­wijl de W16-mo­tor nog wel ‘ge­woon’ 1500 pk le­vert. In ruil voor de la­ge­re top­snel­heid biedt de Di­vo een licht­voe­ti­ger weg­ge­drag en kan hij ho­ge­re bocht­snel­he­den aan. Vol­gens Bu­gat­ti legt de Di­vo de 12,6 km lan­ge Nar­dòring bij­voor­beeld 8 se­con­den snel­ler af dan de Chi­ron. Dat is niet al­leen te dan­ken aan een ge­wichts­be­spa­ring van 35 ki­lo, maar ook aan de uit­bun­di­ge ach­ter­spoi­ler, die de Di­vo ste­vi­ger op het as­falt drukt. Ove­ri­gens on­der­scheidt de Di­vo zich niet al­leen met die olym­pi­sche surf­plank ach­ter­op. Neus en ach­ter­werk zijn even­eens ste­vig aan­ge­pakt, zo­dat de Di­vo dui­de­lijk agres­sie­ver oogt. De la­ge­re top­snel­heid maakt van de Di­vo niet on­mid­del­lijk een koop­je: 5 mil­joen vin­den wij nog al­tijd ste­vig aan de prijs. Maar zelfs als je dat be­drag wél in een ou­we sok hebt lig­gen, kun je geen Di­vo ko­pen, want Bu­gat­ti heeft voor al­le 40 te bou­wen Di­vo’s al een ko­per ge­von­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.