Ver­bo­den te fotograferen?

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Zo­mer­tijd, tijd om te rei­zen. Voor ve­len is dit het sei­zoen om ex­tra vaak de ont­span­ner in te druk­ken. Maar mag je ei­gen­lijk al­les fotograferen wat je wil? Na­tuur­lijk niet. Maar tus­sen wat je wel en wat je niet kunt vast­leg­gen zit een groot grijs ge­bied. De re­gels en wet­ten zijn niet al­tijd even dui­de­lijk – en er zijn uit­zon­de­rin­gen be­kend waar­in rech­ters ver­ras­sen­de be­slis­sin­gen na­men. Op vakantie heb je ook nog te ma­ken met de ge­woon­tes en wet­ten van an­de­re lan­den.

Je ge­zon­de ver­stand is waar­schijn­lijk het be­lang­rijk­ste in­stru­ment om strub­be­lin­gen bij het fotograferen te voor­ko­men. Als het dui­de­lijk is dat ie­mand niet op de fo­to wil, richt je je lens van die per­soon weg. Als je zelf in een si­tu­a­tie niet ge­fo­to­gra­feerd wilt wor­den, geldt dat vast ook voor an­de­ren. Houd dan de dop op de lens. Ze­ker als een fo­to niet al­leen voor het va­kan­tie­al­bum be­doeld is, maar wel­licht ge­pu­bli­ceerd gaat wor­den, moet je op je hoe­de zijn. Nie­mand wil in een gê­nan­te po­se op Fa­ce­book be­lan­den.

Het kan in elk ge­val geen kwaad je van te vo­ren te in­for­me­ren over de re­gels op je va­kan­tie­be­stem­ming. In veel lan­den is het fotograferen van over­heids­ge­bou­wen, am­bas­sa­des en mi­li­tai­re lo­ca­ties niet toe­ge­staan. Ook voor ker­ken, tem­pels, mos­kee­ën en an­de­re hei­li­ge plaat­sen geldt vaak een fo­to­gra­feer­ver­bod. Mee­stal wordt dat dui­de­lijk aan­ge­ven, maar dat ge­beurt niet al­tijd. Ver­diep je in de cul­tuur van het land en vraag het na als je het niet ze­ker weet. Ver­trouw op je in­stinct: als je tien­tal­len men­sen fo­to’s ziet ne­men, is het waar­schijn­lijk geen pro­bleem je camera te hand te ne­men.

Waar je ook gaat fotograferen: doe het be­wust en met veel ple­zier!

Hoofd­re­dac­teur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.