Man­ne­tjes­put­ter

Op het le­gen­da­ri­sche stra­ten­cir­cuit van Isle of Man, waar sinds men­sen­heu­ge­nis de jaar­lijk­se Tou­rist Trop­hy wordt ver­re­den, voe­len we de ge­fa­ce­lif­te Audi TTS aan de tand.

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Jür­gen Wolff, Igor Stuif­zand

De oor­sprong van de naam TT gaat ver te­rug in de tijd. Al aan het be­gin van de twin­tig­ste eeuw werd op het ei­land Man in de Ier­se Zee de eerste Tou­rist Trop­hy ver­re­den. Aan­van­ke­lijk nog met au­to’s, maar die maak­ten al snel plaats voor mo­tor­fiet­sen. De Tou­rist Trop­hy is een van de span­nend­ste mo­tor­ra­ces die je je maar kunt be­den­ken, over smal­le plat­te­lands­weg­ge­tjes en door klei­ne dorp­jes – op top­snel­heid!

MOOIE GE­LE­GEN­HEID

NSU, een van de mer­ken waar Audi uit voort­ge­ko­men is, was in de ja­ren vijf­tig erg suc­ces­vol in mo­tor­ra­ces. In 1954 won het Duitse merk zo­wel in de 125 als in de 250 cc tij­dens TheTT. De­ze af­kor­ting ver­scheen spoe­dig op een spor­tie­ve ver­sie van de po­pu­lai­re ge­zins­au­to Prinz, om ver­vol­gens te­rug te ke­ren op de Audi TT. Dat is pre­cies 20 jaar ge­le­den. Een mooie ge­le­gen­heid om de com­pac­te cou­pé een fa­ce­lif­tje te la­ten on­der­gaan. We gaan op pad met de man­ne­tjes­put­ter uit de der­de ge­ne­ra­tie van de Audi TT, de spor­tie­ve TTS. De au­to is niet al­leen ui­ter­lijk aan­ge­past, er wer­den ook al­ler­lei fil­ters op de mo­tor ge­schroefd. Dat heeft ge­leid tot een iets la­ger ver­mo­gen: in plaats van 310 pk, komt de twee­li­ter TFSI­tur­bom­o­tor nu aan 306 pk. Het kop­pel is daar­en­te­gen met 20 Nm toe­ge­no­men, tot een maxi­mum van 400 new­ton­me­ter. Daar­mee sprint de TTS in 4,5 se­con­den naar de hon­derd, een tien­de tel snel­ler dan voor­heen. Op het Isle of Man la­ten we het wel uit ons hoofd om op jacht te gaan naar de top­snel­heid van 250 km/h. Daar­voor is het le­gen­da­ri­sche stra­ten­cir­cuit veel te boch­tig en te smal.

STE­VIG STAND

De eerste boch­ten voe­ren nog door het bos, maar de ster­ke ei­gen­schap­pen van de TTS ko­men nu al bo­ven­drij­ven. Ook al is de weg be­hoor­lijk hob­be­lig, de au­to blijft ste­vig in het spoor. De be­stu­ring re­a­geert heel nauw­keu­rig en in het sport­pro­gram­ma is de S tro­nic­trans­mis­sie pre­cies de bak je je­zelf toe­wenst. Au­to­ma­tisch of zelf scha­ke­lend door de ver­snel­lin­gen, wordt met een shot­je tus­sen­gas

een la­ger ver­zet in­ge­legd, waar­bij on­der­bre­king van de ont­ste­king zorgt voor een hoop ge­prut­tel en ge­rom­mel uit het dub­be­le uit­laat­sys­teem. Ber­gaf op een le­ge weg heeft de au­to er flink de sok­ken in zit­ten. Zon­der dat we hoe­ven te rem­men, raast de 1,4 ton we­gen­de TTS over het boch­ti­ge par­cours. Bij The Bun­ga­low ver­tra­gen we tot wan­del­tem­po: een on­be­waak­te spoor­over­weg. Dan weer vol gas door Win­dy Cor­ner en langs Ka­te’s Cot­ta­ge – en­kel de bij­rij­der heeft ge­le­gen­heid om de prach­ti­ge om­ge­ving te be­won­de­ren. Dan is on­ze be­stem­ming be­reikt: The Fa­mous Creg­Ny­Baa, een klein res­tau­rant met fin­ger­food, goed bier, heer­lij­ke taar­ten en een schit­te­rend uit­zicht. Sinds de in­tro­duc­tie van de TT twin­tig jaar ge­le­den, heeft Audi al meer dan 600.000 exem­pla­ren ge­bouwd. De au­to houdt ste­vig stand te­gen ster­ke op­po­nen­ten als de Por­sche 718 Boxster en de Toyo­ta GT86. Dat laat hij wel zien op The Isle of Man: hij heeft een krach­ti­ge en snel re­a­ge­ren­de mo­tor, een voor­beel­di­ge trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling, een mes­scher­pe be­stu­ring en een le­ven­di­ge weg­lig­ging. Dank­zij het iets ge­mo­der­ni­seer­de ont­werp en de nog mooi­e­re af­wer­king, kan de au­to er voor­lo­pig weer even te­gen.

Dank­zij het iets ge­mo­der­ni­seer­de ont­werp en de nog mooi­e­re af­wer­king, kan de au­to er voor­lo­pig weer even te­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.