Fo­to­gra­feer de ster­ren van de he­mel

“Kou­de, hel­de­re nach­ten zijn het meest ge­schikt voor astro­fo­to­gra­fie”

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Pro­fes­si­o­ne­le astro­fo­to­gra­fen ma­ken bij­zon­der in­druk­wek­ken­de fo­to’s van het nach­te­lij­ke schouw­spel aan de he­mel. Dat doen ze mee­stal met ge­spe­ci­a­li­seer­de ap­pa­ra­tuur, maar met een paar tips, de juis­te plan­ning en een beet­je moei­te kun jij ook fo­to’s ma­ken die net zo spec­ta­cu­lair zijn.

Plan­ning is es­sen­ti­eel in de astro­fo­to­gra­fie. Koe­le nach­ten met een hel­de­re he­mel zijn het meest ge­schikt, om­dat de ster­ren er dan het meest uit sprin­gen. Maar ook het sei­zoen, de stand van de maan, de tem­pe­ra­tuur, het weer en voor­al de licht­ver­vui­ling zijn as­pec­ten waar je re­ke­ning mee moet hou­den als je mooie ster­ren­fo­to’s wilt ma­ken. Ide­a­li­ter laat je de lich­ten en de smog van de be­woon­de we­reld ach­ter je en trek je de ber­gen of de woes­tijn in. Be­zoek je lo­ca­tie voor­dat je de fo­to daad­wer­ke­lijk gaat ma­ken, zo­dat je je een voor­stel­ling kunt ma­ken van de ster­ren en even­tu­eel de po­si­tie van de maan.

Astro­fo­to­gra­fie is het mak­ke­lijkst met een zo licht­sterk mo­ge­lij­ke groot­hoek­lens. Bij een gro­te­re dia­frag­ma­ope­ning valt er meer licht op de sen­sor en dui­ken er zo­doen­de meer ster­ren op in je fo­to. Nor­maal ge­spro­ken dia­frag­meer je voor de juis­te scherp­te twee keer, maar bij ster­ren­fo­to’s moet je met een zo groot mo­ge­lij­ke dia­frag­ma­ope­ning wer­ken, zo­dat de sen­sor bij de be­lich­ting meer ster­ren op­vangt.

Een gro­te­re uit­da­ging is de be­lich­tings­tijd. Om­dat on­ze pla­neet con­stant in be­we­ging is, be­we­gen de ster­ren, net als de zon, ten op­zich­te van de aar­de. Om de ster­ren toch zo scherp mo­ge­lijk af te beel­den moet je hun be­we­ging met een zo kort mo­ge­lij­ke slui­ter­tijd vast­leg­gen. Voor klein­beeld­ca­me­ra’s is een goe­de vuist­re­gel voor de slui­ter­tijd (in se­con­den): 500 ge­deeld door de brand­punts­af­stand. Voor camera’s met een APS-C-sen­sor is dat 300 ge­deeld door de brand­punts­af­stand. De hel­der­heid van de fo­to kun je ver­vol­gens be­ïn­vloe­den met de iso-waar­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.