Ont­dek de on­ge­ken­de mo­ge­lijk­he­den van vo­gel­fo­to­gra­fie

Na­tuur­fo­to­gra­fe Lou­lou Be­a­vers geeft tips voor cre­a­tie­ve vo­gel­fo­to­gra­fie. Ze laat zien hoe de­ze boei­en­de tak van sport bin­nen ie­ders be­reik ligt. De vo­gel hoeft na­me­lijk niet per se groot in beeld te ko­men. Je hoeft dus ook niet te be­schik­ken over een dur

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Tekst en fo­to’s: Lou­lou Be­a­vers

Fotografie, in al zijn vor­men en ze­ker dus ook na­tuur­fo­to­gra­fie, is on­ein­dig aan mo­ge­lijk­he­den. Mo­men­ten, om­stan­dig­he­den en het licht wis­se­len al­tijd, fo­to’s zijn ei­gen­lijk niet eens over te ma­ken. Voeg daar­bij de wens toe om cre­a­tief te zijn, en je bent dus nooit klaar ;-). ‘Cre­a­tief’ komt op het­zelf­de neer als ‘an­ders’ – an­ders dan wat je al ge­maakt hebt. An­ders van sfeer en uit­stra­ling dan de beel­den die je al hebt.

Niet ie­der­een heeft de wens om cre­a­tief te zijn en dat is na­tuur­lijk pri­ma. Wel denk ik dat ie­de­re mens cre­a­tief kan zijn. Voor mijn ei­gen cre­a­ti­vi­teit vind ik het fijn om tij­dens het fotograferen met mij­zelf een ge­sprek aan te gaan. Ik stel mij­zelf vra­gen als: wat kan ik nog meer? Moet er meer in beeld, moet er min­der in beeld? Hoe is het licht? Hoe kan ik dat ge­brui­ken? Kan ik het wel ge­brui­ken, of moet ik op een an­der mo­ment te­rug­ko­men?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.